چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۳ مارس ۲۰۲۱

با پیگرد و محاکمە فعالین سندیکایی نمی توان صدای اعتراض زحمتکشآن را خاموش کرد

۰۱ اسفند ۱۳۹۹

گفتەاند زمانی کە مبارزە طبقاتی در جامعە حاد شود پنهان کردن ماهیت و موضع سیاسی – اجتماعی واقعی افراد و جریانات هم نا ممکن می شود. ما امروز در ایران در چنین شرایطی قرار داریم. در هر حال این بگیر و ببند ها در چنین شرایطی نە تنها نمی تواند از دامنە اعتراضات زحمت کشان بکاهد و آنها را وادار بە تمکین نماید بلکە موجب رادیکالیزە تر شدن مبارزات زحمتکشان و افزایش آگاهی و رشد مبارزات آنها خواهد شد.

در هفتە های اخیر همزمان با گسترش اعتراضات کارگری در شهرهای مختلف کشور، فشار بە فعالین سرشناس سندیکایی شدید و پیگرد آنها افزایش پیدا کردە است. تعدادی از افرادی کە در هفتە های اخیر برای بازجویی یا گذراندن دوران محکومیت پیشین شان توسط نهادهای قضایی و امنیتی احضار شدەاند، قبلا نیز محاکمە و محکوم و هر یک مدتی را نیز در زندان گذراندەاند. عجیب اینکە بعضی از آنها کە در دادگاە های تجدید نظر تبرئە شدە بودند نیز دوبارە برای گذراندن محکومیتی کە تبرئە شدەاند احضار شدەاند! 

در هفتە گذشتە عطا باباخانی بازرس سندیکای کارگران شرکت واحد را پس از شرکت در تجمعات بازنشستگان از طرف پلیس امنیت کرج احضار کردند. این هفتە داود رضوی و علی قربانیان دوتن دیگر از فعالین این سندیکا را احضار نمودند.ا فزون بر ٢٧ کارگر هفت تپە کە همچنان تحت پیگرد قرار دارند علی نجاتی عضو پیشین هئیت مدیرە سندیکای هفت تپە را نیز برای گذراندن محکومیت ٥ سالە ای کە قبلا گرفتە بود و بخاطر بیماری قلبی آزاد شدە بود دوبارە احضار کردەاند و او را تهدید کردەاند کە اگر بە موقع خودش را بە زندان معرفی نکند دفترچە حساب بانکی اش را توقیف خواهند کرد و ظاهرا این کار را هم کردەاند.

دو سە هفتە پیشتر نیز جوانمیر مرادی رهبر انجمن کارگران برق و فلزکار کرمانشاە را دستگیر کردند. بعضی خبرها ی دیگر نیز حاکی از تهدید و احضار عدە دیگری از فعالین کارگری و حتی افزایش فشار بە کارگران و معلمان زندانی و خانوادە های آنها دارد. گفتە می شود کە نهادهای امنیتی و قضایی کە بە شدت از تجمعات کارگری و بازنشستگان بە خشم آمدەاند و نمی توانند بە لحاظ ونگرانی از افکار عمومی و حقانیت اعتراضات آنها را در خیابان سرکوب کنند تلاش دارند با بازداشت و بە زندان بردن فعالین سرشناس و مبارز کە نتوانستەاند آنها را وادار بە دست کشیدن از فعالیت ها سندیکایی کنند جلوی این اعتراضات را کە بی وقفە ادامە دارند بگیرند و صدای معترضین را خفە کنند. درسە چهار ماە پیش و قبل از برگزاری انتخابات مجلس کە همزمان بود با اعتصابات طولانی کارگران هفت تپە ابراهیم رئیسی کە سعی می کرد خودش را مخالف سرکوب اعتصابات و زندانی کردن کارگران و خصوصی سازی رانتی و عدالتخواە جا بزند با همراهی عدەای از بسیجیان کە خود را بسیج دانشجویی عدالتخواە معرفی می کردند ظاهرا با بازداشت کارگران مخالفت و عدەای از کارگران را کە بخاطر اعتصاب بازداشت شدە بودند آزاد کرد.

در اعتصابات  کارگران هفت تپە دانشجویان بسیجی وابستە بە رئیسی هم شرکت می کردند و ظاهرا از خواستە های کارگران و محاکمە اسد بیگی حمایت می کردند. اما مدتی بعد  مسئولین قضایی ابتدا دادگاە اسد بیگی را متوقف نمودند و  او را بە کارخانە بازگرداندند، سپس حکم بازداشت ٢٨ تن از کارگران شرکت کنندە در اعتصاب هفت تپە را صادر کردند. پس از این وقایع بطور ناگهانی دانشجویان بسیجی نیز غیب شان زد و اثری نە از آنها دیدە شد و نە از رئیسی و نمایندگان مجلس مدعی حمایت از کارگران. اکنون نیز کە بساط بگیر و ببند دوبارە پهن تر از گذشتە شدە صدایی از رئیسی و دانشجویان بسیجی اش و آن یکی دو نمایندە مجلس کە مرتب مدتی وعدە حمایت از کارگران را می داد اثری نیست. انگار همە آن مانورها بخاطر بدە بستان بین دولتی ها و دارودستە رئیسی بودە کە با توافق آنها بر سر باز تقسیم سهم هر یک از اموال عمومی ختم بە خیر شدە و پایان یافتەاند و آنها دست در دست هم مشغول سرکوب کسانی شدەاند کە از جانب آنها منافع شان را در خطر می بینند. از اول نیز نظر بە سوابقی کە از این جریانات و مناسبات فی مابین شان وجود داشت ما نتیجە این مانورهای فریبکارانە را پیشبینی و در جنگ کارگری نسبت بە آن بە فعالین کارگری هشدار دادە بودیم.قبل از آن از همان بدو نشاندن رئیسی بر مسند قوە قضایی حکومت و توهم پراکنی های عدەای از اعضای تشکلهای دولتی در مورد رئیسی ماهیت مانورها ی مذکور را افشا کردە بودیم. انتظار هم داشتیم کە ماهیت این رفتارها برای همگان پس از مدتی آشکار شود، اما نە اینقدر زود. گفتەاند زمانی کە مبارزە طبقاتی در جامعە حاد شود پنهان کردن ماهیت و موضع سیاسی – اجتماعی واقعی افراد و جریانات هم نا ممکن می شود. ما امروز در ایران در چنین شرایطی قرار داریم.  این بگیر و ببند ها در چنین شرایطی نە تنها نمی تواند از دامنە اعتراضات زحمت کشان بکاهد و آنها را وادار بە تمکین نماید بلکە موجب رادیکالیزە تر شدن مبارزات زحمتکشان و افزایش آگاهی و رشد مبارزات خواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید