سه شنبه ۰۱ تير ۱۴۰۰ - ۲۲ ژوئن ۲۰۲۱

فصلنامه‌ی مُروا شمار هفت، زمستان ۱۳۹۹، در فرمات مجله به شکل پی دی اف انتشار یافت

به مناسبت پنجاهمین سالگرد رویداد سیاهکل

۰۲ فروردين ۱۴۰۰

* فصلنامه‌ی مُروا نشریه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زیر نظر شورای سردبیران با مسئولیت دو سردبیر: مراد رضایی و علی صمد

* همکاران این شماره: رضا جاسکی، سهراب مبشری، حســن نــادری، رقیه دانشگری، مریم سطوت، مریم پورتنگستانی، مهرداد از ایران، بیــژن میثمــی، یداله بلدی، مرجان نیک خواه، ناهید قاجار، حســین غبرایــی، وهاب انصـاری، مراد رضایی و علی صمد

* صفحه آرایی و گرافیک: مراد رضایی

برای ورود به مطالب نشریه لطفا روی گزینه فصلنامه‌ی مُروا در زیر کلیک کنید:
PDF icon فصلنامه‌ی مُروا شماره هفتم، زمستان ۱۳۹۹، در فرمات پی. دی. اف.* نام و لینک فهرست مطالب بصورت مستقل:یک- پیش در آمد: ماندگاری سیاهکل و جنبش فدایی در تاریخ ایران - به مناسبت پنجاهمین سالگرد رویداد سیاهکل - مراد رضایی و علی صمد

https://bepish.org/node/5177دو - فدایی و اخلاق - نوشته: رضا جاسکی

https://bepish.org/node/5176سه - توجه فداییان بنیانگذار بر تجارب مبارزه در کدام کشورها متمرکز بود؟ سهراب مبشری

https://bepish.org/node/5175چهار- نگاهی به تاریخ و دلایل پیدایش نیروهای مسلح نامتقارن (چریکی) - حسن نادری

https://bepish.org/node/5173پنج - خوانش چریک‌های فدایی خلق ایران از حکومت پهلوی؛ در زیربنا و سیاست – مراد رضایی

https://bepish.org/node/5172شش- مبارزات نسل جوان معترض را باید با توجه به زمانه خود بررسی کرد! علی صمد

https://bepish.org/node/5171هفت- هر نسلی متأثر از شرایط و رخدادهای زمانه‌ی خویش است - مصاحبه علی صمد از مصاحبه فصلنامه ی مُروا با رفیق رقیه دانشگری

https://bepish.org/node/5170هشت- دختران جوان، چریک های فدایی، و سازمان دانش آموزان پیشگام- مصاحبه مراد رضایی و علی صمد از فصلنامه ی مُروا با رفیق مریم سطوت

https://bepish.org/node/5169نه- انشا من در مورد فقر و زندگی جاشوها باعث شد برای پاسخگویی به ساواک بروم! مصاحبه مراد رضایی از فصلنامه ی مُروا با مریم پورتنگستانی

https://bepish.org/node/5168ده- مقاومت؛ مبارزه (به مناسبت پنجاهمین­ سال­گشت روی­داد تاریخی «سیاهکل») - مهرداد از ایران

https://bepish.org/node/5167یازده- تاثیر واقعه‌ی سیاهکل بر موسیقی موج نو و ‌اعتراضی مردمی ایران - بیژن میثمی

https://bepish.org/node/5166دوازده- ورزش و سیاست، ورزشکاران و جنبش فدایی - یداله بلدی

https://bepish.org/node/5165سیزده- هنرمندی سرشار از عشق و با آرزوهای نیک‌خواهانه برای ایران و انسان‌ها را در زیر شکنجه ظالمانه کشتند! - مرجان نیک خواه

https://bepish.org/node/5164چهارده- ستارگان سرخ – حسین غبرایی

https://bepish.org/node/5163پانزده- من هم یکی از آنان بودم! - ناهید قاجار

https://bepish.org/node/5162شانزده- ورود نوجوانان به اعتراضات خیابانی در تغییر توازن نیرو علیه حکومت شاه بسیار موثر بود! - علی صمد

https://bepish.org/node/5161هفده- پرتویی بر سرگذشت جنبش فداییان در بعد انقلاب - بایدها و نبایدها - وهاب انصاری

https://bepish.org/node/5160

 

منبع: 
از فصلنامه‌ی مُروا شماره هفتم، زمستان ۱۳۹۹
بخش: 

افزودن دیدگاه جدید