سه شنبه ۲۴ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۳ آوریل ۲۰۲۱

آغاز چهارمین سال حیات حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۱۱ فروردين ۱۴۰۰

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری