شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ - ۱۶ اکتبر ۲۰۲۱

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

۰۲ مهر ۱۴۰۰

امواج اعتراضات کارگری در این هفتە خروشان تر از پیش شد. تظاهرات متعدد معلمان و فرهنگیان در شهرهای مختلف کە همچنان ادامە دارند، تداوم اعتراض  کارنامە سبز ها با گذشت ٢٠ روز از شروع آن، بازگشت بە اعتصاب شماری از کارگران صنعت نفت  و افزایش شمار اعتراضات کارگران شهرداری ها و از سرگیری دوبارە اعتراضات بازنشستگان فولاد در خوزستان و اهواز، مهمترین رویدادهای کارگری هفتە هستند. وجە مشترک همە این اعتراضات رادیکالتر شدن و عمق یافتن خواستە ها و تمایلات شرکت کنندگان در آنها برای مبارزە تا رسیدن بە مطالبات شان است. زمانی کە کار اعتراضات در این حد بالا می گیرد و مسئلە نان عمدە می شود، مهار آنها تا پاسخ نگیرند، غیر ممکن خواهد بود. 

 

گسترش شتابان اعتراضات فرهنگیان در سراسر کشور

اعتراض فرهنگیان و معلمان بە امتناع دولت و مجلس از اجرای قانون رتبە بندی، بازگشایی تدارک دیدە نشدە مدارس با وجود خطرات کرونایی کە سلامت دانش آموزان، معلمان و خانوادە های آنان را تهدید می کند و محرومیت گروە کثیری از فرزندان خانوادە های طبقات زحمتکش و بی چیز از امکان تحصیل در اثر طبقاتی و گران شدن هزینە تحصیل از انگیزە های عمدە گسترش اعتراضات فرهنگیان در شهرهای مختلف هستند. شروع و گسترش اعتراضات معلمان حتی قبل رسیدن سوم مهر کە از طرف تشکلهای مستقل فرهنگیان بەعنوان روز اعتراض جمعی و سراسری معلمان اعلام شدە، حاکی از عمق نارضایتی و اعتراض معلمان سراسر کشور از سیاستهای آموزشی و وضعیت معیشتی معلمان و فرهنگیان دارد. شروع این اعتراضات با وجود دستگیری و احضار شمار زیادی از رهبران و فعالان کانون های صنفی معلمان در نقاط مختلف کشور، نیز نتوانستە اند در ارادە معلمان برای تشدید مبارزات بە حق آنان خللی ایجاد کند.

از ویژگی این مرحلە مبارزات معلمان تلفیق خواستە های صنفی و رفاهی با مبارزە علیە تبعیضات آموزشی ، بی عدالتی و فقری است کە در اثر سیاستهای ارتجاعی دولت بەخصوص سیاست خصوصی سازی آموزش میلیونها کودک ایرانی را از چرخە آموزش بە میان بازار کار و بردگی پرتاب کردە است. تلفیقی هوشمندانە و عدالتخواهانە کە می تواند هم در رسیدن معلمان با نفوذ اجتماعی کە پیدا می کنند بە خواستە هایشان موثر باشد و هم بە بسیج اجتماعی جهت مقابلە با سیاستهای فقر و فلاکت آور حکومت یاری رساند.

تاثیراعتراضات و فراخوان برای اعتراض سراسری در سوم مهر از طرف تشکلهای فرهنگیان تا کنون بە حدی بودە است، کە علی الظاهر رئیسی مجبور شدە خواهان اجرای قانون رتبە بندی برای معلمان شود.این در حالی است کە مطالبات معلمان فراتر از رتبە بندی است. بهر حال دفاع از حق و حقوق در نظام فقاهتی فقط با اعتصاب و اعتراضات گستردە و سازمانیافتە است کە نتیجە می دهد و نە با التماس و درخواست و حمایت از این و آن مسئول مرتجع و عدالت ستیز، امثال رئیسی و وزیرکاربدتر از خودش.

 

بازگشت بە اعتصاب سراسری کارگران پیمانی

در این هفتە نیز کارگران تعداد دیگری از شرکتهای نفتی و پتروشیمی کە بواسطە خلف وعدە و زیر پا گذاشتە شدن توافقات شان با کارفرمایان دوبارە بە اعتصاب ملحق شدند. تعدادی از کارفرمایان کە خواستە های اصلی کارگران اعتصابی را ظاهرا قبول کردە بودند، در پایان ماە از انجام توافقات شان سرباز زدند. آنها تصور نمی کردند کە واکنش کارگران بازگشت بە اعتصاب باشد. با این همە کارگران با ملحق شدن بە اعتصاب نشان دادند کە تا چە اندازە روی خواستە هایشان استوار هستند.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت متعاقب این رویداد ها بیانیە تازەای در روز پنچشنبە این هفتە منتشر و بار دیگر روی خواستە های اصلی اعتصابیون تاکید نمود. این شورا کە هدایت اعتصاب را بە عهدە دارد در قسمتی از بیانیە تازە خود کە در ١ول مهر منتشر کرد نوشت:" ما کارگران با قدرت اعتصابمان و با پیشبرد متحدانه اعتراضاتمان میتوانیم خواستهایمان را تحمیل کنیم. باید بالاترین حد مزدی که بین پیمانکاران با همکاران ما مورد توافق شده است، مبنای توافقات سراسری باشد. نباید مزد هیچ کارگری کمتر از ۱۲ میلیون باشد و باید دستمزدها در هر ماه بەموقع پرداخت شود. باید ۲۰ روز کار و ده روز مرخصی در همه رده های شغلی و در تمام مراکز نفتی اجرایی شود. این دو مطالبه موضوع اصلی هر مذاکره ای با پیمانکاران باشد. بعلاوه اینکه باید برای همه کارگران حق بیمه رد شود و درمان رایگان شامل همه کارگران شود. باید واکسیناسیون رایگان برای همه کارگران اجرایی شود و باید کمپ ها و وضع غذا بهبود کیفی و قابل قبول پیدا کند و محیط های کار امن باشد. اینها خواستهای اولیه ماست که بعد از بازگشت به کار نیز پیگیر آنها خواهیم بود و کوتاه نمی آییم.

 

قبلا گزارش کردیم در شرکت های بسیاری از جمله در خوزستان و عسلویه پیمانکاران زیر فشار اعتراضات ما حاضر به قبول بخشی از خواستهای ما شده اند. اما هر کجا که پیمانکاران زیر وعده هایشان زده اند و یا بزنند پاسخ ما بازگشت دوباره به اعتصاب است و در این مدت همین کار را کرده ایم. بدین ترتیب اعتصاب ما کارگران پروژه ای پیمانی نفت ادامه دارد. از نظر ما کارگران تحمیل این مطالبات گام اول برای تضعیف پیمانکاران و برچیده شدن بساط پیمانکاران و کار پیمانی این شکل برده وار کاری است". .

 

بنا بە گزارشات این شورا کە در این هفتە منتشر شد، کارگران ٤ واحد صنعتی تنها طی هفتە جاری بواسطە خلف وعدە کارفرمایان از انجام توافقات شان دوبارە بە اعتصاب سراسری ملحق شدند. اسامی این شرکتها و علل بازگشت بە اعتصاب آنان کە در کانال شورا منتشر شدە عبارت اند:

 بازگشت همکاران پروژه‌ای ما در نیروگاه غرب کارون به اعتصاب

روز ۳۱ شهریور همکاران پروژه ای ما در شرکت تولید برق غرب کارون در اعتراض به خُلف وعده کارفرما مجدداً دست به اعتصاب زدند.

. کارگران شاغل در شرکت اکسیر در فاز ١٤ در اعتراض به خلف وعده پیمانکاران از روز ۲۷ شهریور دست به اعتصاب زده و در کمپ ها هستند

. امروز شنبه ۲۷ شهریورماه همکاران پروژه ای ما در شرکت پیمانکاری پارس قدرت شاغل در پتروپالایش کنگان در اعتراض به خلف وعده های پیمانکار به اعتصاب بازگشتند. همکاران ما با قول مساعد پیمانکاران مبنی بر قبول شرایط آنان به سر کار بازگشته بودند اما اکنون با زدن زیر وعده ها از سوی پیمانکاران آنها دوباره دست به اعتصاب زدند.

بازگشت مجدد همکاران ما در بخش توسعه فاز ۱۴ عسلویه به اعتصاب و گزارشی از وضع اعتصاب

امروز ۲۷ شهریور کارگران شاغل در فاز ١٤ نیروهای اکسیر در بخش ١٠٦ و ١٠٨ در اعتراض به خلف وعده پیمانکاران مجدداً دست به اعتصاب زده

این گزارش ها بە روشنی حکایت از عزم جزم کارگران برای ادامە اعتصاب تا رسیدن بە حقوق شان می کند.

 

اعتراضات کارنامە سبزها ٢٠ روزە شد

اعتراضات افرادی کە در آزمون آموزش و پرورش قبول شدە ولی این ادارە از استخدام آنان طفرە می رود و بە "کارنامە سبزها" موسوم اند، تا اول مهر همچنان ادامە یافت و ٢٠ روزە شد. این افراد کە از ٢٠ روز پیش و از شهرهای مختلف برای اعتراض بە تهران آمدە و بسیاری از آنها شب ها را نیز در مقابل مجلس و آموزش و پرورش و پارکها بە سر کردەاند و یکبار هم حملە نیروهای امنیتی موفق بە تار و مار کردن شان نشدەاند، برای پیگیری مطالبە شان تا کنون مبارزە و مقاومت کردەاند. خشم و نارضایتی و اعتراض آنان نسبت بە بی اعتنایی دولت و مجلس در خلال ٢٠ روز گذشتە بە حدی بود کە گاها شعارهای ضد دولتی هم سر دادند. دولت و مجلس سعی می کنند با در پیش گرفتن رویە سکوت این جماعت کثیر را از ادامە مقاومت شان نا امید کنند. با این وصف تا کنون موفق نشدەاند. امتناع از استخدام کارنامە سبزها در حالی صورت می گیرد کە گفتە می شود آموزش و پرورش با کمبود شدید کادر آموزشی مواجە است و همین کمبود موجب بی معلم ماندن در مناطق محروم تر و افت کیفیت آموزشی در مدارس دولتی و فشار مضاعف بە کادر آموزشی شدە اند.

 

تشدید اعتراضات کارگران شهرداری در شهرهای مختلف

کارگران شهرداری ها در شهرهای کوت عبدالله، رودبار، دهدشت و اهواز در این هفتە نیز بە اعتراضات شان علیە پرداخت نشدن چند ماهە مطالبات مزدی و حق بیمە هایشان ادامە دادند. در اهواز انگیزە اصلی کارگران بخش اجرائیات بە خاطر اخراج جمع از کارگران انجام شد. فشار معیشتی و خانوادگی امان کارگران کم مزد شهرداریها را بریدە و عرصە را بە شدت بر آنها تنگ نمودە. بە رغم این ظلم و ستمگری کە مشترکا از طرف دولت و پیمانکاران، بە کارگران شهرداری تحمیل شدە، آنها اما تنها امیدشان بە ادامە اعتراضات شان است. متاسفانە مردم شهرها کە می توانند با پشتیبانی از کارگران زحمتکش شهرداری کمک رسان آنان برای احقاق حق شان باشند، اکثرا آنقدر خود گرفتار هستند کە نمی توانند کمکی بە کارگران شهرداری کە از شهرهایشان نگهداری می کنند بنمایند. از همە بدتر رفتار متفرعانە اعضای بە اصطلاح منتخب شورای شهر هستند کە در حال زد و بند و ساخت و پاخت با صاحبان شرکتهای پیمانکار و دلال هستند.

ادامە اعتراضات بازنشستگان فولاد در اهواز و اصفهان

کارگران بازنشستە صنعت پر سود فولاد کە بە گفتە مسئولین حکومتی از سودآورترین صنعت کشور است، در ٢٨ شهریور بار دیگر بە دلیل برآوردە نشدن خواستە های بە حق شان در اهواز و اصفهان تجمع اعتراضی برگزار کردند. خبرگزاری ایلنا در گزارشی کە از این تجمع ها منتشر کرد در مورد خواستە های معترضین نوشت:

"این بازنشستگان، مهم‌ترین خواسته‌های خود را برخورداری از مستمری بالاتر از خط فقر، درمان رایگان و اصلاح احکام همسان‌سازی حقوق و انتقال از ردیف ۹ بودجه به ردیف ۷، برخورداری از امکانات رفاهی، خدمات درمانی یکپارچه و کارآمد طبق آیین نامه فولاد عنوان کردند و گفتند: دولت مصوب کرده صندوق بازنشستگی فولاد و صندوق‌های مشابه آن با بودجه خود و تصویب هیات امنای خود، طرح همسان‌سازی را اجرا کنند، اما متاسفانه صندوق بازنشستگی فولاد زیر بار اجرای کامل طرح نمی‌رود.

همچنین بخش دیگری از مشکلات آنها کسر پول بیمه‌ی عمر وحوادث از بازنشستگان ستادی و معدنی است. آنها می‌گویند درصدد جمع آوری امضا از بازنشستگان متضرر در این خصوص هستیم تا این تخلف را به دفتر ریاست جمهوری و سایر ارگانهای پیگیری‌کننده انعکاس دهیم"

.

تجمع اعتراضی کادر درمانی شرکتی یا سوچ بە پرداخت نشدن مطالبات مزدی ٧ ماە گذشتە شان

کادر درمانی شرکتی در یا سوچ در ٢٧ شهریور بخاطر پرداخت نشدن مطالبات مزدی و حق بیمە هایشان بە تامین اجتماعی مبادرت بە تجمع نمودە و خواهان پرداخت مطالبات خود شدند. گفتنی است کە با پرداخت نشدن حق بیمە بە تامین اجتماعی دسترسی بیمار بە دارو و درمان بیمەای از بین می رود. عجیب در این قضیە این است کە کادر درمانی شاغل در یک موسسە درمانی خصوصی کە نقش دلال بین بخش درمان را بە عهدە دارد با پرداخت نکردن حق بیمە کادر درمان را هم از بیمە درمانی محروم می کند!

 

جلوگیری از ورود کارگران بە محل کار بە دلیل امضا نکردن قرارداد یک طرفە کارفرما

کارفرمای شرکت مخابرات شوشتر از ورود کارگرانی کە حاضر بە امضای قرارداد یکطرفە او نشدە بودند جلوگیری کرد کارگران در مورد علت امضا نکردن قرارداد مطلوب نظر کارفرما بە خبرگزاری ایلنا گفتند:" قراردادهای تنظیمی یکطرفه است و حقوق قانونی ما را دربرنمی‌گیرد.

یکی از این کارکنان گفت: ما خواستار اجرای دقیق طرح طبقه‌بندی مشاغل و انعقاد قرارداد مستقیم با مخابرات هستیم؛ وقتی کار ما دائمی است، چرا باید شرکتی باشیم و کمتر از نصف رسمی‌ها حقوق بگیریم؟

این کارکنان پیشتر در زمینه اجرای طرح طبقه‌بندی، شکایاتی تنظیم و به مراجع ذیربط تحویل داده‌اند؛ حالا معتقدند؛ قراردادهای جدیدی غیر قانونی است و باید در آن‌ها تجدیدنظر شود

 

مشکلمون حل نشە هر روز همین بساطە

کارگران کپسون شاغل در پروژە قطار شهری اهواز در ٢٧ شهریور در اعتراض بە پرداخت نشدن مطالبات مزدی شان طی ١١ ماە گذشتە تجمع کردند. ظاهرا بین شهرداری اهواز و شرکت نامبردە بر سر مسائل مالی کشاکش وجود دارد و کارگران در میان این دو گیر کردەاند. در واقع اما طرف مسئول کارگران معترض شرکت است کە بە بهانە پرداخت نشدن پول توسط شهرداری اهواز از پرداخت دیون خود بە کارگران طفرە می رود. در این میان ادارە کار کە قانونا وظیفە احقاق حق کارگران را بە عهدە دارد هیچ اقدامی نکردە است. کارگران در این تجمع با دادن شعار "مشکلمون حل نشە هر روزهمین بساطە بر ادامە اعتراض شان تا رسیدن بە مطالبات شان تاکید کردند.

 

افزودن دیدگاه جدید