يكشنبه ۰۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۳ ژانویه ۲۰۲۲

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٥١

۰۶ دی‌ ۱۴۰۰

 

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

تداوم اعتراضات وتحکیم تشکیلات راە رسیدن بە مطالبات

صادق کار

جنبش تعاونی در قرن 21 بخش دهم و پایانی

جان کرل

مقصر اصلی این جنایات دولت و پراکندگی کارگر است

صادق

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

جنگ کارگری

افزودن دیدگاه جدید