گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

جمعه, 17. ژوئن 2022 - 19:17
دولت رئیسی با چند برابر کردن مالیات کسبە، گران کردن دلار، افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی و خدمات، کاهش حق مسکن کارگران و امتناع از رتبە بندی حقوق معلمان و همسان سازی و افزایش حقوق بازنشستگان با زور و قلدری می خواهد کسری بودجە خود و هزینە های سرسام آور دستگاە های سرکوب و تبلیغاتی حکومت را جبران کند. امری کە از توش و توان و تحمل مردم خارج است و نمی توانند در مقابل آن سکوت کنند. تردید نباید داشت کە اعتراضات هر روز کە بگذرد وسیعتر، عمومی تر، رادیکالتر و مقاومتر خواهد شد.

 

برگزاری اعتراض سراسری معلمان بە رغم همە موانع سرکوبگرانە

اعتراض سراسری معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشستە در ٢٦ خرداد بە رغم همە موانع و تهدیدات و فشارهای نیروهای سرکوبگر و در شرایطی کە شمار زیادی از رهبران و فعالین تشکلهای مستقل فرهنگیان در زندان ها تحت فشار شدید قرار داشتند با موفقیعت در بسیاری از شهرها و مراکز استانها با شعار معلم زندانی آزاد باید گردد برگزار شد. در تلاشی دیگر در شب و بامداد روز تظاهرات نیروهای سرکوبگر با هجوم بە خانە های سازمانگران اعتراض ٢٦ خرداد و بازداشت شمار زیادی از آنان و اشغال محل های از پیش مشخص شدە تجمع ها کوشیدند مانع برگزاری اعتراضات شوند کە ناکام ماندند.

 

در جریان اعتراضات نیز دە ها نفر دیگر بازداشت و در بعضی از شهرها ماموران سرکوبگر حکومت مسلح بە همە ادوات سرکوب در تعدادی از شهرها بە تجمع ها ی مسالمت آمیز و مدنی معلمان یورش بردند و آنان را بە طرز وحشیانەای مورد ضرب و شتم قرار داند. در تهران محوطە مقابل مجلس برای جلوگیری از انجام تظاهرات توسط ماموران ساعاتی قبل از تجمع اشغال شدە بود. این اعمال جنایتکارانە بە خشم و تنفر بیشتر معلمان از رژیم تبهکار منجر شد.

برگزاری موفقیعت آمیز اعتراض سراسری روز گذشتە معلمان بە وضوح نشان داد کە جنبش حق طلبانە و مدنی معلمان را رژیم نمی تواند با پروندە سازی، زندانی کردن رهبران تشکلهای معلمان و سرکوب و تهدید از میان بردارد و حقوق معلمان را پایمال سازد.

همچنین روشن کرد هر گاە اعتراضات در ابعاد سراسری سازماندهی شود حکومت قادر بە جلوگیری کامل از اعتراضات نخواهد بود. تصورش را بکنیم با نظر داشت تجربە امروز و موارد پیشین اگر چند گروە اجتماعی در یک روز معین برای اعتراض بە خیابان بیایند، حکومت تا چە حد از سرکوب آنها درماندە خواهد بود.

همە روزە شدن اعتراضات بازنشستگان

اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی کە در هفتە گذشتە بە دنبال اعلام افزایش حقوق بازنشستگان تشدید شدە بود حالت روزانە بە خود گرفت. نیم گام عقب نشینی دولت از مواضع قبلی اش کە در اثر اعتراضات بازنشستگان انجام گرفت بە جای اینکە بە کاهش و پایان گرفتن اعتراض منجر شود بە تشدید آن دامن زد.

دولت پس از مدتها امتناع از اعمال مصوبە شورای عالی کار نیم گامی بە عقب برداشت و با افزایش حقوق بازنشستگان حداقل بگیر مطابق مصوبە شورای عالی کار موافقت و حاضر شد علاوە بر ١٠ درصد افزایش مد نظر دولت حقوق بازنشستگانی را کە اندکی بیشتر از حداقل حقوق می گیرند را ٦٥٠ هزار تومان افزایش دهد و در مورد سایرین همان ١٠ درصد را بدهد.

خواست مقدم بازنشستگان در مقطع کنونی افزایش حقوق ها مطابق مصوبە شورای عالی کار در مورد همە بازنشستگان فارغ از سطوح مزدی آنهاست. احتمال تن دادن دولت بە این خواستە تنها با ادامە اعتراض در حجم کنونی محتمل است. بهر حال ادامە امتناع دولت بە رادیکالیزە شدن شعارها و تظاهرات منجر خواهد شد. کما اینکە در اعتراضات ١٠ روز گذشتە هم شاهد طرح شعارهای تند ضد دولتی در اعتراضات بازنشستگان بودیم.

کاهش حق مسکن کارگران

دولت در این هفتە در یک اقدام غیر قانونی دیگر با زیر پا نهادن قوانین موجود حق مسکن کارگران برای سال ١٤٠١ را کە در شورای عالی کار بە تصویب رسیدە بود و نمایندە دولت هم بە آن رای دادە بود را از ٦٥٠ هزار تومان بە ٥٥٠ هزار تومان کاهش داد. بە نظر می رسد دولت از این بە بعد دیگر قانون کار خودش را هم هر جا کە صد درصد بە نفع دولت و کارفرمایان ولی نعمت "دولت عدالتخواە" نباشد یکسرە کنار بگذارد و در نقش قانون گذار و هم مجری عمل کند.

کاهش حق مسکن در شرایطی انجام می گیرد کە کرایە خانە در طول عمر دولت رئیسی ٥٠ درصد افزایش پیدا کردە. اما دولت با این وجود حق مسکن را کم کردە است.

 

انتقال سە تن از رهبران شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان بە سلول انفرادی

بازجویان و زندانبانان در ٢٥ خرداد پس از ٤٥ روز بازجویی توام با فشار و تهدید بی نتیجە برای گرفتن اعتراف اجباری بە اعمال ناکردە، رسول بداقی، محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی سە تن از رهبران اصلی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان را یک روز پیش از برگزاری اعتراضات سراسری معلمان برای فشار بیشتر بە انفرادی منتقل کردند.

احتمال دادە می شود کە یکی ازعلل انتقال آنان بە انفرادی رد درخواست بازجوها برای لغو اعتراضات روز ٢٦ خرداد بودە باشد.

پیوستن بازنشستگان بانکها بە اعتراضات

بە گزارش خبرگزاری ایلنا کارکنان بازنشستە شدە چهار بانک در ٢٥ خرداد با تجمع مقابل مقابل ساختمان بازنشستگی بانک‌ها خواستار رسیدگی و پرداخت مطالبات معوقە خود شدند. بازنشستگان در هنگام تجمع اعتراضی خواستار تحقق ١٠ خواستە خود شدند. خواستە های دهگانە آنان همگی رفاهی و معیشتی هستند کە بە رغم تصویب بخشی از آنها تا کنون عملی نشدەاند.

اعتصاب غذای رضا شهابی در زندان

رضا شهابی یکی از رهبران زندانی سندیکای واحد کە سالهای زیادی را قبلا نیز در زندان گذراندە و از مدتی پیش بە دلیل شرکت در یک مراسم دیدار با دو تن از سندیکالیست های فرانسوی بە همراە سە تن دیگر از رهبران شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان و دو مهمان فرانسوی بازداشت و زندانی شدە اند، در اعتراضات بە بازداشت و فشار بازجویان برای گرفتن اقرار بە اعمال نا کردە اعتصاب غذا کردە است. آقای شهابی کە در هنگام گذراندان محکومیت های گذشتە بخشی از سلامتی خود را از دست دادە و بیمار است با خطر جدی سلامتی در زندان مواجە است. او قبلا نیز در اثر اعتصاب غذای طولانی سلامتی اش دچار آسیب زیادی شدە و سالهاست کە با عوارض آن دست بە گریبان است. سندیکای کارگران شرکت واحد اخیرا در بیانیەای کە در ارتباط با وضعیت شهابی منتشر کرد، وضعیت سلامتی وی را بد و خطرناک اعلام و خواهان آزادی وی شدە است.

تجمع کارگران تولی پرس مقابل فرمانداری الوند

کارگران شرکت تولی پرس و بستە بندی البرز واقع در شهر الوند کە در استان قزوین قرار دارد ٢٦ خرداد در اعتراض بە پرداخت نکردن مطالبات مزدی شان طی چند ماە گذشتە برای دومین بار طی روزهای اخیر تجمع و خواستار پرداخت آن شدند.

اعتصاب کسبە در چندین شهر

افزایش شدید مالیات کسبە، سقوط ارزش پول ملی و گرانی روز افزون ارزهای خارجی کە بە کسادی و کاهش درآمد کسبە و افزایش هزینە های آنان منجر شدە اهل کسب و کار را هم بە اعتصاب و راهپیمایی اعتراضی وادار کرد. اعتصاب کە از فروشندگان وسایل خانگی در سە راە امین حضور تهران شروع شد بە سرعت بە چند شهر دیگر سرایت کرد و گسیل ماموران سرکوب بە مصاف معترضین و بازداشت دە ها نفر از معترضین نتوانست مانع گسترش اعتصاب شود. بازار ترە بار تهران، بازاریان شهرهای اراک، کازرون، میناب، فسا از مکانهای بود کە کسبە اعتصاب کردند.

دولت رئیسی با چند برابر کردن مالیات کسبە، گران کردن دلا، افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی و خدمات، کاهش حق مسکن کارگران و امتناع از رتبە بندی حقوق معلمان و همسان سازی و افزایش حقوق بازنشستگان با زور و قلدری می خواهد کسری بودجە خود و هزینە های سرسام آور دستگاە های سرکوب و تبلیغاتی حکومت را جبران کند. امری کە از توش و توان و تحمل مردم خارج است و نمی توانند در مقابل آن سکوت کنند. تردید نباید داشت کە اعتراضات هر روز کە بگذرد وسیعتر، عمومی تر، رادیکالتر و مقاومتر خواهد شد.

اعتصاب در شرکت پیمانکاری پارسا

همکاران شاغل در شرکت پیمانکاری پارسا در فاز ۱۹ کنگان که کارفرمای اصلی آن شرکت بهره‌برداری و تعمیراتی مپنا است دست به اعتصاب زدند.

این اعتصاب در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها صورت گرفته و به گفته همکاران نه تنها هنوز حقوق فروردین ماه را دریافت نکرده بلکه پیمانکار از پرداخت آیتم های رفاهی سرباز زده و لیست بیمه آنها را هم رد نکرده است.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

 

همکار گرامی ما " واله زمانی " بازداشت شده است

بر اساس انتشار خبرهایی در شبکه های اجتماعی مطلع شدیم " واله زمانی " یکی از همکاران که سابقه کار در بسیاری از پروژه های فازهای مختلف منطقه پارس جنوبی را دارد، بازداشت شده است.

 آنگونه که در خبرها آمده او در نهم خرداد بازداشت و در بیست و چهارم خرداد طی تماس تلفنی از بازداشت خود در شهر ارومیه و زندانی بودن در بند انفرادی 240 خبر داده است.

خانواده وی از ابتلای واله به بیماری خطرناک هپاتیت گزارش میدهند و نگران جان و سلامت عزیز خود هستند.

به گفته خانواده این همکار، وی بدلیل سالها کار در شرایط سخت، ناامن و غیر بهداشتی در پروژه های عسلویه، به انواع بیماری های ریوی و گوارشی  مبتلا بوده و  متاسفانه در جریان درمان و مداوا  بخاطر آلودگی بیمارستان به هپاتیت هم مبتلا شده است.

این خبر تا همین جا برای ما کارگران نفت هشدار دهنده است. اول اینکه واله این کارگر حق جو بخاطر حق طلبی اش از کار اخراج میشود. دوم اینکه این کارگر حق جو بخاطر حق جویی هایش زندانی میشود و سوم بلایی که محیط های کار بر سر ما کارگران می آورد و همیشه ما نسبت به آن معترض بوده ایم.

 

شورای سازماندهی بازداشت " واله زمانی " را بشدت محکوم کرده و خواستار آزادی این همکار حق طلب خود هست و در عین حال تاکید میکنیم که ما کارگران پروژه ای نفت همچنان بر خواستهای  برحقمان پای می فشاریم  و محیط کار امن وانسانی حق مسلم ماست.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid data-align data-caption> <dir>
  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.