گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

اعتصاب در پتروسیمی دنا

گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی:

همکاران شاغل در پتروشیمی دنا فاز دو منطقه پتروشیمی عسلویه امروز یکشنبه بیستم شهریور دست به اعتصاب زده اند.

این اعتصاب در اعتراض به عدم پرداخت حقوق تیر و مرداد ماه صورت گرفته است.

همچنین بنا بر اخبار دریافتی همکاران بخش ساخت مخزن و پایپ راک پتروشیمی اسلام آباد غرب هم در اعتراض به تعویق پرداخت حقوق های تیر و مرداد امروز دست از کار کشیده اند.

صاحبان نانوایی های سنتی حاضر بە اجرای مصوبە دستمزد نیستند

رئیس انجمن صنفی نانوایی های سنتی مشهد ضمن اعتراض بە عدم افزایش ٥٧،٤ درصد افزایش دستمزد قانونی خواستار افزایش دستمزد کارگران نانوایی ها شد. بە گفتە ابوالفضل صاحب قرانی ، با وجود گذشت ٦ ماە از افزایش دستمزد کارگران در شورای عالی کار هنوز دستمزد کارگران نانوایی ها افزایش پیدا نکردە است. بە گفتە وی دستمزد کارگران ١٥٠ هزار تومان در روز است کە ٤ روز تعطیلی ماهانە بی حقوق را اگر حساب کنند، دستمزد دریافتی کمتر از ٤ میلیون در ماە می شود. گفتنی است کە تنها در مشهد نیست کە صاحبان نانوایی ها از افزایش دستمزد ها امتناع می ورزند، در اغلب شهرهای کشور هم قضیە مشابە مشهد است. کسر حقوق مرخصی هفتگی نیز غیر قانونی است و کارفرما حق ندارد حقوق مرخصی هفتگی را از دریافتی کارگر کسر کند. از همین جا معلوم می شود کە انجمن صنفی حتی قادر نشدە جلوی کسر حقوق مرخصی قانونی کارگر را بگیرد تا چە برسد بە سایر مطالبات. ادارە کار نیز کە بایستی بر اجرای قانون نظارت کند هیچ تلاشی برای مکلف کردن کارفرما نکردە و نمی کند. گویی در این مملکت نە قانونی وجود دارد و نە ادارە کار!

کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال آفتابە لگن هفت دست شام و ناهار هیچ!

خبرگزاری ایلنا از تشکیل سومین نشست کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال با شرکت نمایندگان ٣٠ دستگاە اجرایی و حضور رئیسی در آن خبر دادە است. در این گزارش بی سروتە اثری از آمار و ارقام کە گویای فعالیت این کمیسیون و شورای عالی باشد نیست.

محمود کریمی‌بیرانوند کە ریاست کمیسیون را با خود یدک می کشد از مطرح شدن ٣٤ مصوبە ملی بی آدرس و نشان خبر دادە است چند مسئول دیگر گزارشاتی از پیشرفت های بە عمل آمدە نسبت بە سال ١٤٠٠ و ١٤٠١ ارائە دادەاند کە کل گویی های بی سند و مدرک هستند. نتیجە گیری از اجلاس کمیسیون و جعمبندی آن توسط کریمی‌بیرانوند بخوبی بی برنامگی و بی عملی و بی خاصیت بودن این کمیسیون " تخصصی"و دولت را بر ملا می کند. ایلنا بە نقل از این مسئول ارشد دولتی نوشت:"

کریمی‌بیرانوند نیز با جمع‌بندی موضوعات ارائه شده تصریح کرد: تمامی اقدامات انجام‌شده در راستای نظریه زیست‌بوم ملی اشتغال است که این نظریه کاملاً علمی و راهکار خروج کشور از بحران تولید و اشتغال است". مردم انتظار داشتند از این کمیسیون بشنوند از یک میلیون شغل وعدە دادە شد، چە مقدار عملی شدە و اگر نشدە و پسرفت شدە دلیل اش چە بودە و بالاخرە آیا دولت قادر بە ایجاد اشتغال شایستە هست یا نیست. نە اینکە بجای کارنامە یک نظریە مجهول را بە عنوان کارنامە تحویل شان بدهند کە کسی سر از کارشان در نیاورد.

 یک حادثه منجر به فوت و مصدومیت برای ۲۲ نفر از کارگران فصلی مزرعه در محور جاده رشتخوار به خواف در استان خراسان رضوی رخ داد

در ماە های اخیر در اثر تصادف سرویس های کارگری تعداد زیادی کارگر کشە و مجروح و معلول شدەاند.علت اکثر این تصادفات استفادە از خودروهای ناقص و از ردە خارج شدە گزارش شدە است. حوادث درون کارگاە کم نبود حوادث سرویس های ایاب و ذهاب هم بر آنها افزودە شدە آنقدر سود و سود پرستی در میان کارخانە داران شایع شدە کە برای چند غاز سود بیشتر حاضرند جانهای زیادی را قربانی کنند.  .

به گزارش ایلنا، براساس اطلاعات منابع کارگری استان خراسان رضوی، یک حادثه منجر به فوت و مصدومیت برای ۲۲ نفر از کارگران فصلی مزرعه در روزهای گذشته اتفاق افتاد. این کارگران برای جمع آوری پیاز و زعفران با یک دستگاه خودرو وانت نیسان از روستای قلعه نو (خواف) به مقصد روستای فتاباد (رشتخوار) در حال حرکت بودند

٤٠ هزار نفر نیروی شرکتی در مخابرات خواهان رسمی شدن هستند!

برخی از این نیروهای پیمانکاری که بیشترین مشکلات را در شرکت مخابرات دارند، می‌گویند: با سابقه‌ی بالای ۱۵ سال هنوز نیروی پیمانکاری هستیم و حقوق و مزایای بسیار کمتری از نیروهای قراردادی و رسمی می‌گیریم.

به گفته‌ی آن‌ها؛ امنیتِ شغلی نیروهای شرکتی پایین است، به همین دلیل این نیروها مجبورند کار بیشتری نسبت به سایر نیروهای قراردادی و رسمی انجام دهند و دستمزد کمتری دریافت کنند. اعتراض به این وضعیت باعث اخراج نیروها می‌شود.

سپیدە قلیان بعد از ٥ روز اعتصاب غذا در اثر وخامت وضعیت سلامتی اش بە بیمارستان منتقل شد.

علت اعتصاب سپیدە اعتراض بە تبعید در زندانی دور از محل زندگی خانوادە اش است. گفتنی است کە وضعیت سلامتی سپیدە در اثر فشار و زندان از قبل از اعتصاب غذا هم چندان مساعد نبود. بهمین خاطر با پنج روز اعتصاب ناچار بە انتقال وی بە بیمارستان شدند.

تجمع اعتیراضی بازنشستگان فولاد در اصفهان مقابل ساختمان مرکزی

بە گزارش منابع خبری کارگری بازنشستگان فولاد در ٢٠ شهریور دوبارە با خواست افزایش حقوق بازنشستگی شان در مقابل دفتر مرکزی بانشستگی فولاد در اصفهان تجمع کردند. افزایش ٣٨ درصد بە اضافە ٥١٥ هزار تومان بە حقوق بازنشستگی و پرداخت حقوق همسان سازی سال گذشتە مهمترین خواستە های بازنشستگان فولاد هستند.

اعتراض بە ادامە بازداشت معلمان و کارگران زندانی همچنان ادامە دارد

محمود بهشتی لنگرودی در اعتراض بە بازداشت معلمان در تویتی نوشت:

واقعا این رویه درست نیست که اجازه داده بشه تا ضابطان برای دستگاه قضایی تعیین تکلیف کنند.

بازپرس پرونده با آزادی معلمان زندانی ( جعفر ابراهیمی و محمد حبیبی) موافق بوده اما با مخالفت ضابطان، این عزیزان، با وجود بیماری حاد و تامین وثیقه همچنان دربند هستند

.

کمپین حقوق بشر در ایران در اعتراض بە در زندان نگاە داشتن کیوان صمیمی نوشت:

کیوان صمیمی همواره صدای بی‌صدایان محبوس بوده است. راوی ظلم مداوم اعمال شده بر آنهایی که در تاریکی حبس فراموش می‌شوند.

حالا مقامات زندان سمنان این زندانی را از حق تماس تلفنی محروم کرده‌اند. هرچند نمی‌دانند که این رفتار، صدای حق‌خواهی را بلندتر خواهد کرد.

لیلی حسین زادە فعال دانشجویی بیمار همچنان در زندان

لیلا حسین زاده، فعال صنفی دانشجویی بازداشتی و زندانی سیاسی سابق طی یک تماس تلفنی با خانواده خود از انتقالش به زندان عادل آباد شیراز خبر داد. خانم حسین زاده پیشتر از بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز موسوم به پلاک ۱۰۰ به بازداشتگاه نیروی انتظامی شیراز (سروش) منتقل شده بود. همچنین به دلیل عدم رسیدگی پزشکی مناسب و ابتلا به بیماری خودایمنی، وضعیت جسمی این فعال صنفی نامساعد توصیف شده است.

یک منبع مطلع در خصوص آخرین وضعیت خانم حسین زاده به هرانا گفت: “لیلا امروز طی تماسی تلفنی با خانواده اش عنوان کرد که از یک هفته پیش به بند قرنطینه و سپس به بند زندان عادل آباد شیراز منتقل شده و بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در کنار زندانیان متهم به جرائم مرتبط به مواد مخدر بسر میبرد. همچنین وضعیت وی که از بیماری خودایمنی رنج میبرد وخیم شده، به طوری که دستگاه گوارش، مفاصل و چشم‌هایش درگیر شده‌ و نیاز اورژانسی به درمان تحت نظر پزشک متخصص دارد.”

خودسوزی یک کار دیگر بعد از اخراج از کار

یکی از کارگران شرکت پتروشیمی کرمانشاه واقع در بخش بیستون از توابع شهرستان هرسین به نام سجاد امیری ۳۰ ساله پس از اخراج از این شرکت روز دوشنبه ۲۱ شهریور به دلیل مشکلات معیشتی اقدام به خودسوزی و جانش را از دست داد. متاسفانە خودکشی در اثر اخراج از کار و دشواری پیدا کردن کار تازە در حال افزایش هستند. یک علت این خودکشی ها محرومیت از حقوق بیکاری در دوران بیکاری ناخواستە است و نداشتن پول برای تامین معیشت. با این همە دولت حاضر نیست بە بیکاران ناخواستە حقوق بدهد تا بتوانند بە کمک آن زندگی کنند. اکثر اخراجها نیز فاقد دلیل قانونی هستند و برای کارفرمایان هم اهمیت ندارد کە کارگری بخاطر بیکار شدن یا اخراج دست بە خود کشی بزند. تشکلهای کارگری مستقل امکانی هستند کە می توانند در این مواقع بە بیکاران کمک کنند، اما بە آنها اجازە فعالیت نمی دهند. یعنی حق و جان کارگر را نادیدە می گیرند، ولی نە ادارە کار از حق و حیات کارگر مراقبت می کند و نە می گزارند کارگر برای دفاع از حق و جان خود تشکل درست کند!.

اعتراض کارگران شهرداری در رودبار

منابع کارگری در شهرستان رودبار اعلام کردند، صبح روز (۲۰شهریور ماه) گروهی از کارگران شهرداری رودبار پیگیر دریافت مطالبات مزدی خود شدند بە گفتە کارگران روز بە روز بدهی شهرداری بە کارگران بیشتر می شود و کسی کاری برای کارگران نمی کند. طبق گفتە کارگران شهردای مقداری بدهی مزدی از بابت مزای، مرخصی، اضافە کاری و بیمە بدهکار است و در مجموع ٦ ماە دستمزد امسال و پارسال کارگران را هنوز تصفیە نکردە است. مراجعە مکرر کارگران و بردن شکایت نزد ادارە کار و سایر ادارات دولتی برای گرفتن طلب مزدی شان بە جایی رە نبردە است.

.

١٧ تن از کارگران معترض شرکت آذرآب به پرداخت جزای نقدی محکوم شدند

قوە قضائیە بی دادگر استان مرکز پس از اعتراضات گستردە علیە صدور احکام زندان و شلاق برای ١٧ کارگر معترض کارخانە آذرآب اراک مجبور بە لغو احکام  شلاق شد و در عوض هر یک از کارگران را محکوم بە پرداخت ٣ میلیون تومان جزای نقدی کرد.

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون نقش خانه کارگر در محاکمه پروین محمدی

اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون محاکمه و نقش مسئولین امنیتی خانه کارگر در پرونده‌سازی علیه پروین محمدی بیانیه ای منتشر کرد. این بیانیه با ابراز انزجار از محاکمه‌ی پروین محمدی، بر افشایِ بیشتر بازجویان امنیتی خانه کارگر تأکید و خواهان پایان دادن به پرونده‌سازی‌های امنیتی علیه تمامی کارگران و مزدبگیران و آزادی فعالین صنفی شد. اتحادیە آزاد در بیانیە خود پروندە سازی علیە پروین محمدی نایب رئیس این اتحادیە را بە خانە کارگر و عوامل امنیتی آن نسبت دادە است. کە البتە اعضای خانە کارگر و شوراهای اسلامی در این کارها سوابق ننگینی دارند. فرستادن چماقدار برای تعطیل کردن سندیکاها، همکاری با حراست و بسیج و نیروهای امنیتی در شناسایی و کنترل و خبر چینی از فعالین کارگری، هجوم بە تعاونی های مصرف صنوف و تصرف محل خانە کارگر، جزیی از اعمال این تشکل حکومتی ضد کارگری و زیر مجموعە های آن هستند. علی ربیعی وزیر پیشین کار در دولت روحانی یکی از عوامل اصلی خانە کارگر تا معاونت سازمان اطلاعات هم ارتغا پیدا کرد. هم او بود کە خانە کارگر را تبدیل بە یکی از مراکز امنیتی رژیم کرد.

تجمع اعتراضی کارکنان اداری شهرداری شوشتر

کارکنان شهرداری شوشتر در ٢١ شهریور با برگزاری تجمع اعتراضی مقابل شهرداری شهر خواهان پرداخت حقوق و حق بیمە سە ماە گذشتە خود شدند

 

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid data-align data-caption> <dir>
  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.