با همە امکانات علیە سیاستهای فاشیستی سرکوب و دفاع از جنبش

با همە امکانات علیە سیاستهای فاشیستی سرکوب و دفاع از جنبش
جمعه, 30. سپتامبر 2022 - 22:40

بدنبال دستور اژەای رئیس دستگاە قضایی خامنەای برای مجازات شدید بازداشت شدگان جنبش جاری دادستان کل رژیم کمیتەای متشکل از نظامیان و امنیتی ها و اطلاعات چی های حکومت را مامور رسیدگی بە پروندە هزاران نفر از معترضین بازداشت شدە در دو هفتە اخیر نمودە است. یعنی تعیین مجازات برای هزاران معترض بازداشت شدە را بە کسانی محول کردە کە در خیابانها مردم را بە گلولە می بندند و بە قتل می رسانند.

در دستور  منتظری دادستان کل رژیم نامشروع و مستبد خطاب بە بیدادگاە گفتە شدە:

"مقتضی است ضمن تشکیل کمیته کارشناسی متشکل از نمایندگان مطلع و صاحب اختیار اداره اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و اطلاعات فرماندهی انتظامی و حسب مورد حراست‌های ذیربط و اخذ نظر آن کمیته، در کلیه پرونده ها بر اساس موازین شرعی و قانونی و با سرعت و دقت و قاطعیت رسیدگی ها و پیگیری های لازم انجام شودنهایی کە در بیدادگا های رژیم ولایی محکوم شدەاند قبل از اینکە برای محاکمە فرمایشی احضار شوند از زبان بازجو هایشان احکام خود را شنیدەاند.

منتها اینکە دادستان کل رسما و بطور علنی تعیین مجازات آزادیخواهان را بە دست کمیتە های مرکب از عوامل دستگاە سرکوب سپردە است هم مسئلە جدیدی است و هم نشانە تسلط کامل نیروهای امنیتی بر دستگاە قضایی و میلیتاریزە شدن این نهاد حکومتی است.

اعلام رسمی اسامی کمیتە نامبردە در واقع بخشی از سیاست رعب افکنی بە مثابە یکی از ابزارهای سرکوب هم هست. دستگاە قضایی می خواهد با اعلام رسمی ترکیب کمیتە مردم را از شرکت در اعتراضات بازدارد.

ادبیات بکار بردە شدە در سخنان ٤ مهر اژەای و منتظری نیز همین هدف ترساندن مردم را مد نظر دارد.

آنچە کە رژیم نمی خواهد بە رغم شکست و انزوای رژیم هنوز نمی خواهد بپذیرد شکست سیاست سرکوب و برنامە های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی رژیم و بە بنبست رسیدن آنهاست.

از زمان جنبش ٨٨ تا کنون رژیم تلاش نمودە با سرکوب جنبش ها و اعتراضات پیاپی مردم بە این جنبشها و اعتراضات خاتمە دهد اما ناکام ماندە است و تنها بە نفرت مردم از رژیم و آب رفتن پرشتاب پایگاە اجتماعی دە پانزدە درصدی رژیم منجر شدە است.

از اعتراضات و واکنشهای تە ماندە هوادارن رژیم در چند هفتە اخیر پیداست کە ریزش در میان آنان با شتاب روز افزونی ادامە دارد و بسیاری از آنان دارند بە اشکال مختلف از رژیم و از اعمال جنایتکارانە آن تبری می جویند. شهرهای همچون، قم و مشهد کە مرکز نفوذ روحانیون حکومتی بود بە مرکز مخالفت با حکومت تبدیل شدەاند و بە سرعت در حال سکولاریزە شدن هستند.

با قطعیت می توان گفت کە هیچگاە در طول ٤٣ سال گذشتە رژیم بە اندازە امروز منزوی و در هراس از مردم نبودە است و هیچگاە دامنە اعتراضات ضد حکومتی بە گستردگی امروز و آمادگی و میل مردم برای پائین کشیدن رژیم از قدرت بە اندازە امروز نبودە است. علت تهدیدات شدید اژەای و منتظری بهمین خاطر است.

مردم ایران در ٤٣ سال گذشە کم از این تهدیدات نشدەاند، کم کشتە ندادەاند و کم بە زندان نیفتادەاند، با این همە حاضر بە سکوت و تمکین نشدەاند. الان دیگر حربە تهدید و سرکوب کمتر کسی را وادار بە سکوت می کند. جوانانی کە خیابانهای شهرها را بە تسخیر خود درآوردە و این همە هراس در دل حاکمان ستمگر ایجاد کردەاند بە آسانی دفعات پیشین میدان مبارزە را بدون دست آورد با تهدید و سرکوب خالی نخواهند کرد. کما اینکە بعد از سرکوب خونین آبان ٩٨ از مبارزە دست نکشیدند!رژیمی کە راە حل برای پاسخ دادن بە مطالبات معیشتی و آزادیخواهانە مردم نداشتە باشد و در مرداب فساد در حال دست و پا زدن است، با سرکوب های فاشیستی و تبلیغات گوبلزی کە همە روزە از طرف کارگزارن رژیم اعمال می شود هم نمی تواند بقای خود را تامین کند. خواست مردم فراتر از جمع کردن گشت ارشاد و حذف نظارت استصوابی... مردم خواهان کنار گذاشتن حکومت دینی و استقرار آزادیهای اساسی، شغل، امنیت اجتماعی،رفاە و آسایش و برداشتن همە تبعیضات و بی عدالتی ها هستند. جوانان با وجود این رژیم آیندەای برای خود نمی بینند. بهمین خاطر اکثریت شان ناگریز بە مبارزە برای ساختن جامعە و سیستمی دارند کە بتواند برای شان، آزادی، کار، رفاە و مسکن ایجاد کند. اکثر جوانان از همە اینها محروم اند و حکومت قادر و مایل بە تامین اینها نشدە و نیست.

خوشبختانە جنبش آزادیخواهانە مردم هم در داخل و هم در سطح جهان از حمایت بی سابقەای برخوردار است و حمایتها روز بە روز بیشتر می شود. گستردگی حمایتها مانع عمدەای بر سر راە سرکوبگران قرار می دهد کە رژیم و دستگاە سرکوب اش نمی تواند آن را نادیدە بگیرد و هر کاری خواست با زندانیان انجام دهد. از این امکانات باید برای مقابلە با تهدیدات قوە قضایی رژیم بهرە لازم را گرفت و بە این جنایتکاران اجازە نداد تهدیدات فاشیستی خود را عملی نمایند.

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.