رفتن به محتوای اصلی

دور تازەای از اعتراضات کارگری در راە است

دور تازەای از اعتراضات کارگری در راە است
جمعه, 25. نوامبر 2022 - 20:57

اعتراضات کارگری کە برای مدت کوتاهی در اثر افزایش دستمزد ها اندکی کاهش پیدا کردە بود در یک ماە گذشتە دوبارە بواسطە گرانی و تورم و از دست رفتن مبلغ افزودە شدە در آغاز سال و امتناع دولت از ترمیم دستمزدهای زیر خط فقر و نیز تحت تاثیر جنبش انقلابی جاری شروع شدە است و در حال دامن گرفتن است.

البتە فعلا انگیزە های صنفی محرک غالب اعتراضات است ولی چون دولت قادر و مایل بە ترمیم دستمزدها نیست اعتراضات حالت سیاسی و دقیقتر گفتە باشم صنفی- سیاسی پیدا می کنند.

در طول یک ماە گذشتە دەها اعتصاب و اعتراض در واحدهای تولیدی و خدماتی از جملە در ذوب آهن، پتروشیمی و نفت و در چندین واحد بزرگ صنعتی دیگر انجام گرفتە است کە بیشتر آنها از آنجا کە اعتصابیون بە خواستە هایشان نرسیدەاند هر آن ممکن است از سر گرفتە شوند. اسامی تعدادی از اعتصابها و اعتراضات گزارش شدە در یک ماە و چند روز اخیر از این قرار هستند:

اعتصاب کارگران بهمن دیزل در قزوین (2 آذر)، اعتصاب کارگران اتش نشانی مشهد(دوم آذر)، اعتصاب  کارگران پالایشگاه یازدهم فاز۱۳ پارس جنوبی، اعتصاب کارگرن بهمن موتور، اعتصابکارکنان و رانندگان ترمینال های باربری اکبر آباد، اعتصاب رانندگان و متصدیان پایانه حمل و نقل نسیم شهر، اعتصاب کارگران شرکت پارس آمپول( ۲۹ آبان)، اعتصاب کارگران ایران تایر( ۲۹ آبان)، اعتصابات معلمان  ( ۲۹ و ۳۰ آبان)،  اعتصاب کارگران شیفت ۱ و ۲ شرکت کروز (تولید کننده قطعنامه ایران خودرو- ۲۸ آبان)،  اعتصاب کارگران ذوب آهن اصفهان (۲۴ و ۲۵ آبان)، تجمع و اعتصاب کارگران شرکت گاز سوزان اصفهان(۲۵ آبان )،  پاکبانان شهرداری در بندرعباس( ۲۴ آبان)،  اعتصاب پزشکان و کادر درمانی و تجمع آنها در مشهد، اعتراضات کارگران رسمی نفت و بصورت نمادین نگرفتن غذای شرکت(۱۶ تا ۱۹ آبان)، اعتصاب کارگران فولاد سرمد ابرکوه ( ۱۷ آبان)،  دو روز اعتصاب و تجمع کارگران نیشکر هفت تپه ( ۲۶ و ۲۷ مهر)،  اعتصاب کارگران شهرداری اهواز( ۱۱ آبان)،  کارگران پیمانی نفت کارگران بخش تعمیرات مجتمع تولید اوره پتروشیمی پردیس در عسلویه (۱۱ آبان)،  اعتصاب کارگران فولاد ایرانیان در کرمان( ۸ آبان)، اعتصاب و  تجمع کارگران پالایشگاه نفت تهران(۴ آبان)، تجمعات پزشکان و کادر درمانی در تهران، اصفهان و شیراز ( ۴ و ۵ آبان)،  اعتصاب کارگران شرکت موتورسازان تراکتورسازیِ تبریز (۲ و ۳ آبانماه)   اعتصاب و تجمع آتش نشانان مشهد(۳ آبان ماه)، اعتصاب و تحصن سراسری معلمان( ۱ و ۲ آبان)،  اعتصاب کارگران شرکت شکلات سازی آیدین(۳۰ مهر)،  اعتصاب رانندگان کامیون در مرودشت هم اعتصاب کردند.( ۳۰ مهر)،  اعتصاب و تجمع گروهی از کارگران گروه ملی فولاد اهواز درمقابل استانداری( ۳۰ مهر)،  اعتصاب رانندگان کامیون مرودشت( ۳۰ مهر)،  اعتصاب و تجمع رانندگان پالایشگاه آبادان  پالایشگاه آبادان (ایستگاه ۵ کوی قدس) مقابل گیت (۱۸، ۲۶ مهر)، اعتصاب رانندگان سوخت رسانی آبادان ( ۲۶ مهر)،  اعتصاب رانندگان بی.آر.تی های خط آزادی   تهرانپارس ( ۱۷ مهر)، اعتصاب کارگران کیان تایر( ۱۹-۲۶ مهر)، اعتصاب کارگران نفت در عسلویه و کنگان و پالایشگاه فاز ۲ پالایشگاه آبادان(۱۸ و  ۱۹

همانطور کە ملاحظە می کنید دامنە اعتراضات بسیار گستردە و متنوع هستند و علاوە بر کارگران بخش های از سایر گروەهای مزد و حقوق بگیر هم وجود دارند.

در ماە گذشتە دولت تصمیم گرفت و مجلس هم تصویب کرد کە حقوق کارکنان لشگری و کشوری را بە میزان ٢٠ درصد افزایش دهد و از ماە آذر افزایش حقوق ها را پرداخت کند. بنا بە گزارش مسئولین دست اندرکار طرح از بابت افزایش حقوق ٢٠ درصدی بین ٩٠٠ تا یک میلیون تومان بە حقوق کارکنان دولت افزودە خواهد شد. افزون بر این مبلغ مقداری هم بابت افزایش حق اولاد و عائلمندی بە مشمولین پرداخت خواهد شد.

البتە در ابتدا می خواستند فقط حقوق کارکنان لشگری و نظامی را افزایش دهند اما چون نگران واکنش اعتراضی دیگر کارکنان دولت بودند بە ناچار و بیشتر تحت فشار مجلس افزایش حقوق را بە کارکنان غیر نظامی هم تعمیم دادند.

با این همە همین مقدار افزایش حقوق با در نظر گرفت افزایش شتابان تورم و قیمت ها بە سرعت بلعیدە خواهد شد و تقاضا برای افزایش حقوق و اعتراضات در میان کارکنان دولت نیز شروع خواهد شد و اعتراض هم اکنون میان یکی از بزرگترین گروە های حقوق بگیر کە حدود یک میلیون نفر می باشند ساری و جاری است و اعتراض معلمان حالت صنفی- سیاسی هم بە خود گرفتە است.

سیر صعودی تورم و گرانی بنا بە گفتە یکی از مسئولین حکومتی در سازمان برنامە تا پایان سال ادامە خواهد داشت. ارزش دستمزد و قدرت خرید بواسطە سقوط ارزش ریال و چاپ اسکناس بدون پشتوانە بە گفتە صاحب نظران اقتصادی هم روز بە روز بیشتر آب خواهد رفت.

این بە معنی آن است کە حقوق بگیران با درامدهایی کە در حال کم ارزش شدن هستند نمی توانند زندگی شان را بچرخانند و کسر بودجە دولت نیز در اثر سنگینی هزینەهای دستگاە سرکوب وتشدید تحریم و فساد و کاهش صادرات بیشتر و اعتراض و رودرویی حکومت و مردم اجتناب ناپذیر تر و بیشتر خواهد شد

تازە ترین آمار منتشرە از ادارە دولتی آمار کە معمولا دستکاری شدە هستند نشان می دهد کە تورم نقطە بە نقطە بالغ بر ٤٨ درصد تورم سالیانە حدود ٤٤،٥ درصد و تورم مواد خوراکی و آشامیدنی ها بیش از ٦٨ درصد است. یعنی نزدیک بە دوبرابر ٣٧،٥ درصدی کە در اول سال جاری بە دستمزد کارگران افزودە شد.

گفتە می شود کە کشور در گیر ابر تورم است و از لحاظ تورم مقام سوم را در دنیا دارد.

همین موضوع سبب در خواست افزایش دستمزد از طرف کارگران تا قبل از پایان سال شدە است اما تا کنون دولت و کارفرمایان با آن موافقت نکردەاند و بە نظر نمی رسد با افزایش دستمزد کارگران قبل از پایان سال جاری موافقت شود. افزایش دستمزد سالیانە در پایان سالجاری نیز بە نظر می رسد در مقایسە با سالهای گذشتە با چالشها و اعتراضات گستردە تری مواجە شود. تشکیل گروە های کاری از طرف اتحادیە های کارفرمایی و دولت برای اخذ تصمیم در خصوص تعیین دستمزد سال آیندە خارج از شورای عالی کار حکایت از ایجاد چالشهای تازە دارد.

اما نارضایتی و سبب ساز اعتراضات کارگری تنها دستمزد نیست. خواستە های دیگری هم چون امتناع مجلس از تصویب طرح ساماندهی کارگران پیمانی و شرکتی، اجرای طرح طبقە بندی مشاغل، کاهش سقف سهم بیمە کارفرمایان بخش ساختمان کە در دست برسی است از ١٤ درصد بە ٤ درصد، امتناع دولت و کارفرمایان از پرداخت کامل حق مسکن و هجوم تازە برای تعدیل بیشتر قانون کار و واگذاری بانک رفاە کارگران هر یک بە نوبە خود محرک های هستند برای افزایش اعتراضات و سیاسی شدن آنها بواسطە وجود جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی و تاثیرات آن روی اعتراضات اقتصادی.

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.