رفتن به محتوای اصلی

دروغ دیگر "هرچە بزرگتر باشد، باورکردنی تر" نیست!

دروغ دیگر "هرچە بزرگتر باشد، باورکردنی تر" نیست!
جمعه, 13. ژانویه 2023 - 18:47

آخوندها در گذشتە، بالای هر منبری کە می رفتند، کلی در مورد مضرات دروغ و گناە بودن دروغگویی وعظ می کردند و مردم را از این گناە کبیرە بر حذر می دادند.

همین مکارم شیرازی در حسینە فاطمیون واقع در سە راە امین حضور در سالهای قبل از انقلاب در ماە های محرم و رمضان کە هر شب برنامە روضە خوانی داشت کمتر شبی بود کە در میان هر روضە ای کە میخواند از بدی های دروغ گویی چیزی نگوید. در مجلە (مکتب الاسلام) اش هم گاە و بیگاە خوانندگان را از دروغ و درغگویی پرهیز می داد. مکارم را نام بردم چون با آخوندهای دو تومنی فرق داشت. مجلە و کتاب در می آورد و از دست شاە هم جایزە کتاب سال گرفتە بود و مورد عنایت درباریان هم بود و ساواک هم کاری بە کارش نداشت و اگر ماموری را بە روضە خوانی مکارم، فلسفی، فخرالدین حجازی... می فرستاد برای احتیاط بود.

یکی از علتهایی کە مردم چشم بستە قول و قرارها و وعدەهای خمینی و وعدە جمهوری آزاد پاریسی او را باور کردند "جمهوری اسلامی مثل همین جمهوری فرانسە است" تاثیر گفتە های آخوندها در مورد دروغ بود. البتە بودند آخوندهایی کە گفتن دروغ مصلحتی را با شرط و شروطی گناە نمی دانستند. ولی بعد از انقلاب دروغگویی در میان اخوندها و بە تدریج در میان وابستگان بە حکومت باب  شد و زیر عنوان " دروغ مصلحتی"توجیە می شد. خود خمینی اولین آخوندی بود کە در مشروعیت دادن بە دروغ پیشقدم شد و تا آنجا کە "خدعە" را هم پذیرفت و اذعان کرد کە هنگام دادن وعدە آزادی خدعە کردە است. از آن بە بعد خدعە و دروغ و نیرنگ و استفادە از هر دوز و کلکی برای حفظ نظام "از اوجب واجبات" شد. هرچە نارضایتی و اعتراض نسبت بە حکومت بیشتر شد دروغ گویی نیز زیادتر شد و بە سطح وارونە گری ارتغا پیدا کرد. مدتهاست وارونە گری در میان رهبران و کارگزاران رژیم جای ویژەای پیدا کردە است. بە این معنی کە آمارها را هر جا کە لازم باشد وارونە می کنند، پسرفتها را پیشرفت جا می زنند، شکستها را پیروزی می جا می زنند، اختلاسها را مبارزە با فساد می نامند، مردم را دشمن و عامل دشمن جا می زنند و دشمن را دوست می خوانند، سقوط اقتصادی را پیشرفت عنوان می کنند. اختلاسگران و دزدان را با دادن پستهای دولتی تشویق می کنند و روزنامە نگران افشاگر مفاسد را بجای مرتکبین بە فساد بە زندان می افکنند.

این وضعیتی است کە سالهاست جریان دارد و روز بە روز همە بدتر می شود. روز چهارشنبە همین هفتە ابراهیم رئیسی هنگام ارائە لایحە بودجە کە بعد از علی خامنەای مقام دوم در وارونە گری را دارد گفت: "تورم مهار شده، بیکاری و گرانی کاهش پیدا کرده و درآمدها افزایش یافته است" است. همە این موارد البتە بی کم و کاست خلاف واقع است با این همە در میان چند صد نفر نمایندەای کە این ادعاهای بە راستی وارونە را شنیدند، تنها نمایندە گیلانغرب بود کە ادعای رئیسی را نا مربوط خواند و پرسید:" اگر این وضعیت حاکم است پس چرا جوانان از وضعیت فعلی بیشتر از هر زمانی گلایه‌مند هستند".

یک روز قبل از آن علی خامنەای هنگام ملاقات با مداحانی کە برای گرفتن رهنمود های تبلیغاتی بە دیدن وی آمدە بودند برای هفتمین بار در تلاشی مذبوحانە اتهامات تکراری خود نسبت بە جنبش انقلابی را تکرار کرد و تلاش کرد با وارونە گری در مورد معترضان جنایاتی را کە بە دستور وی علیە مبارزان راە آزادی و عدالت اجتماعی انجام گرفتە و می گیرد توجیە نماید. بە نقل از گوبلز رئیس تبلیغات دولت فاشیستی هیتلر گفتەاند "دروغ هر چە بزرگتر باشد باو کردنی تر است" این تلقی فاشیستی و معیوب ازتاثیر دروغ بزرگ روی ذهنیت مردم کە گویی هنوز نزد مقامات رژیم معتبر تلقی می شود، اگر در دوران گوبلز اعتبار اندکی داشت، ولی در عصر ما کە باد بە گرد گردش اطلاعات نمی رسد فاقد اعتبار است. بهترین گواە آن همین جنبشی است کە بە رغم انتشار خروارها دروغ و افترا و تلفیق "باتوم و پروپاگاندا" آن ٤ ماە است دوام آوردە و تا همین حالا فرهنگ و سیاست کشور را زیر و زبر کردە و تفکر حکومت دینی را تا لبە پرتگاە عقب راندە است.

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.