رفتن به محتوای اصلی

طاقت مردم از گرانی ها بە سر رسیدە است

طاقت مردم از گرانی ها بە سر رسیدە است
جمعه, 24. فوریه 2023 - 19:03

موج اعتراضات معیشتی پاسخی است بە گرانی و دستمزدهای زیر خط فقر

تورم و گرانی بیداد می کند. صدای اعتراض مردم علیە گرانی و حکومت روز بە روز بیشتر می شود، قدرت خرید آنانی کە هنوز شغل و درآمدی دارند هر روز کمتر از روز پیش می شود و وضع میلیونها نفر کە فاقد هر درآمدی بە جز یارانە هستند بدتر از بقیە می شود.

اقدامات دولت بجای اینکە لاقل از افزایش بیشتر قیمتها جلوگیری کند بە افزایش آن دامن می زند و عرصە را هر روز بیشتر بر مردم تنگ می کند.

قیمت دلار کە در واقع چیزی غیر از سقوط آزاد ارزش ریال نیست در دو هفتە اخیر با سرعت بی سابقەای در حال رشد است و با هر جهش خود خانوادە های بیشتری را بە قعر فقر می فرستد.

با این همە و بە رغم طاق شدن طاقت مردم از گرانی و فقر و تورمی کە بە گفتە کارشناسان تا پایان سال بیشتر خواهد شد، حقوق کارکنان شاغل و بازنشستە را کمتر از نیمی از تورم رسمی افزایش دادە و عیدی آنها را نیز دو سوم کاهش دادە است.

موج دامنە داری از اعتراضات و اعتصاب ها کە بعد از تصویب افزایش حقوق مورد درخواست دولت  در مجلس بە راە افتادە است حاکی از غیر قابل تحمل شدن گرانی و افزایش اسمی حقوق ها کمتر از نرخ رسمی تورم است.

موجی کە می تواند در صورت عقب نشینی نکردن حکومت طومار دولت را درهم بپیچد.

بر اساس آخرین گزارش ادارە آمار تورم نقطەای "گروە عمدە خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات" با ١.٣ درصد افزایش بە ٧٠.٣ درصد رسیدە است. نرخ تورم سالانە خانوار ها بە ٤٧.٧ درصد و نرخ تورم نقطەای ١ز ٥١.٣٠ درصد در دی ماە بە ٥٣.٤ درصد افزایش پیدا کردە است.

افزون بر اینها هر روز گزارشات تازەای در مورد گرانی ها در رسانە ها و گلە و شکایات مردم نسبت بە آن منتشر می شود کە نشان می دهند ابعاد گرانی و تورم فراتر از آن است کە در آمارهای رسمی دولتی اعلام می شود. قیمت دارو اکنون آنچنان بالا رفتە است کە بیش از نیمی از بیماران با وجود اهمیت حیاتی داروها برای سلامت و زندگی شان از خرید آن بە دلیل نداشتن بضاعت مالی خودداری می کنند.

در هفتە گذشتە قیمت یک کیلو گوشت از ٥٠٠ هزار تومان فراتر رفت و دولت روزنامەای کە این خبر را تیتر کردە بود تعطیل نمود.

دو هفتە پیش قیمت یک کیلو پیاز بە بیش از ٣٠ هزار تومان رسید. یعنی دو برابر مجموع حقوق دریافتی من و همسرم در میانە جنگ خمینی و صدام. با آن حقوق در زمان جنگ ما زندگی بە مراتب بهتری داشتیم و کرایە آپارتمان ٨٠ متری کە در آن زندگی می کردیم ٣ هزار تومان و قیمت یک کیلو گوشت کوسفند حداکثر ١٠٠ هزار تومان بود. خیلی از آنهایی کە در آن موقع وضعشان مانند ما بود، خبر دارم کە حاشیە نشین شدەاند و داشتن خانە برایشان بە آرزویی دست نایافتنی تبدیل شدە است.  

ابراهیم رئیسی گرانی ها را "فتنە" خواند و وعدە داد کە با کمک مردم دولت بر این فتنە نیز پیروز خواهد شد. اما فردای همان روز کە رئیس جمهور منفور و سر سپردە خامنەای این وعدە کذب را داد نرخ برابری دلار در مقابل ریال از ٥٠ میلیون تومان هم گذشت و رکورد تاریخی دیگری را رقم زد.

اوضاع بقدری قمر در عقرب شدە کە مجلس تصمیم بە جلسە فوق العادە برای برسی گرانی ها گرفتە است. با این همە از مجلس فرمایشی و هیچکس دیگر بە نظر نمی رسد کاری بر آید و تغییر و تحولی را انتظار داشت.

  وضعیت کنونی از قبل و از همان وقت کە حکومت تصمیم بە حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی اختصاص یافتە بە کالاهای اساسی و دارو و آزاد سازی قیمت نان و دارو گرفت قابل پیشبینی بود. گام بعدی کە اخیرا با جایگزین کردن دلار ٢٨ هزار تومانی بە جای دلار ٤٢٠٠ تومانی برداشتە شد بە جهش گرانی ها دامن زد و وضع را آشفتە تر از پیش کرد. افزایش دوبارە قیمت، دارو، گوشت، مرغ و تخم مرغ و سایر کالاها در واقع تا حدود زیادی ناشی از ٧ برابر کردن قیمت ارز کالاهای وارداتی بود کە کشور نیازمند آنهاست.

گرانی و تورم فزایندە امروز نتیجە اقدامات و سیاستهای حکومت سرکوبگر و نا کارآمدی است کە قادر بە تامین بودجە سرسام آور خود از طریق بە راە انداختن چرخ اقتصاد کشور نیست و می خواهد با افزایش مکرر مالیاتها، حذف سوبسیدها، افزایش قیمتها و خدمات و کاهش دستمزدها وحقوق کارگران و کارکنان دولت و زدن چوب حراج بە سرمایە های کشور سلطە سرکوبگرانە رژیم در حال زوال خود را حفظ کند. این در حالی است کە طاقت اکثریت مردم از وضعیت موجود بە سر رسیدە و علیە آن برخاستەاند.

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.