يكشنبه ۰۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۳ ژانویه ۲۰۲۲

نام پیشنهادی برای سازمان نوبنیاد

۱۸ دی‌ ۱۳۹۶

بخش دوم نام پیش‌نهادی نشانهٔ پیوند تاریخی سازمان نوبنیاد با جنبش فداییان خلق است. برای من بودن شکلی از گذارهٔ «فداییان خلق» در گامهٔ نخست هستی سازمان نوبنیاد، پودمانی تعیین‌کننده در پیوستنم به آن است.از سوی دیگر اما باور ندارم که نام سازمان نوبنیاد باید همان نام تاریخی باشد. نام این جنبش تاریخی، وابسته به بازه‌ای تاریخی است که دوران آن دیری است گذشته است

 • نام پیشنهادی

پیش‌نهاد من برای نام سازمان نوبنیاد این است:

سازمان عدالت، آزادی، دموکراسی و توسعهٔ ایران – فداییان خلق –

سازمان عدالت، آزادی، دموکراسی و توسعهٔ ایران– فداییان خلق –

سعادت ایران – فداییان خلق –

 

همان گونه که در سه رج بالایی می‌بینید، نام کامل پیش‌نهادی من برای سازمان نوبنیاد «سازمان عدالت، آزادی، دموکراسی و توسعهٔ ایران – فداییان خلق -» است. بندواژه‌های (حرف‌های) آغازین پنج واژهٔ آغازین نام، واژهٔ «سعادت» را می‌سازند، یعنی چکیدهٔ نام کامل، می‌شود: «سعادت ایران – فداییان خلق»

 

 • چرایی نام پیشنهادی

دلایل پیش‌نهاد این نام از سوی من این‌های‌اند:

 • – ۰۱) بخش نخست نام پیش‌نهادی در بر گیرندهٔ واژه‌هایی است که ساده و مفهوم‌اند.
 • – ۰۲) بخش نخستنام پیش‌نهادی در برگیرندهٔ بنیادی‌ترین باورهای فراگیر آرمانی – آماجی سازمان نوبنیاد است.
 • – ۰۳) بخش نخستنام پیش‌نهادی در بر گیرندهٔ واژه‌ها و گذاره‌های کیش‌بنیان مانند «چپ»، «کمونیسم»، «سوسیالیسم»، «مارکسیسم»، «سوسیال دموکراسی»و نظایر آن نیست. برای من که باور به کیش‌ها و مکاتب و به ویژه برترشماری جنبش‌های عدالت‌خواهی غربی ندارم و یک «عدالت‌خواه تاریخی»ام، این نکته از اهمیت زیادی برخوردار است. برای من قابل تصور نیست که روزی بتوانم عضو سازمانی باشم که نام آن سوسیال دموکرات است و برایم قابل تصور است که باشند رفقایی که حاضر نباشند در سازمانی که نام سوسیالیست دارد، عضو شوند.
 • – ۰۴) بخش نخستنام پیش‌نهادی، نامی است که همهٔ ما می‌توانیم خود را در آن بازیابیم و نامی بازدارنده در پیوستن کسی به سازمان نوبنیاد نیست. بی‌گمان هر یک از ما می‌توانیم نام یا نام‌هایی بیابیم که هویت شخص ما را دقیق‌تر بنمایاند، اما این نام، نامی است که جامع و حتی غیر مانع است.
 • –۰۵) گذاشتن نامی جامع بر سازمان نوبنیاد این حسن را نیز دارد که گذر زمان و دگرگونی پیش‌دیدنی در باورهای آن موجب گسست میان نام و کیستی آن نخواهد بود. نمونه‌وار این که میان نام و کیستی حزب کمونیستی که دیگر باوری به کمونیسم ندارد، ناسازگاری ناخوش‌آیند و آزاردهنده‌ای وجود دارد.
 • – ۰۶) بخش دوم نام پیش‌نهادی نشانهٔ پیوند تاریخی سازمان نوبنیاد با جنبش فداییان خلق است. برای من بودن شکلی از گذارهٔ «فداییان خلق» در گامهٔ نخست هستی سازمان نوبنیاد، پودمانی تعیین‌کننده در پیوستنم به آن است.از سوی دیگر اما باور ندارم که نام سازمان نوبنیاد باید همان نام تاریخی باشد. نام این جنبش تاریخی، وابسته به بازه‌ای تاریخی است که دوران آن دیری است گذشته است. نه گذارهٔ «فدایی» و نه گذارهٔ «خلق» گذاره‌هایی نیستند که بتوانند کیستی سازمانی را بازتاب دهند که بخواهد در بازهٔ کنونی هستی تاریخی مردم و سرزمین ایران جاری باشد و جای‌گاهی به روز به دست آرد.

 

 • تکوین تاریخی نام سازمان نوبنیاد
 • ۰۱) پیش‌تر نیز نوشتم که برای من در گامهٔ بنیان‌گذاری سازمان نوبنیاد، بودن گزاره‌ای هم‌پیوند با نام جنبش تاریخی فداییان خلق به عنوان پودمانی از نام سازمان نوبنیاد بسیار تعیین‌کننده است و بود و نبود من در سازمان نوبنیاد را تعیین می‌کند.
 • – ۰۲) برای من قابل تصور است که در گامه‌های آیندهٔ هستی سازمان نوبنیاد، پس از جایگاه‌یابی این سازمان در سپهر سیاسی – اجتماعی میهن‌مان ایران، بخش دوم نام سازمان نوبنیاد برداشته شود و نام آن فقط بشود: سعادت ایران.

 

از توجه شما سپاس‌گذارم.

 

شاد و پیروز باشید

آدینه، ۱۵دی ۱۳۹۶(۵ژانویهٔ ۲۰۱۸ میلادی)

بیژن اقدسی

افزودن دیدگاه جدید