رفتن به محتوای اصلی

متحدانە، فارغ از اختلافات سیاسی، برای متوقف کردن اعدام ها اقدام کنیم!

در چند شب گذشتە عدەای از مردم آزادیخواە اصفهان بە همراە خانوادە سە زندانی سیاسی کە در بیدادگاە های تبهکاران حاکم حکم اعدام گرفتەاند با تجمع در مقابل زندان بە احکام، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی ومجید کاظمی.اعتراض نمودە و خواستار توقف و لغو احکام ظالمانە آنان شدند.

روز گذشتە این سە زندانی محکوم بە اعدام در پیامی کە از داخل زندان بە بیرون فرستادند برای نجات جان خود از مردم خواستار کمک برای جلو گیری از اجرای حکم اعدام خود شدند.

آتنا دائمی یکی از زندانیان سیاسی کە خود چند سالی را بعنوان زندانی سیاسی در زندانهای رژیم تبهکار خامنەای گذراندە، در تویتی خبر از فرستادن دەها نفر زندانی بە سلول انفرادی و اعدام ٨٥ نفر از زندانیان طی ٢٧ روز گذشتە دادە است.

دیگر کمتر کسی یافت می شود کە نداند، احکام صادرە برای زندانیان سیاسی اساسا ساختە و پرداختە دستگاە های امنیتی سرکوبگر رژیم است و احکام صادرە در بیدادگاە ها بر اساس اتهامات جعلی زیر شکنجە های فاشیستی و بە زور وتهدید از زندانیان  گرفتە می شود. کما اینکە همە زندانیان سیاسی هنگام محاکمە روشهای اعترافگیری اجباری را افشا می کنند.

از آخرین اظهارات اژەای قاضی القضات جنایتکار خامنەای، معلوم می شود کە تصمیم در مورد اعدامها و تشدید خشونت و سرکوب آزادیخواهان، در راس هرم قدرت گرفتدە شدە است و رژیم اگر با مقاومت مردمی موثر مواجە نشود، اعدامها را ادامە و دامنە آن را وسیعتر خواهد کرد.

پیداست کە هدف از افزایش اعدامها و تشدید سیاست سرکوب، انتقامجویی و هراس افکنی و اقدامی است پیشگیرانە برای جلوگیری از تداوم جنبش انقلابی در شرایط بس بحرانی، کە رژیم در آن قرار گرفتە و برای بیرون آمدن از آن در حال دست و پا زدن است.

فارغ از نیات پلید رژیم برای متوقف نمودن اعدامها و نجات انسانهایی کە در معرض خطر قرار دارند راە دیگری جز اعتراض جمعی همە افراد و جریاناتی کە بە هر دلیل با اعدام مخالفند و دنبال راهی برای متوقف کردن اعدام های جنایتکارانە رژیم هستند،  در داخل و خارج کشور وجود ندارد. تصمیم رژیم جمعی است و اپزوسیون نیز لازم است فارغ از اختلافات مسلکی و سیاسی برای متوقف کردن اعدامها و آزادی زندانیان سیاسی جمعی عمل نماید. این یک وظیفە انسانی و ملی است کە تفاوتهای مسلکی و سیاسی نباید مانع آن شود.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.