اعلامیه‌ها و بیانیه‌ها

به باور ما شش سازمان جمهوری خواه دموکرات که بر گذار خشونت‌‌‌پرهیز از جمهوری اسلامی ایران تاکید داریم، حمایت از خواسته‌های معترضان و دفاع مطلق از حق اعتراض، تجمع و اعتصاب با تاکید بر مطالبات عمومی و مشترک ضروری است . ما از اعتراضات مردمی پشتیبانی کرده و به مسئولان حکومت هشدار می‌دهیم که به سرکوب، اعمال خشونت، قطع اینترنت، انسداد اطلاع رسانی و انکار خواست معترضان پایان دهند.

ما شش جريان دمکرات و جمهوری خواه ايران ضمن اعلام مخالفت اصولی با  "مجازات اعدام "، صدور حکم اعدام برای احمدرضا جلالی، تلاش برای عوامفریبی و مستور کردن جنایات رژیم در دهه ۶۰ بویژه کشتار تابستان ۶۷ و تهديد به اعدام يک زندانی به عنوان ابزار باج گيری را  محکوم می کنیم .ما خواهان آزادی فوری احمدرضا جلالی هستيم. 

هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

مردم کشور ما با شرکت در خیزش‌های دی ٩٦ و آبان ٩٨ و  برگزاری هزاران اعتراض مخالفت‌شان را با سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی ضد مردمی رژیم تاکنون نشان دادە و بهای سنگینی را برای آن پرداخت کردەاند. اما حکومت نە راە حلی برای رفع بحران هایی کە کشور را در خود غرق کردە‌اند دارد و نە قادر بە تامین معیشت مردم است و نە حاضر بە تغییر سیاست‌های خود کە مردم را بە فقر و فلاکت و خالی کردن سفرە‌های شان کشانیدە، می‌باشد. مردم با حذف سوبسیدها و افزایش قیمت کالاها مخالف و نسبت بە آن معترض‌اند و می‌دانند که در شرایط بحرانی کنونی حذف سوبسید کالاهای اساسی چه آسیب‌های شدیدی بر زندگی آن‌ها خواهد زد و در برابر این تعرض لجام گسیختە بە معیشت و سطح زندگی خود این بار نیز آرام نخواهد نشست.

هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) اعتراض، اعتصاب، تجمع و فعالیت سندیکایی را حق مسلم و خدشە‌ناپذیر معلمان و کارگران می‌داند و یورش وحشیانە پلیس امنیتی بە تجمع‌های مسالمت‌آمیز و حق طلبانە‌ی معلمان، ضرب و شتم و بازداشت فعالین صنفی و رهبران تشکل‌های معلمان را، نقض خشن حقوق آنان می داند و  قویا محکوم می‌کند. معلمان زندانی باید بلادرنگ و بدون قید و شرط آزاد گردند و پیگرد آنان متوقف شود. ما از مردم و نیروهای آزادە و عدالتخواە دعوت می‌کنیم با انجام اقدامات مشترک، سرکوب و بازداشت فعالان صنفی معلمان را محکوم کنند و با همە امکانات خود برای آزادی آنان بکوشند.

شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

حزب ما با هرگونه جنگ و جنگ افروزی از سوی هر کشوری و تحت هر عنوانی که باشد، مخالف است. ما بر قطع بی‌درنگ این جنگ پای می‌فشاریم. قطع جنگ اوکراین ضروری است که در پی آتش بسی فوری و پایدار، خود را در صلحی با مضمون برقراری امنیت مشترک تعریف کند. ما خواهان بقا و تثبیت اوکراین در مقام کشوری هستیم که شکل حائل میان اروپا و مسکو را به خود گیرد، وارد ناتو نشود، دموکراسی را در ساختار فدرال دموکراتیک با پذیرش پلورالیسم و رعایت آزادی‌ها به اجرا گذارد و با دو سوی شرق و غرب خود رابطه‌ی متوازن برقرار کند. حزب ما بر خروج نیروهای نظامی از اوکراین و به‌رسمیت شناختن یکپارچگی اوکراین توسط روسیه تاکید دارد. ما همان‌گونه که با هر توجیهی مبتنی بر ناگزیری حمله‌ی روسیه به اوکراین مرزبندی داریم، با هر نوعی از تشویق روسیه به ادامه‌ی جنگ نه تنها مخالفیم بلکه آن را نهایت بی مسئولیتی می‌دانیم.

رفیق محسن چند سال اخیر را به صورت افتخاری در امور فرهنگی با شورای کتاب کودک، و فصل نامه‌های فرهنگی اجتماعی بابل و مامطیر همکاری داشت. بنا به گفته دوستانش آخرین مقاله اش در باره علی اکبر دهخدا، ناتمام روی میز کارش باقی  مانده است.

زحمتکشان خواستار تغییرات بنیادی هستند: اکنون دیگر مشخص است که سرکوب و دستگیر کردن کارگران و فعالان صنفی و مدنی کارگری و نیز معلمان آگاه کشور توسط رژیم ولایی ایران قادر به جلوگیری از ادامه مبارزه آنها برای تحقق خواست هایشان نیست. رژیم ولایی خود توان برآوردن این خواست ها را ندارد و تحقق این مطالبات مستلزم تغییرات بنیادی در نظام حکومتی است.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - سوئد

دادخواهان خاوران به عنوان بخشی از خانواده های جانباخته دهه شصت و فاجعه کشتار ۶۷ با انتشار بیانیه ای خواستار راه پیمائی کوتاه در روزهای دوم و سوم ماه مه شدند. این راه پیمائی از ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ دور ساختمان مرکزی دادگاه استکهلم صورت خواهد گرفت. ما ضمن حمایت از این فراخوان و شرکت در راه پیمائی، از سایر ایرانیان مقیم استکلهم نیزمی خواهیم تا با شرکت در این راهپیمائی صدای اعتراض خود را به گوش جهانیان رسانده و به کشف حقیقت فجایع اتفاق افتاده در جمهوری اسلام ایران کمک کنند.
 

هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به عنوان نیروئی چپ و سوسیالیست همراه کارگران و زحمتکشان ایران سرکوب و پیگرد و زندانی کردن فعالین کارگری و رهبران شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان را محکوم می کند. ما به همراه کارگران و زحمتکشان برای آزادی آنان و آزادی سایر زندانیان مدنی و سیاسی و توقف اخراج کارگران حق طلب به مبارزه ادامه خواهیم داد. هیچ کس حق ندارد مانع تشکیل اتحادیە و اعتصاب و اعتراض کارگران شود و کسی را بە دلیل فعالیت اتحادیەای و مطالبە‌گری تحت پیگرد قرار دهد.

سه سازمان و حزب جمهوری‌خواه سکولار و دمکرات

مردم ایران عمدتا در این ۴۳ سال با درایت تمام و میهمان‌نوازی خود توانستند افغانستانی ها را دریابند و یار و یاور این مردم هم زبان و هم فرهنگ خود باشند. درست است که شرایط امروز خیلی دشوارتر از دیروز است اما نیروهای جامعه مدنی ما هم اکنون هشیارتر از دیروز هستند و خواهند توانست حضور پناهندگان را نه تهدید بلکه تبدیل به یک فرصت کرده و آنها را در جامعه متنوع و چند فرهنگی ایران جذب کنند.

گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

روز کارگر روز اعتراض دستە جمعی بە استبداد و بی عدالتی، اعتراض بە ممنوعیت برگزاری اجتماعات در روز جهانی کارگر و زیر پا نهادن حق تشکل و اعتصاب، اعتراض بە سیاست بی حقوق سازی نیروی کار، بە تغییر قانون بازنشستگی، بە منجمد کردن دستمزدها در زیر خط فقر، بە ندادن بە موقع دستمزدها و منطقەای و توافقی کردن آن، بە قراردادهای اسارتبار موقت، بە کار شرکتی و پیمانی، بە تبعیضات جنسیتی و مزدی، بە خصوصی سازی و خصوصی سازی تامین اجتماعی و ناکارآمد کردن بیمە های درمانی وتداوم غارت تامین اجتماعی وبە کار کودک است. 

سه سازمان جمهوری‌خواه سکولار دموکرات

ما سه سازمان و حزب جمهوری‌خواه سکولار دمکرات ضمن اعلام تسلیت برای درگذشت این چهره نام‌آشنای تاریخ معاصر ایران و همدردی با خانواده او مراتب قدرشناسی خود را از تلاش‌های حرفه‌ای و اجتماعی او اعلام می‌کنیم. به باور ما نام براهنی در آینده ایران بسامد بیشتری پیدا خواهد کرد.

دفتر شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

رفیق کاوه در تمام عمر خود برای دستیابی به آزادی و عدالت اجتماعی مبارزه کرد. او مبارزه با فقر و بی‌عدالتی را در محیط زندگی آموخته بود. متولد ۱۳۳۴ در بهشهر مازندران و در یک خانواده‌ی زحمتکش بود و زندگی‌اش از همان سنین نوجوانی با مبارزه برای جهانی بهتر عجین شده‌بود. با همین پیش‌زمینه هم به صفوف جنبش فدائیان خلق پیوست. بعد از انقلاب مسئول بخش کارگری سازمان در بهشهر بود. از سال ۶۰ به بعد مسئولیت تشکیلات فدائیان خلق (اکثریت) در این شهر را بر عهده گرفت. در سال ۱۳۶۵ دستگیر، شکنجه و زندانی شد. اما خوشبختانه توانست از کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ جان سالم به در برد. 

هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در آستانه‌ی نوروز به زندانیان سیاسی که در سخت ترین شرایط مقاومت می‌کنند، به همه مبارزان راه آزادی که در بیرون زندان پرچم مبارزه را برافراشته نگاه می‌دارند، به خانواده‌ی جانباختگان راه آزادی که بیش از چهل سال است که راه خاوران‌های ایران را باز نگه داشته و نمی گذارند که گرد فراموشی بر جنایات حکومت بنشیند، درود می فرستد. ما به یاد همه‌ی جان‌های شیفته‌ای که جان در راه آزادی و برابری دادند و به یاد یاران و رفقای جانباخته که در فضای سرد و زمستانی استبداد و در زیر وحشیانه‌ترین سرکوب و کشتار حاکم بر کشور در دفاع از ارزش های انسانی جان باختند، نوروز را به همگان شادباش می‌گوئیم.

هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) ٨ مارس روز جهانی زن را، بە همە‌ی زنان و مردان آزادیخواە و برابری طلب شادباش می‌گوید، مبارزات بی امان زنان برای برابری کامل با مردان در تمام عرصە‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را ارج می‌نهد و از آن قاطعانە حمایت می‌کند. حزب ما بر این باور است که حقوق زنان، حقوق نیمی از جامعە و حقوق بشر است و بدون آزادی زنان، آزادی جامعه ممکن نيست. حزب ما هرگونه تبعیض جنسیتی را مردود می داند و همه‌ی انسان ها اعم از زن، مرد و دگرباشان جنسی را برابر‌حقوق دانسته و اعتقاد دارد که باید از حقوق برابر برخوردار باشند.

هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

بحران اوکراین در رقابت نظامی بین آمریکا و ناتو با روسیه ریشه دارد. بحرانی که در ادامه‌ی خود می‌تواند نه فقط اوکراین بلکه کل اروپا را درگیر خود کند. تلاش‌های دیپلماتیک هفته‌های اخیر امید به حل مشکلات بین روسیه و کشورهای عضو ناتو و در راس همه‌ی آمریکا بر سر اوکراین را بیشتر کرده‌بود. اما با اقدام روسیه، تلاش های ديپلماتيک ناکام ماند. از سوی ديگر دولت آمریکا و متحدين اروپائی آن، هم‌چنان بر ادامه‌ی گسترش نفوذ خود و استقرار نیروهای ناتو در مرزهای روسیه و عضوگیری از کشورهای هم‌جوار آن از جمله اوکراین اصرار دارند. امری که روسیه آن را تهدید مستقیم امنیت خود می‌داند و خواستار توقف گسترش ناتو در شرق اروپا و استقرار نیروهای این پیمان نظامی در مرزهای خود است. 

گروه کار ملی - قومی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

یکی از مغلطه‌های اساسی مخالفان تحصیل به زبان مادری برای همه ایرانیان، اینست که راهیابی زبانی دیگر از زبان‌های مردم ایران به مدارسی از کشور، معنایی جز تجزیه ایران و یا هموار کردن راه برای آن نخواهد داشت. چنین استدلالی نه فقط عملاً به حقوق و کرامت انسان و رفع رنج میلیون‌ها کودک و نوجوان دانش آموز پایبندی نشان نمی‌دهد، حتی در قید الزامات یکپارچگی ایران نیز نیست. شرط یکپارچگی، همبستگی ملی است که این نیز جز با دموکراسی و آزادی و رعایت حقوق شهروندی همگانی میسر نمی‌شود. این رویکرد از اینرو حاضر به تامل بر تجارب ده‌ها کشور چند زبانه با چندین زبان تدریس در جهان معاصرنیست که اسیر تبعیض گرایی است و لذا در عمل، ایران استبدادی در قلمرو زبان فارسی را به ایرانی دموکراتیک با زبان‌های همه ساکنان آن ترجیح می دهد.

هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

تلاش‌های دیپلماتیک هفته‌های اخیر، علیرغم تهدیدات متقابل، نشاندهنده‌ی آگاهی  از عمق خطری است که در اين روياروئی نهفته‌است. ادامه‌ی جنگ لفظی، دامن زدن به خصومت بین مردمی که قرن‌ها در کنار هم زیسته اند، می‌تواند به شعله‌ور شدن درگیری منجر گردد، که مهار آن به سادگی امکانپذیر نخواهد بود و می‌تواند دینامیسم خاص خود را پیدا کرده، شکاف‌های کنونی را عمیق‌تر و خصومت‌ها را گسترده‌تر نماید. تاثیرات این وضعیت در درون مرزهای دو کشور باقی نخواهد ماند. باید پذیرفت که صلح و امنیت در اروپا، نمی تواند بدون يا برخلاف منافع روسیه و توقف تشنج آفرینی آمریکا تامين شود. گسترش شتابان ناتو در شرق اروپا به بحران کنونی دامن زده، تشنج‌های جدیدی را در این قاره موجب گردیده‌است.

هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

از دل ١٩بهمن، جنبشی ادامه‌دار سربرآورد که اکنون بیش از ۵ دهه مبارزه در راه آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی را‌ پشت سر خود دارد. هر بار که فرصت یافته‌است به نقد خود و رفتار و گفتار خود نیز پرداخته‌است. از اشتباهات خود آموخته و تلاش نموده‌است در هر برهه‌ای، طرحی نو در اندازد. این جنبش از آن‌رو در همین امروز نیز نامدار است که فعالان سیاسی آن، با رهتوشه‌ی عظیمی که از تجربه و فراز و فرودها آموخته‌اند، هم‌چنان در صحنه‌ی مبارزه حضور دارند و  پابرجا بر همان آرمان‌ها می‌کوشند که روش مبارزاتی روزآمدی بجویند، تا بر روندهای سیاسی کشور در سمت  آهداف آرمانی خود تاثیر بگذارند.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - کانادا

ما از سفر اخیر مرتضی طلایی، رئیس پلیس سابق تهران بزرگ و از چهره‌های ناقض حقوق بشر به کانادا ابراز نگزانی کرده و از جاستین ترودو نخست وزیر کانادا خواستاریم تا از پذیرش ناقضین حقوق بشر در کانادا خودداری کند.

دفتر شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

امیر حسین احمدیان در زندان ساری با زندانیان سیاسی تقی شهرام و حسین عزتی آشنا شد. به شدت تحت تأثیر این دو قرار گرفته، به مبارزه علیه رژیم شاه متمایل می شود. او باجسارت برنامه فرار آنها را از زندان سازماندهی می کند؛ پس از فراهم کردن شرایط فرار، با اجرای نقشه ای دقیق همراه با این دو زندانی از زندان ساری فرار کرده و به سازمان مجاهدین خلق ایران می پیوندند.

هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

افزایش دستمزد اینک بە خواست همە‌ی مزد و حقوق بگیران اعم از معلم، کارگر و کارمند تبدیل شدە‌است. این خواست مشترک برای این‌کە بتواند عملی بشود مستلزم مبارزە‌ی مشترک، هم‌زمان و سراسری توام با حمایت این گروە‌ها از همدیگر است. به‌همین جهت ضرورت اکید دارد کە تشکل‌های موجود برای سازماندهی حرکت‌های مشترک جهت رفع موانع سیاسی بهبود دستمزد و حقوق و موانع سازمانیابی گروه های مزد و حقوق‌بگیر تلاش مضاعف نمایند. اعتراضات پراکندە بە راحتی می‌توانند سرکوب و بی نتیجە بمانند. اما اعتراضات گستردە را نمی‌توانند بە آسانی سرکوب کنند و نسبت بە مطالبات آن بی تفاوت بمانند.

دفتر روابط بین المللی - حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

ما به عنوان یک حزب چپ ایرانی با حکومتی ارتجاعی، سرکوبگر و عدالت ستیز مواجهیم که به شدت ناقض حقوق بشر است، دستش به خون هزاران تن از هموطنان ما آغشته است، و ترازنامه ای بس تیره از بیعدالتی و نابرابری را در جامعۀ ما شکل داده است. در تنش کنونی بین این حکومت و دولت امریکا بر سر برنامۀ هسته ای آن ما مدافع راه حلی دیپلماتیک و صلح آمیز، متضمن پیشگیری از توسعۀ سلاح های اتمی، تقویت نهادهای بین المللی ذیربط و پایبندی همۀ طرفها به تعهداتشان هستیم.

هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

یکی از رفتارهای ضد بشری جمهوری اسلامی دستگیری شهروندان دو تابعیتی است تا از طریق گروگانگیری بتوانند امتیازاتی در مناسبات با دیگر کشورها کسب کند. در هر کجا که ماموران خلافکار و یا تروریست های صادراتی حکومت به‌دام می افتند جمهوری اسلامی برای رهائی آنان دست به یک گروگانگیری می‌زند تا با معامله و بده بستان بتواند فرستاده‌های تبهکار خود را از مجازات برهاند. این سیاست تا کنون امتیازاتی برای حکومت در بر داشته و در مواردی نیز با مماشات دولت‌های غریی به‌بار نیز نشسته است.

هر چند در چهار دهه اخیر فرهنگیان هزینه های بسیاری را متحمل شدند اما توانستند تشکل های صنفی و دمکراتیک خود را در سطح شهرهای کوچک و بزرگ و در سراسر ایران شکل داده و سر آمد همه تشکل های صنفی کشور شوند. اکنون معلمان با سازماندهی بی بدیل خود برای خواست های حداقلی چون "رتبه بندی"، "ایجاد امنیت شغلی برای همه"، "همسان سازی حقوق بازنشستگان"، "آزادی معلمان در بند"، "برخورداری از آموزش رایگان و با کیفیت" و"برخورداری از بیمه تکمیلی" مبارزه می کنند. آنها در عین حال فعالانه با "حاکمیت گرایش های ایدئولوژیک بر محتواهای درسی"، "پادگان تلقی کردن مدارس از سوی حکومت"، "بی توجهی به ارزش تربیت نیروی انسانی ممتاز" و "عدم رعایت شان و کرامت معلمان" در حال مخالفت هستند.

هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

روابط بین دولت‌ها، انعقاد قراردادهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شفاف کە متضمن منافع کشور باشند، امری اجتناب ناپذیر و لازم در مناسبات بین کشورها و لازمه‌ی همکاری متقابل هر کشوری در جهان امروز است. اما علنی بودن و اطلاع نهادهای قانونی و افکار عمومی از مفاد این قراردادها شرط اول قضاوت در مورد هر اقدامی در این عرصه است. جمهوری اسلامی نه فقط اطلاع رسانی شفاف در جامعه را مسدودکرده‌است، خود نیز حاضر نیست اعلام کند که در این یا آن قرارداد بر سر چه اموری توافق کرده‌است. هنوز هم روشن نیست تفاهم‌نامه‌ای که برای ۲۵ سال با دولت چین امضا کرده‌است، کدام عرصه‌هارا در بر می‌گیرد. حالا هم به دنبال معاهده‌ی جامع راهبردی با روسیه است.

گروه کار ملی - قومی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

واقعیت کردستان، قرار داشتن کماکان آن در زمره مناطق محروم ایران است. این ناحیه یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری در کشور را دارد و در آن بر میزان مهاجرت به برونمرز و دیگر شهرهای کشور مدام افزوده می‌شود. دردناک‌تر از همه شغل پرخطر کولبری است که کشته شدن‌ها بر اثر تیراندازی مستقیم گارد مرزی و مرگ ناشی از سقوط از ارتفاع و یا دفن شدن‌ زیر آوار بهمن بخشی از واقعیت تلخنای این شغل به شمار می‌آید. موضوع تکان دهنده بسیار در این رابطه، تغییر ترکیب سابق کولبران فقط متشکل از مردان جوان اهل مناطق مرزی به ترکیب جدید مرد، زن، کودک و پیر است هم از اهالی شهرهای مرزی و هم مردمی که از جاهای دورتر از مرز به کولبران پیوسته‌اند.

هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

دستگاه قضائی جمهوری اسلامی بعد از قتل بکتاش آبتین و انعکاس وسیع آن در جامعه و محکوم نمودن نقش حکومت در این قتل‌ها، مجبور به صدور بخشنامه‌ای در «تبیین حقوق بازداشت شدگان» شد. اما آن‌چه که طی ۴۲ سال در زندان‌های جمهوری اسلامی حاکم بوده، ناشی از کمبود بخشنامه نبوده و نیست، بلکه اراده‌ی حکومت برای حذف مخالفان به هر طریق ممکن بوده و هست. در ادامه‌ی همین روش هم، تهدید زندانیانی که مراسم یادبود برای بکتاش آبتین گرفته‌بودند و تلاش برای تبعید آن‌‌ها به زندان‌های دیگر، ادامه‌ همان رویه‌ی معمول قبل از صدور بخشنامه در زندان است. اصرار بر تبعید کیوان صمیمی، رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و فعال سیاسی محبوس در اوین به یک زندان دیگر، به‌رغم شرایط نامساعد جسمی و سابقه‌ی بیماری قلبی وی، از آن جمله است.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - بلژیک

ما در رابطه با تداوم سوء استفاده دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی از کرونا برای به خطر انداختن جان زندانیان سیاسی و عقیدتی هشدار می‌دهیم. ما خواهان پیگیری حقوقی، نقش دستگاه قضایی در فاجعه‌ی مرگ هدایت شده روشنفکر متعهد، مقاوم و اندیشه‌ورز، بکتاش آبتین توسط یک کمیته حقیقت‌یاب مستقل هستیم.

ما سه سازمان و حزب جمهوری‌خواه سکولار دمکرات دستگاه قضائی جمهوری‌اسلامی ایران و فراتر از آن شخص علی خامنه‌ای را به دلیل تاخیر و ایجاد مشکل در دسترسی به موقع بکتاش به درمان برای رهایی از ویروس مرگبار کرونا در ارتکاب قتل غیرمستقیم مسئول می‌دانیم. سابقه رفتار نهادهای قضائی و امنیتی و بویژه کینه‌توزی نهادینه شده در بلوک قدرت علیه کسانی که وضعیت موجود را به چالش طلبیده و آزادی ، عدالت و کرامت انسانی را مطالبه کرده‌اند، این واقعیت را نمایان می‌سازد که آنها علاوه بر کشتار مستقیم مخالفان و منتقدان بر زندانیان سیاسی – عقیدتی به صورت برنامه‌ریزی‌‌شده سخت گرفته و مسیر برخورداری مناسب از امکانات درمانی را مختل می‌کنند تا در چارچوب سیاست ارعاب و وحشت‌آفرینی آنها به دالان مرگ و یا فرسوده‌سازی جسمی - روانی هدایت شوند.

هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

جمهوری اسلامی در قبال زندانیان و مراقبت و درمان آن‌ها مسئول است. بکتاش آبتین مدت‌ها بیمار بود. کانون نویسندگان در ارتباط با سلامت این نویسنده چندین بار هشدار داده و خواهان رسیدگی به وضعیت سلامت و درمان او شده‌بود. اما حکومت که با آزادی و آزاد منشی و با دانش و خرد در ستیز است، از رسیدگی به‌موقع به او سر باز زد و فقط زمانی با مرخصی او برای درمان موافقت کرد که امکان بهبود او تقریباً ناممکن شده‌ بود.

گروه کار روابط بین المللی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) ضمن پشتیبانی از فراخوان حزب کمونیست سودان، همبستگی خود را با مبارزات مردم سودان و نیروهای مقاومت علیه سرکوب اعلام داشته و همه مجامع بین المللی و بشریت ترقیخواه را به همراهی و همبستگی با مبارزات مردم سودان برای دمکراسی و علیه حکومت نظامی فرامی‌خواند و خواستار آزادی فوری رهبران بازداشت شده کمیته‌های مقاومت و همه زندانیان سیاسی است.

هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

سال ۲۰۲۲ در شرایطی آغاز می‌شود که جهان هم‌چنان درگیر پاندمی کروناست و شبح شیوع بیشتر آن بر افق سال‌نو میلادی سایه افکنده است؛ محدودیت‌ها و مرگ و میر بر اثر کرونا، علیرغم امکانات متعدد برای واکسیناسیون و مهار آن، هم چنان ادامه دارد و شکاف رو به گسترش بین فقر و ثروت و فاصله‌ی عمیق بین کشورهای صنعتی و توسعه نیافته، امکانات مقابله با پاندمی کرونا را نیز محدودتر کرده‌است. پاندمی کرونا نشان داد که مشکلات جوامع بشری از کرونا تا گرمایش زمین و خطراتی که از طریق ادامه‌ی تخریب محیط زیست به دست بشر ایجاد شده اند، امری همگانی بوده و شامل همه‌ی انسان‌ها می باشد و تنها با اقداماتی در سطح جهانی و همگانی می‌توان‌ با این مصائب و مشکلات مقابله کرد. اما جهان ما هنوز از چنین رویکردی دور است.

هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

پیروزی‌ چپ در آمریکای لاتین، با قرار گرفتن در جایگاه اجرای برنامه‌های عدالت‌خواهانه، برای چپ در پهنه جهان شادی‌آور و نماد امکان کامیابی است. این پیروزی‌ها برای چپ ایران نیز مایه‌ی دلگرمی است، با این پیام که می‌توان و باید با ایستادگی متحدانه در برابر یورش چهار دهه‌ی‌ اخیر نئولیرالیسم و پوپولیسم راستگرا در سطح جهانی، با ابتکار عمل، سنگرها را از آن گرفت و البته با در نظرداشت این‌که شرایط ایران و قسماً حتی منطقه‌ی ما تفاوت زیادی با شرایط شیلی و آمریکای لاتین دارد؛ با این‌همه اما، هم‌پیوندی دموکراتیک و عدالت خواهی امر مشترک و اصل مسئله است.

هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

این اعتراضات با گستردگی خود از یک سو با استقبال گروەهای اجتماعی خاصە کارگران و بازنشستگان و سایر مزد و حقوق بگیران روبرو شد و از سوی دیگر موجب تصویب طرح رتبە بندی سرهم‌بندی شدە‌‌ای توسط مجلس، یک روز پس از اعتراضات خیابانی ٢٢ آذر ماە معلمان و فرهنگیان گردید. طرحی کە در صورت اجرا، اندکی حقوق معلمان را افزایش می دهد، ولی تشکل‌های معلمان، آن را ناقص و سرهم بندی شدە دانسته و اعلام کردەاند بە اعتراضات خود تا رسیدن بە خواستە‌هایشان ادامە خواهند داد.