رفتن به محتوای اصلی

جُنگ کارگری

گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
نقش بی بدلیل تشکلها در پیروزی جنبش های انقلابی - صادق کار
نقش حمایت اجتماعی در امحای کار کودک بخش سوم
گزارش مشترک سازمان بین المللی کار و سازمان…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
تشدید سرکوب نشانە پویایی جنبش و استیصال حکومت است - صادق کار
نقش حمایت اجتماعی در امحای کار کودک بخش دوم
گزارش مشترک سازمان بین المللی کار و سازمان…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
تصویب طرح ارتجاعی استاد شاگردی، گام دیگری بسوی بردە سازی - صادق کار
نقش حمایت اجتماعی در امحای کار کودک بخش اول
گزارش مشترک سازمان بین المللی کار و…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
انقلاب ژینا، با اتحاد و همبستگی ما پیروز می شود! - صادق کار
کار کودک: علل و عواقب تداوم فقر بخش هفدهم و پایانی
برنامۀ بین المللی برای محو کار کودک -…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
مردم در راە انقلاب، اصلاح طلبان حکومتی در فکر نجات رژیم! - صادق کار
کار کودک: علل و عواقب تداوم فقر بخش شانزدهم
برنامۀ بین المللی برای محو کار کودک -…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
بازداشت زنان گیلانی نشانە اقتدار نیست، نشانە استیصال است! - صادق کار
کار کودک: علل و عواقب تداوم فقر برنامۀ بین المللی برای محو کار کودک بخش پانزدهم
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:

"طرد شدگان" در توهم بازگشت بە قدرت! - صادق کار
کار کودک: علل و عواقب تداوم فقر بخش چهاردهم
برنامۀ بین المللی برای محو کار کودک - ژان…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
راە کار اعتصاب عمومی است! - صادق کار
کار کودک: علل و عواقب تداوم فقر بخش سیزدهم
برنامۀ بین المللی برای محو کار کودک - ژان مانینات
مبارزە با فقر…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
علی ماندە و حوض اش! - صادق کار
کار کودک: علل و عواقب تداوم فقر بخش دوازدهم
برنامۀ بین المللی برای محو کار کودک - ژان مانینات
تبعیض مضاعف نسبت…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
اصلاح طلبان و آرزوهای برباد رفتە برای بازگشت بە دوران اصلاحات - صادق کار
کار کودک: علل و عواقب تداوم فقر بخش یازدهم
برنامۀ بین المللی برای محو کار…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
طبقاتی شدن آموزش عالی ثمرە خصوصی سازی و بی حقوق سازی است! - صادق کار
کار کودک: علل و عواقب تداوم فقر بخش دهم
برنامۀ بین المللی برای محو کار کودک - ژان…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
اصرار بیهودە بر سیاست شکست خوردە افزایش جمعیت، رە بجایی نمی برد - صادق کار
کار کودک: علل و عواقب تداوم فقر بخش نهم
برنامۀ بین المللی برای محو کار کودک…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
فرمان تشدید مجازات مخالفان در فضای مجازی از ترس است - صادق کار
کار کودک: علل و عواقب تداوم فقر بخش هشتم
برنامۀ بین المللی برای محو کار کودک - ژان…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
حملە بە مجاهدین خلق، بە نفع رژیم و تضعیف کل اپوزیسیون است - صادق کار
کار کودک: علل و عواقب تداوم فقر بخش هفتم
برنامۀ بین المللی برای محو کار کودک -…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
بازگشت بە "اصلاحات" ارتجاعی و ضد انقلابی است! - صادق کار
کار کودک: علل و عواقب تداوم فقر بخش ششم
برنامۀ بین المللی برای محو کار کودک - ژان…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
مماشت با خارج، سرکوب در داخل، رویکرد تازە رژیم - صادق کار
کار کودک: علل و عواقب تداوم فقر بخش پنجم
برنامۀ بین المللی برای محو کار کودک - ژان مانینات…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
توجیحات ارتجاعی و ایدئولوژیک، برای تغییرات ارتجاعی تازە در حقوق کار - صادق کار
کار کودک: علل و عواقب تداوم فقر بخش چهارم
برنامۀ بین المللی برای محو…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
ملت ناراضی "رهبر" راضی! - صادق کار
کار کودک: علل و عواقب تداوم فقر بخش سوم
برنامۀ بین المللی برای محو کار کودک - ژان مانینات
تیک تیک…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
این جنایات فاشیستی باعث نجات رژیم فقاهتی از سقوط نخواهد شد! - صادق کار
کار کودک: علل و عواقب تداوم فقر بخش دوم
برنامۀ بین المللی برای محو کار کودک -…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
افزایش همە روزە ی قیمت ها و فرا افکنی مقامات رژیم! - صادق کار
کار کودک: علل و عواقب تداوم فقر بخش اول
برنامۀ بین المللی برای محو کار کودک - ژان…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
فروش خاک یا ترفندی برای محدود کردن تامین اجتماعی؟ - صادق کار
تضمین اشتغال یا درآمد حداقل؟ بخش سیزدهم و پایانی - جرمی سیکینگز
ضرورت آمادگی برای خنثی…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
اعلامیه گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
با الهام از درسهای جنبش انقلابی بە استقبال روز جهانی کارگر برویم
با نوشته هائی از:
صادق کار، یدالله بلدی، مصطفی کمالی، بهروز…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:

ریشە بحران ها و فجایع خود خامنەای و نظام ولایی است!
صادق کار
تضمین اشتغال یا درآمد حداقل؟ بخش دوازدهم
جرمی سیکینگز
ضد انقلاب…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
شرعیت بهانە است جنبش نشانە است - صادق کار
تضمین اشتغال یا درآمد حداقل؟ بخش یازدهم - جرمی سیکینگز
سنگینی بار بحران مسکن بر دوش بی خانە ها - صادق…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
شعلە های فروزان جنبش خاموش شدنی نیست! - صادق کار
تضمین اشتغال یا درآمد حداقل؟ بخش دهم بخش دهم - جرمی سیکینگز
ادامە فرافکنی بر سر دستمزدها در میان…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
سال سخت ١٤٠٢ را بە سال اتحاد و همبستگی برای رهایی تبدیل کنیم - صادق کار
تضمین اشتغال یا درآمد حداقل؟ بخش نهم - جرمی سیکینگز
کارگران را دنبال نخود سیاە…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
نوروز فرخندە خوش آمد! - صادق کار
تضمین اشتغال یا درآمد حداقل؟ بخش هشتم - جرمی سیکینگز
مرگ بیماران در اثر کمبود پرستار! - صادق
تلاش چند لایە…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
"عفو"را باور نکنیم، مبارزە برای آزادی زندانیان را سازمان دهیم! - صادق کار
تضمین اشتغال یا درآمد حداقل؟ بخش هفتم - جرمی سیکینگز
مقصر کمبود…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
بازگشت پیروزمندانە جنبش بە خیابان در قالبی نو! - صادق کار
تضمین اشتغال یا درآمد حداقل؟ بخش ششم
کار و درآمد در کشورهای درحال توسعه - جرمی سیکینگز…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
در ضرورت توجە جنبش بە عدالت اجتماعی - صادق کار
تضمین اشتغال یا درآمد حداقل؟ بخش پنجم
کار و درآمد در کشورهای درحال توسعه - جرمی سیکینگز
طاقت…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
مردم تا آزادی همە زندانیان سیاسی از پای نخواهند نشست! - صادق کار
تضمین اشتغال یا درآمد حداقل؟ بخش چهارم
کار و درآمد در کشورهای درحال توسعه - جرمی…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
از انقلاب تا انقلاب! - صادق کار
تضمین اشتغال یا درآمد حداقل؟ بخش سوم
کار و درآمد در کشورهای درحال توسعە - جرمی سیکینگز
سپردن سرنوشت قوانین کار…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
وقتی شاە هم صدای انقلاب مردم را شنید - صادق کار
تضمین اشتغال یا درآمد حداقل؟ بخش دوم
کار و درآمد در کشورهای درحال توسعه - جرمی سیکینگز
بر باد…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
سیل اعتراضات معیشتی و اقتصادی از راە می رسد - صادق کار
تضمین اشتغال یا درآمد حداقل؟ بخش اول
کار و درآمد در کشورهای درحال توسعه - جرمی سیکینگز
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
مشکل اصلی رئیسی نیست، نظام فقاهتی است کە باید برود! - صادق کار
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش بیست و هشتم
تحلیل انتقادی…