جُنگ کارگری


مطالب این شماره جنگ کارگری:
کار نامە یکسالە دولت، علیە ملت بە کام رهبر!
صادق کار
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش چهارم
هیو استورجس
از کودک در مهد کودک تا پیرمرد بازنشستە اهوازی زیر تیغ سرکوب!
صادق
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە
جنگ کارگری
اما از انصاف نگذریم، دولت منحوس سیزدهم ایدەآل خامنەای، پیشرفتهایی هم داشت کە منتقدین و خود دولت هم در گزارش های مربوط بە عملکرد یک سالە دولت بە آن نپرداختند. تشید فشار و خفغان، افزایش اعدام ها، پرتر کردن زندانها از مبارزان آزادیخواە، افزایش محاکمات مخالفان و منتقدین، آزاد سازی قیمتها و اجرای سیاست شوک درمانی، افزایش بی قانونی، تشدید سرکوب دگر کیشان، محدود کردن دسترسی بە اینترنت، بە اجرا گذاشتن طرح حجاب و عفاف. دولت یکدست ایدەآل علی خامنەای در واقع برای پیشبرد همین امور رخصت فعالیت یافت. از این لحاظ می توان گفت دولت رئیسی موفق تر از سلف خود عمل کردە است!
برآورد هزینه های "تضمین اشتغال" در یک جامعۀ پیشرفته معمولاً دست پائین را گرفته اند. مثلاً گوردون هزینۀ ناخالص این طرح را برای امریکای سال 1997 79میلیارد دلار برآورد می کند، و ورای این هزینه را برای سال 1998 100 میلیارد دلار تخمین می زند. مطئناً این ارقام تخمینهای جداً دست پائینی اند، زیرا صراحتاً هزینه های سرمایه گذاری و مدیریت را شامل نمی شوند. هزینۀ "تضمین اشتغال" پرسشهائی را در بارۀ امکان تداوم آن به لحاظ اقتصادی و خاصه در بارۀ منابع ممکن برای تأمین این هزینه برانگیخته 
با تشدید سرکوب رژیم قادر نیست از باتلاق بحران ها خود را بیرون بکشد. اگر می شد چنین کرد دامنە اعتراضات این همە از لحاظ اجتماعی گستردە نمی شد. رژیمی کە از کودک مهد کودکی گرفتە تا پیرمرد بازنشستە اهوازی احساس وحشت می کند، فاقد آیندە است و فاتحەاش خواندە است. این را خوب است آنهایی کە مجری دستگاە سرکوب هستند بدانند و تا دیر نشدە حساب خود را از عامران سرکوب جدا کنند.
رهبران شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان بارها بە طرح مورد اشارە وزیر آموزش و پرورش بە دلیل اینکە طرحی سرهم بندی شدە است و متضمن تامین حقوق معلمان و فرهنگیان نیست اعتراض کردە بودند و تظاهرات وسیعی توسط معلمان در دە ها شهر علیە طرح دولت انجام شد. بی جهت نیست کە شروع طرح را زمانی در نظر گرفتەاند کە اکثر رهبران شورای هماهنگی در زندان هستند و برای اینکە بە خواست نیروهای امنیتی مبنی بر وابستە بودن بە کشورهای خارجی و نوشتن توبە نامە تن در دهند زیر شدیدترین فشارها قرار دارند.دولت می خواهد در غیاب رهبران شورای هماهنگی طرح مد نظر خودش را بە فرهنگیان در واقع حقنە نماید. با این وصف بعید است بتواند بە اعتراضات معلمان پایان بدهد.
مطالب این شماره جنگ کارگری:
سرکوب های فاشیستی و تبلیغات گوبلزی دیگر کسی را نمی ترسانند!
صادق کار
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش سوم
هیو استورجس
(تشکلهای رسمی) چماق سرکوب کارفرما و حکومت هستند
صادق
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە
جنگ کارگری
حجاب اجباری مسئلەای نیست کە کسی بتواند برای مدت زیادی آن را بە زنان آزادە و مبارز ایران تحمیل نماید. در این مبارزە البتە اکثریت مردم و نیروهای دمکراتیک زنان کشور را تنها نگذاشتە و نخواهند گذاشت. این هم حقیقت ندارد کە اکثریت زنان محجبە مخالف آزادی حجاب هستند. در گذشتە کە حجاب اجباری نشدە بود زنان با حجاب با بە اصطلاح زنان بی حجاب در کشور ما در کنار هم کار و زندگی می کردند و خصومتی بر سر پوشش میان آنان وجود نداشت. حجاب داشت بتدریج از بین می رفت و مادران بسیاری از ما حجاب داشتند ولی خواهرا نمان بی حجاب بودند.
کار تحقیقی در میان طرفداران "تضمین اشتغال" اساساً بر طراحی آن و ارائۀ مدلهای ایده‌آلی از تأثیرات آن بر اقتصاد کلان متمرکز شده است، در حالی که منتقدان بر جنبه‌های منفی بالقوۀ آن بر اقتصاد کلان، و اقتصاد سیاسی انواع مشاغلی مکث کرده اند، که "تضمین اشتغال" می تواند عرضه کند. هدف فصل حاضر تشریح زمینه‌های اقتصادی و فکری ظهور"تضمین اشتغال"، ارائۀ خلاصه ای از  استدلالات طرفداران آن و معرفی برخی از انتقادات رایج به آن است.
عجیب نیست کە در اوج اعتراضات متحدانە کارگران در فولاد پس از بی نتیجە ماندن انواع فشارها و تهدیدها برای بر هم زدن اتحاد و همبستگی کارگران با علم کردن شورای اسلامی قصد دارند در میان کارگران کە بخاط همبستگی، اتحاد و مبارزات شان نمونە محسوب می شوند تفرقە ایجاد کنند تا بتوانند مطالبات کارگران را بی پاسخ بگذارند. 
مشکل اصلی کارگران منطقە پارس جنوبی نداشتن تشکل مستقل است. بهمین جهت بە رغم موقعیت خاص و ویژە شغلی شان بخاطر فقدان تشکل مبارزات شان بی نتیجە می ماند. بهر صورت با کارزار و بدون تشکل مستقل بە نظر نمی رسد کارفرمایان تن بە مطالبات کارگران بدهند. 
مطالب این شماره جنگ کارگری:
منشا قدرت فراقانونی صاحب معدن مس سونگون کجاست؟
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش دوم - هیو استورجس
عقب نشینی قالیباف نتیجە گسترش مبارزات خیابانی بازنشستگان است - صادق
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جنگ کارگری
این حداقل خواست کارگران است کە بخواهند بە اندازە کارگران رسمی و مس سرچشمە بە آنان دستمزد دادە شود و از امنیت شغلی برخوردار شوند کە کارفرما نتواند هر وقت طلب حق کردند، آنان را دستە دستە اخراج و یا روانە زندان کند. بە این مناسبات ضد انسانی کە بی شباهت بە مناسبات بردە داری نیست باید پایان دادە شود. کارگری کە نتواند حق و حقوق خود را در این نظم جهنمی بە دست آورد لاجرم بفکر بر هم زدن اساس آن و استقرار مناسباتی می افتد کە حق و حقوق و امنیت اش را بتواند تامین کند.
"تضمین اشتغال" را می توان یک شکل "وارونه" از تضمین درآمد پایه در نظر گرفت. این هر دو پاسخی به کمبود مزمن شغل در اقتصادهای مدرن و فقر و ناامنی ناشی از آن اند، اما به دو شیوۀ خلاف هم. تضمین درآمد پایه با تأمین مستقیم درآمد، فقدان درآمد ناشی از عدم اشتغال یا اشتغال ناامن را برطرف می کند. تضمین اشتغال نیز با ایجاد مستقیم شغل به همین مشکل پاسخ می دهد. 
در ٢٩ تیر ماە سرانجام پس از مدتها امتناع رئیس مجلس فرمایشی حکومت از ابلاغ مغایرت تصمیم دولت در خصوص میزان افزایش حقوق بازنشستگی قالیباف بواسطە گسترش سراسری مبارزات خیابانی بازنشستگان و رادیکالیزە شدن روز افزون مبارزات آنان، مجبور شد حکم غیر قانونی بودن تصمیم دولت را ابلاغ کند.
متاسفانە همین نقطە ضعف کارگران است و نداشتن تشکل موجب می شود کە کارفرمایان بعد از مدتی زیر تعهدات خود بزنند. بە هر حال چنین دست آوردی بە رغم نداشتن تشکل حائز اهمیت است. قطعا اگر این کارگران تشکل داشتند نتیجە بە مراتب بهتری از اعتصاب شان می گرفتند. بە امید اینکە در نتیجە این تجربیات امر سازمانیابی جدی تر گرفتە شود.

مطالب این شماره جنگ کارگری:
حکومت و سرمایە داران کارگران را بە سوی انقلاب می رانند! - صادق کار
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش اول - هیو استورجس
شکایت بە دیوان عدالت اداری فرستادن کارگران دنبال نخود سیاە ست! - صادق
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جنگ کارگری
با رفتاری کە با کارگران می کنند آنان را بسوی انقلاب می رانند. از مضرات و بی فایدە بودن و انحراف انقلاب ها در این ایام بسیار گفتە شدە و می گویند. مردم را بە اندازە طاعون از انقلاب می ترسانند، با این وصف اما زمانی کە همە راە های اصلاحی برای ایجاد عدالت و آزادی و رفاە و برابری با زندان و گلولە از طرف حکومتها و صاحبان سرمایە پاسخ دادە می شود و چارەای بە غیر از انقلاب باقی نمی ماند، انقلاب راە خودش را پیدا می کند و از میان همە این موانع و تبلیغات کاذب کە علیە آن می شود می گذرد و بوقوع می پیوندد.
سیاستی که در این نوشته "تضمین اشتغال" نامیده می شود – و همچنین با عناوینی چون "کارفرمای ملجأ نهائی" و "ذحیرۀ حایل از نیروی کار شاغل" نیز شناخته می شود – برنامه ای است برای برخورد مستقیم به بیکاری و اشتغال ناقص، از طریق تأمین یک شغل با حداقل دستمزد، برای هر کس که مایل و قادر به کار است. این نوشته در صدد بررسی تفصیلی و مطلوبیت برنامه های تضمین اشتغال به عنوان راه حلی برای مشکل بیکاری و اشتغال ناشایسته و ناامن است.
اگر ما در کشوری زندگی می کردیم کە در آن فعالیت اتحادیەای مستقل با موانع متعدد روبە رو نبود اتحادیە می توانستند در چنین مواقعی دولت را سر جایش بنشانند، اما وقتی تشکلهای کارگری حکومتی جای اتحادیە های کارگری را اشغال می کنند، کارگران را پی نخود سیاە می فرستند، تا هم مانع اعتراض آنان شوند و هم قضیە شامل مرور زمان بشود و از پیگیری آن منصرف و نا امید شوند
گشتهای شبە فاشیستی در خیابانها بە بهانە مبارزە با بد حجابی و گرانفروشی برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم نیز در همین راستا قرار دارد. با این همە تداوم و گسترش اعتراضات در خیابان و زندان بی نیجە بودن و شکست این اعمال جنایتکارانە را اثبات می کند.
مطالب این شماره جنگ کارگری:

معدن را بە کارگران واگذار کنید، تا مشکل همە حل شود! - صادق کار
برنامه های تضمین اشتغال: بررسی تئوریها و تجربیات عملی بخش یازدهم و پایانی - فاضل کبوب
چاقوی مجلس سر می برد، اما دستە خودش را نە! - صادق
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جنگ کارگری
مشکل مسلما بخاطر نداشتن چارە نیست. راە حل و چارە کار در این است کە مالکیت معدن آسمینون و همە موارد همانند لغو و مالکیت معدن بصورت تعاونی در اختیار کارگران و کارکنان قرار گیرد تا هم منابع طبیعی کشور از انحصار عدە محدودی کە فقط در پی افزایش سود و ثروت های خود هستند خارج شود و بە صاحبان واقعی آنها عودت دادە شوند هم زندگی کارگر از زیر خط فقر بیرون کشیدە شود و با ارادە یک مالک این همە خسارت و زیان بە جامعە تحمیل نشود مالکیت منابع طبیعی باید در اختیار مردم بماند و نباید خصوصی و بە انحصار اشخاص درآید!
ب.م.ت.ا.ر. اولین گام به سوی یک برنامۀ تضمین اشتغال تمام عیار است. این برنامه برای تأمین نیازهای معینی در هند طراحی شده، از مرحله بندی دقیقی برخوردار است و به مدت 5 سال با دیگر برنامه های عمومی از قبل موجود درآمیخته بود. انتظار ای بوده است که به یمن آن فقر روستائی محسوساً از میان برداشته شود، در عین حال که تولیدوری زمین و شرایط اقلیمی بهبود یابند. تجربۀ هند نشان می دهد الزامی نیست که برنامه های تضمین اشتغال به کشورهای ثروتمند محدود شوند، و این که کشورهای درحال توسعه نیز قابلیت اجرای سیاستهای اشتغال کامل را دارند.
پیمانکاران از این بابت خیالشان آسودە است چون می دانند چاقوی مجلس قرار نیست دستە خودش را ببرد کە اگر سر سوزنی احساس نا امنی از بابت این طرح می کردند عقل حکم می کرد کە ذرەای تعدیل در برخورد بە شدت استثمار گرانە و غیر انسانی خودشان با کارگرانی کە با کار ارزان خود آنها را بە ثروت هنگفتی رساندەاند بوجود می آوردند کە نیاورند. رفتارشان را تعدیل کە نکردند هیچ، بدتر هم کردەاند و شروع بە گروگان گرفتن دستمزدهای کارگران شان هم نمودند.
طرح شعار تازە ی "پیروزی در ایستادگی ست" در این هفتە کە همراە با شعارهای ضد دولتی و مطالباتی در چندین شهر طرح شد بە روشنی روحیە و عزم بازنسستگان برای ادامە مبارزە تا رسیدن بە خواسە هایشان را منعکس می کند.
مطالب این شماره جنگ کارگری:
مبارزە با فساد در نظام ولایی نە جدی و نە شدنی است - صادق کار
برنامه های تضمین اشتغال: بررسی تئوریها و تجربیات عملی بخش دهم - فاضل کبوب
افلاس تامین اجتماعی و حقوق های زیر خط فقر نتیجە تبانی دولت و کارفرمایان است! - صادق
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جنگ کارگری
دستور مبارزە با فساد ساختاری بیشتر بە شوخی گرفتە می شود تا واقعیت. اما اگر سخنان تهدید آمیز هفتە گذشتە خامنەای کە در آن خودی های واخوردە از نظام را مورد عتاب و خطاب قرار داد در نظر آوریم، دستور مبارزە با فساد این بار باید متوجە گوشمالی و بستن دهان آنان بودە باشد. یعنی اینکە مبارزە گزینشی با فساد عدەای از رقبا و منتقدین و واخوردگان از نظام حاکم ممکن است، ولی با کل فساد نە ممکن است و نە خامنەای با آن موافق است.
زنان بسیاری، که پیشتر از بازار کار بیرون مانده بودند، وسیعاً از این برنامه استقبال کرده اند. زنان بیش از 60 درصد شرکت کنندگان در برنامه را تشکیل می دهند. بنا به گزارش وزارت کار آرژانتین، انتقال کارگران از این برنامه به بخش خصوصی صورت گرفته است و این برنامه با تخمین 2.57 برابر (نسبت تولید به هزینه) تأثیر محسوس مثبتی بر رشد داشته است.
چرنوا (Tcherneva) و ورای (Wray) در ارزیابی از برنامه به این نتیجه رسیدند که "این برنامه موفقیت فوق العاده ای داشته، و برای 2 میلیون کارگر یا حدود 5٪ از جمعیت، و حدود 13٪ از نیروی کار، شغل ایجاد کرده است." آنها می افزایند: "جوامع محلی هیچ مشکلی برای یافتن کار مفید برای شرکت کنندگان نداشتند." این برنامه غیرمتمرکز است (با هماهنگی شهرداری‌ها،...

روزنامە ارگان کارفرمایان اگر واقعا نگران ورشکستگی تامین اجتماعی و مدافع حقوق بازنشستگان هستند و می خواهند تامین اجتماعی ورشکستە نشود و قادر باشد بە وظایف اش بە درستی عمل کند، از کارفرمایان بخواهد، کارگرانی را کە برایشان کار می کنند، بیمە کنند، سهم حق بیمە هایشان را منظم وکامل بپردازند. اگر نگران غارت و چپاول صندوق توسط ایادی و خود حکومت است ، بگذارند اتحادیە های کارگری تشکیل شود و مدیریت صندوق خودشان را خود بە دست بگیرند. اگر نگران حقوق بازنشستگان هستند، پیشقدم شوند و دستمزدهای کارگران خود را بالا ببرنند و نە این کە ...
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان با وجود اینکە بیشتر رهبران شان در زندان هستند همچنان بە فعالیتهای خود ادامە می دهند و برای ایجاد همبستگی هر چە بیشتر با کارگران و بازنشستگان و سایر مزد و حقوق بگیران تلاش می کنند. این تشکل مستقل اخیرا با انتشار بیانیەای از اعتراضات و مطالبات بازنشستگان حمایت کردە است.
مطالب این شماره جنگ کارگری:

ادارە کردن را با جیب بری اشتباە گرفتەاید جناب رئیس! - صادق کار
برنامه های تضمین اشتغال: بررسی تئوریها و تجربیات عملی بخش نهم - فاضل کبوب
اگر بخواهیم از تجربە یکسالە بیاموزیم - صادق
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جنگ کارگری
تامین بودجە با کیفیتی کە ذکر شد اگر هم واقعیت داشتە باشد نە تنها هنری محسوب نمی شود بلکە عین بی لیاقتی و شارلاتاریسم است. وضعیت خیابانهای مملو از معترضین بهترین گواە این امر است. بە قول و قرارهای دولتی کە نتوانستە بە هیچ یک از وعدەهایی کە بە مردم دادە عمل کند و اصولا رویکرد ها و برنامە های سیاسی و اقتصادی اش بحران آفرین است، نباید اعتماد کرد.
ریشۀ این انتقاد که تضمین اشتغال پیامدهای تورمی خواهد داشت، همانا این ادعاست که برنامۀ تضمین اشتغال چیزی جز سیاست کینزی برای تقویت تقاضای کل از طریق پمپاژ پول نیست. اما، این انتقاد در نظر نمی گیرد که با وجود برنامه ای برای تضمین اشتغال، اشتغال کامل بدون توجه به سطح تقاضای کل حاصل می شود. علاوه بر این، این برنامه باید مانند سایر برنامه‌های دولتی، از طریق اعتبار دادن به حسابهای بانکی، و نه با "قرض گرفتن" یا "چاپ پول" علمی شود (و مالیاتها هم با برداشت از حسابهای بانکی جمع آوری شوند). به این ترتیب هزینه‌های برنامه صرفاً موجب افزایش ذخایر بانکی می گردد.
شورای سازماندهی اگر از این تجربە آموختە باشد، برای اینکە سردار بی سرباز نشود باید از نفوذ و اعتبار خود برای چنین مدلی از سازماندهی تحت هر نامی کە بیشتر می پسندد الی مجمع عمومی بهرە بگیرد.
تا روز دوم تیر کارگران داربست بند در ٢٢ شرکت پیمانکاری و پتروشیمی بە اعتصابی پیوستەاند کە از اول تیر با خواست افزایش، دستمزد، ١٠ روز استراحت ماهانە در ازای ٢٠ روز کار شروع شد. اکثر شرکت کنندە گان در این اعتصاب کارگران داربست بندها هستند. احتمال اینکە تعداد بیشتری از کارگران و گروە های شغلی دیگر شاغل در شرکتهای پتروشیمی و نفتی بە این اعتصاب ملحق شوند بسیار است زیرا مشکلات و مطالبات اکثر آنان مشابە است.