جُنگ کارگری

گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
مطالب این شماره جنگ کارگری:
"عفو"را باور نکنیم، مبارزە برای آزادی زندانیان را سازمان دهیم! - صادق کار
تضمین اشتغال یا درآمد حداقل؟ بخش هفتم - جرمی سیکینگز
مقصر کمبود…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
مطالب این شماره جنگ کارگری:
بازگشت پیروزمندانە جنبش بە خیابان در قالبی نو! - صادق کار
تضمین اشتغال یا درآمد حداقل؟ بخش ششم
کار و درآمد در کشورهای درحال توسعه - جرمی سیکینگز…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
مطالب این شماره جنگ کارگری:
در ضرورت توجە جنبش بە عدالت اجتماعی - صادق کار
تضمین اشتغال یا درآمد حداقل؟ بخش پنجم
کار و درآمد در کشورهای درحال توسعه - جرمی سیکینگز
طاقت…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
مطالب این شماره جنگ کارگری:
مردم تا آزادی همە زندانیان سیاسی از پای نخواهند نشست! - صادق کار
تضمین اشتغال یا درآمد حداقل؟ بخش چهارم
کار و درآمد در کشورهای درحال توسعه - جرمی…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
مطالب این شماره جنگ کارگری:
از انقلاب تا انقلاب! - صادق کار
تضمین اشتغال یا درآمد حداقل؟ بخش سوم
کار و درآمد در کشورهای درحال توسعە - جرمی سیکینگز
سپردن سرنوشت قوانین کار…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
مطالب این شماره جنگ کارگری:
وقتی شاە هم صدای انقلاب مردم را شنید - صادق کار
تضمین اشتغال یا درآمد حداقل؟ بخش دوم
کار و درآمد در کشورهای درحال توسعه - جرمی سیکینگز
بر باد…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
مطالب این شماره جنگ کارگری:
سیل اعتراضات معیشتی و اقتصادی از راە می رسد - صادق کار
تضمین اشتغال یا درآمد حداقل؟ بخش اول
کار و درآمد در کشورهای درحال توسعه - جرمی سیکینگز
گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
مطالب این شماره جنگ کارگری:
مشکل اصلی رئیسی نیست، نظام فقاهتی است کە باید برود! - صادق کار
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش بیست و هشتم
تحلیل انتقادی…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
مطالب این شماره جنگ کارگری:
تعویض رادان با اشتری چیزی را تغییر نخواهد داد! - صادق کار
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟بخش بیست و هفتم
تحلیل انتقادی برنامه های…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
مطالب این شماره جنگ کارگری:
کارکنان رسمی نفت و مسئلە خلف وعدە های پیاپی مسئولان - صادق کار
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش بیست و ششم
تحلیل انتقادی…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
مطالب این شماره جنگ کارگری:
جام زهر بە کامتان ولی نجاتبخش رژیم شما نخواهد شد - صادق کار
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟بخش بیست و پنجم
تحلیل انتقادی برنامه…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
مطالب این شماره جنگ کارگری:
از کدام "اول شدن و پیشرفت" سخن می گویید؟ - صادق کار
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش بیست و چهارم
تحلیل انتقادی…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
مطالب این شماره جنگ کارگری:
رئیسی را برای حفظ نظام قربانی کنید!
حسین مرعشی خطاب بە خامنەای:مسئولیت بپذیرید بگوئید مامور من اشتباە کردە است"! - صادق کار
آیا "تضمین…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
مطالب این شماره جنگ کارگری:
ایران یک پارچە در خشم و خروش علیە اعدام مبارزان راە آزادی! - صادق کار
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند بخش بیست و دوم - هیو استورجس…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
مطالب این شماره جنگ کارگری:
فرمان تشدید سرکوب و انتقامجویی از مردم در سخنان خامنەای - صادق کار
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش بیست و یکم
تحلیل انتقادی…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
مطالب این شماره جنگ کارگری:
اصلاح طلبان و تلاش برای سقط جنین کودک انقلاب - صادق کار
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟بخش بیستم - هیو استورجس
دور تازەای از…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
مطالب این شماره جنگ کارگری:
انقلاب هم نیاز، هم اجتناب ناپذیر - صادق کار
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش نوزدهم
تحلیل انتقادی برنامه های دولت به عنوان…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
مطالب این شماره جنگ کارگری:
"تجزیە" کلید واژە رژیم برای سرکوب و تفرقە - صادق کار
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش هژدهم - هیو استورجس
خط فقر ١٨…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
مطالب این شماره جنگ کارگری:
کسانی کە بچەها را می کشند، خارجی نیستند، مزدوران تو هستند! - صادق کار
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش هفدهم - هیو استورجس
گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
گفتگو با کە و برای چە؟ - صادق کار
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش پانزدهم - هیو استورجس
خانە کارگر و خبرگزاری ایلنا در خدمت سرکوبگران! - صادق
جنبش زن،…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
مطالب این شماره جنگ کارگری:

انقلاب است و نە "اغتشاش عدەای قلیل"، خواست اکثریت است! - صادق کار
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش چهاردهم - هیو…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
مطالب این شماره جنگ کارگری:

با همە امکانات علیە سیاستهای فاشیستی سرکوب و دفاع از جنبش - صادق کار
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش دوازدهم - هیو استورجس…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
مطالب این شماره جنگ کارگری:
جنبش مردمی و آزمودن آزمون های شکست خوردە سرکوبگران! - صادق کار
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش یازدهم - هیو استورجس
گدر و…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
مطالب این شماره جنگ کارگری:
چالش جانشینی بعد از مرگ رهبر مستبد!
صادق کار
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش دهم
هیو استورجس
دعوا بر سر خصوصی…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
مطالب این شماره جنگ کارگر:
تهدید صدها هزار شغل اینترنتی در اثر طرح ارتجاعی صیانت
بیکار سازی بە جای ایجاد کار! - صادق کار
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
مطالب این شماره جنگ کارگر:
تاوان تحریمها را مردم دادە و می دهند! - صادق کار
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش هشتم - هیو استورجس
آغاز دور دیگری از تعرض بە…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
مطالب این شماره جنگ کارگر:

افشای فساد ٩٢ هزار میلیاردی تف سر بالا برای کل حکومت - صادق کار
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش هفتم - هیو استورجس
گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
مطالب این شماره جنگ کارگری:
با مجازات های قرون وسطایی نمیشود جلوی بزە کاری را گرفت! - صادق کار
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش ششم - هیو استورجس
کف…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
مطالب این شماره جنگ کارگری:
اپوزسیونی کە عدالتخواە نباشد بی آیندە است - صادق کار
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش پنجم - هیو استورجس
گرفتن جان در ازای…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
مطالب این شماره جنگ کارگری:

کار نامە یکسالە دولت، علیە ملت بە کام رهبر! - صادق کار
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش چهارم - هیو استورجس
از کودک در…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
مطالب این شماره جنگ کارگری:
سرکوب های فاشیستی و تبلیغات گوبلزی دیگر کسی را نمی ترسانند! - صادق کار
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش سوم - هیو استورجس
(…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
مطالب این شماره جنگ کارگری:
منشا قدرت فراقانونی صاحب معدن مس سونگون کجاست؟
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش دوم - هیو استورجس
عقب نشینی قالیباف نتیجە…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
مطالب این شماره جنگ کارگری:
حکومت و سرمایە داران کارگران را بە سوی انقلاب می رانند! - صادق کار
آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش اول - هیو استورجس
شکایت بە…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
مطالب این شماره جنگ کارگری:

معدن را بە کارگران واگذار کنید، تا مشکل همە حل شود! - صادق کار
برنامه های تضمین اشتغال: بررسی تئوریها و تجربیات عملی بخش یازدهم و پایانی - فاضل کبوب…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
مطالب این شماره جنگ کارگری:
مبارزە با فساد در نظام ولایی نە جدی و نە شدنی است - صادق کار
برنامه های تضمین اشتغال: بررسی تئوریها و تجربیات عملی بخش دهم - فاضل کبوب
افلاس تامین…