رفتن به محتوای اصلی

در حمایت از مطالبات کارگران فولاد٬ کارگران را بە همبستگی با اعتصابگران دعوت‌ می‌کنیم!

در حمایت از مطالبات کارگران فولاد٬ کارگران را بە همبستگی با اعتصابگران دعوت‌ می‌کنیم!

کارگران کارخانە‌ی فولاد اهواز از روز اول دی‌ماه وارد دور دیگری از اعتصاب و اعتراض خیابانی شدەاند. خواستە‌های آنان نیز مانند بسیاری دیگر از اعتراضات گستردە‌ی کارگری، عمدتا ناظر بر افزایش دستمزد، همسان سازی دستمزدها و اجرای طرح طبقە‌بندی مشاغل است. بازگشت بە کار دەها تن از همکاران کە به‌خاطر مشارکت در اعتصاب حق‌خواهانە از کار اخراج و تعلیق شدەاند، برکناری مدیریت فاسد و خلع ید از بانک ملی مالک کارخانە، از دیگر خواستە‌های اعتصابیون است، کە بعد از اعتصاب و برخورد مدیریت کارخانه با کارگران بە مطالبات اولیە افزودە شدەاند. دستمزدها نیز در کارخانە‌ی فولاد اهواز، کمتر از دستمزد در تعداد دیگری از کارخانەهای فولاد است و این یک تبعیض مضاعف است کە کارگران از آن در رنج هستند و خواهان رفع آن می باشند.

مدیر عامل شرکت و نهادهای سرکوبگر حکومت، از آغاز این اعتصاب تا کنون با هم‌سان‌سازی دستمزدها، اجرای طرح طبقە بندی مشاغل و سایر خواستە‌های کارگران مخالفت کردە و برای شکستن اعتصاب، از هیچ اقدامی کوتاهی نکردە‌اند. اخراج ٣٨ تن در دو نوبت، یکی از اقدامات اعتصاب‌شکنانە‌ی مدیر عامل بە منظور تهدید اعتصابیون و بی پاسخ گذاشتن مطالبات کارگران بودە‌است.

با این حال، کارگران کە به‌واسطە‌ی دستمزدهای ناچیزِ زیر خط فقر خود و افزایش مرتب هزینە‌های زندگی بە شدت تحت فشار قرار دارند، تسلیم فشارها و تهدیدات مدیر عامل و نهادهای سرکوبگر حکومتی نشدە و اعتصاب خود را ادامە دادەاند. بازگشت بە کار و رفع موانع بازگشت کارگران اخراجی و تعلیقی، از دیگر خواستە‌های کارگران برای پایان دادن به اعتصاب است.

همزمان با این اعتصاب، موجی از اعتصاب و اعتراض عمدتا معیشتی، سراسر کشور را در بر گرفتە کە از کارگران فولاد، شهرداری تهران و بلبرینگ سازی تبریز تا بازنشستگان تامین اجتماعی، کشوری، فرهنگی، مخابرات، فولاد، پرستاران، برای افزایش دستمزد و احقاق سایر حقوق خود در تلاش و مبارزە هستند.

حزب چپ ایران از اعتصاب کارگران فولاد و خواستە‌های بە حق آنان و هم‌چنین از مطالبات همە‌ی کسانی کە هر هفتە در حال اعتراض هستند، حمایت می‌کند و  بار دیگر همبستگی خلل‌ناپذیر خود با آن‌ها را اعلام می دارد. بە نظر ما در شرایط  سرکوب تشکل‌های مستقل و هجوم بی‌سابقە‌ی حکومت بە قوانین کار و بی‌حقوق‌سازی نیروی کار، اعتصاب و اعتراض‌های سازمان‌یافتە و گسترده، همراە با ایجاد اتحادیە‌ی کارگری مستقل، تنها راە موثری است کە کارگران برای دفاع از معیشت، رفاە و حقوق خود در اختیار دارند. ما از تشکیل مجمع عمومی برای تاسیس تشکل مستقل سندیکایی توسط کارگران فولاد، کە می‌تواند الهام‌بخش سایر کارگران  نیز باشد، حمایت می‌کنیم.

هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران
۷ دی ۱۴۰۲ - ۲۸ دسامبر ۲۰۲۳

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید