رفتن به محتوای اصلی

از کارزار" نە بە اعدام" حمایت و بە آن بپیوندیم

از کارزار" نە بە اعدام" حمایت و بە آن بپیوندیم

بدنبال اعتراض و مخالفت ١٠ تشکل کارگری و مدنی در داخل کشور، بە کوشش و همت شماری از فعالین سیاسی و حقوق بشری کارزاری علیە اعدام در خارج از ایران نیز بە راە افتادە است.

این کارزار یک هفتەای از امروز ٢٢ دیماە برابر با  ١٣ ژانویە شروع شدە است.و هدف از آن این است کە با اقدامات متنوع، از برگزاری تظاهرات خیابانی گرفتە تا مراجعە بە رسانە ها، پارلمانها، اتحادیە ها و احزاب و نهادهای مدافع حقوق بشر و اطلاع رسانی در مورد تشدید بی سابقە اعدامهای جنایتکارانە در ایران توجە، حمایت و واکنش نهادهای نامبردە، روند جنون آمیز قتل های دولتی توسط رژیم را کە بعد از جنگ غزە و بالا گرفتن منازعە در منطقە افزایش یافتە جلب نمودە و مانعی در مقابل آن بوجود آورد.

این کارزار کە شرکت در آن برای همە مخالفان اعدام و مدافعان حقوق بشر صرف نظر از گرایشات سیاسی و عقیدتی شان آزاد اعلام و مستقل از هر حزب و جریانی می باشد، در شرایطی راە اندازی شدە است کە رژیم بعد از عملیات تروریستی کرمان اعلام کردە است قصد دارد تعداد دیگری از جوانان آزادیخواە محبوس را کە از مدتها پیش با زدن اتهامات جعلی در زندان هستند بە تلافی عملیات تروریستی انجام شدە توسط داعش اعدام نماید.

سازماندهندگان این کارزار از همە ی مخالفان اعدام صرفنظر از گرایش سیاسی و مسلکی و ایدولوژیک و اختلافاتی کە با هم دارند، دعوت کردەاند در هر جا کە زندگی می کنند در این کارزار مشترک انسانی کە برای نجات جان تعداد دیگری از هموطنان شان از اعدام و جلوگیری از اعدام های بعدی مشارکت کنند.

وظیفە همە ی مخالفان اعدام و مدافعان حقوق بشر و آزادی است کە بە هر شکل کە می توانند سهمی در این کارزار بە عهدە بگیرند. شرکت تک بە تک ما در کارزار یک هفتەای، "نە بە اعدام" اهمیت حیاتی دارد و می تواند بە لغو احکام ظالمانە و ضد انسانی اعدام، پژمان فاطمی، مجاهد کورکور، محسن مظلوم، رضا رسایی، وفا آذر مهر و محمد فرامرزی کە در معرض اعدام هستند و در زندان اعتصاب غذا کردەاند مساعدت نماید.

فراموش نباید کرد گستردگی اعتراضات همزمان ایرانی های ساکن در کشورهای خارجی در همراهی با جنبش زن، زندگی، آزادی و اعتراض بە سرکوب و اعدام فعالین جنبش و حمایت های جهانی از آن باعث متوقف کردن موقت اعدامها و لغو تعدادی از احکام اعدام ها شد. حالا نیز راە کار گسترش اعتراضات خیابانی متحدانە در داخل و خارج از کشور و کوشش برای جلب حمایت نهادهای حقوق بشری و همە باورمندان بە آزادی و حقوق انسانی است.

دیدگاه‌ها

زهرانیک نفس

خواهش میکنم اعدام نکنید این عزیزان هم خانواده دارند خود شان هم انسان هستند
چ., 17.01.2024 - 19:22 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید