رفتن به محتوای اصلی

آيين‌نامه کنگره بنیانگذار

آيين‌نامه کنگره بنیانگذار

فصل اول

 

تعريفها

 

۱ـ۱ـ کنگره بنیانگذار (از این به بعد، کنگره)، اولین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق) است و تصمیمات آن معتبرترين مرجع برای بنیانگذاری تشکل نوبنیاد می‌باشد.

۱ـ۲ـ عضو کنگره به هر کسی گفته می‌شود که از طریق «کمیسیون تعیین اعضا» به عنوان عضو به کنگره معرفی می‌شود.

۱ـ۳ـ مصوبات کنگره به تمامی تصامیم از جمله برگماری‌ها گفته می‌شوند که با رای اکثریت اعضای کنگره، به معنایی که در آيين‌نامه تعريف شده است، اخذ شده باشند.

 

۱ـ۴ـ رای اکثريت یعنی:

الف) اکثریت مطلق، دارای بیش از ۵۰ (پنجاه) درصد آرا باشد.

ب) اکثريت نسبی، دارای بیشترین رای باشد.

ج) اکثریت موردی، در موارد معین، که در آيين‌نامه تعریف شده باشد، به کار گرفته می‌شود.

 

۱ـ۴ـ۱ـ در تصمیم‌گیری‌ها برای منشور، اکثریت مطلق، برای اساسنامه ۶۰ (شصت) درصد و برای تعیین نام تشکل نوبنیاد ۳/۲ (دوسوم) از آرای کنگره ضروری است.

 

۱ـ۴ـ۲ـ برای تصمیم‌گیری در مواردی که در این آيين‌نامه مشخص نشده باشند، به پیشنهاد هیئت رئیسه از اکثریت مطلق و یا اکثریت نسبی استفاده می‌شود.

 

۱ـ۴ـ۳ـ در مورد برگماری‌ها از رای شکسته استفاده می‌شود. ضریب آن را در هر مورد خود کنگره تعیین می‌کند.

 

فصل دوم

حقوق اعضای کنگره

 

۲ـ۱ـ هر عضو کنگره حق دارد در تمام نشست‌های کنگره حضور یابد.

۲ـ۲ـ هر عضو کنگره حق دارد از تمامی اسناد کنگره مطلع باشد.

۲ـ۳ـ هرعضو کنگره حق دارد در تمام مباحث کنگره شرکت داشته باشد.

۲ـ۴ـ هر عضو کنگره حق دارد خود را برای ارگان‌های مختلف کنگره و ارگان‌های تشکل نوبنیاد کاندیدا کند.

۲ـ۵ـ هر عضو کنگره حق دارد هر عضو دیگر کنگره را برای عضویت در ارگان‌های کنگره و یا در تشکل نوبنیاد کاندیدا کند.

۲ـ۶ـ هر عضو کنگره حق دارد در تمامی رای‌گیری‌ها شرکت کند.

۲ـ۷ـ هر عضو کنگره حق دارد بنابر آیین‌نامه کنگره، هر کدام از ارگان‌های کنگره را مورد سؤال قرار داده و خواهان پاسخ‌گویی باشد.

۲ـ۸ـ هر عضو کنگره حق دارد به شکل فردی و یا به شکل جمعی، همراه با دیگر اعضای کنگره، پیشنهاد قرار برای تصمیم‌گیری به کنگره ارائه بدهد.

تبصره: اینگونه قرارها در صورتی در دستور کار کنگره قرار می‌گیرند که حداقل از پشتیبانی ۲۰(بیست) درصد اعضای کنگره برخوردار باشند.

 

وظایف اعضای کنگره

 

۲ـ۹ـ هر عضو کنگره موظف است آيين‌نامه کنگره را رعایت کند.

۱۰-۲- هر عضو کنگره موظف است دستور کار تصویب شده کنگره را رعایت کند.

۲ـ۱۱ـ هر عضو کنگره موظف است درخواست‌های هیئت رئیسه کنگره در چارچوب این آيين‌نامه را رعایت کند.

 

فصل سوم

رسمیت کنگره

 

۳ـ۱ـ رسمیت کنگره توسط هیئت برگزاری کنگره مشترک اعلام می‌شود.

تبصره: حضور مجازی در کنگره محدوه بوده و با تشخیص «هیئت برگزاری کنگره مشترک» ممکن خواهد بود.

۳ـ۲ـ برای آغاز کار کنگره و گزینش هیئت رئیسه کنگره، ترکیب هیئت رئیسه سنی توسط «هيئت برگزاری کنگره مشترک» با آمادگی قبلی معرفی می‌شود.

تبصره: ترجیحأ ۲ نفر از هر تشکل در این ترکیب حضور داشته باشند.

۳ـ۳ـ رسمیت کنگره پس از دادن گزارش از طرف هیئت برگزاری کنگره مشترک در خصوص روند تدارک کنگره و عدم مغایرت این گزاش با الزامات مربوطه در آيين‌نامه کنگره، توسط هيئت رئیسه سنی اعلام می‌شود.

۳ـ۴ ـ رای وکالتی تنها در مواردی که هيئت رئیسه کنگره اعلام می‌کند مجاز است.

 

بررسی اعتبارنامه اعضای کنگره

 

۳ـ۵ ـ عضویت هر رفیقی که از طرف یکی از سه جریان و از طریق «هيئت برگزاری کنگره مشترک» به کنگره معرفی شده باشند، معتبر است مگر آنکه مورد اعتراض يک و یا جمعی از رفقا در خود کنگره قرار بگیرد.

۳ـ۶ ـ هیئت رئیسه کنگره در آغار کار خود، کمیسیونی با ترکیب سه نفر از اعضای کنگره را برای بررسی اعتبارنامه‌های مورد اعتراض تعیین می‌کند.

تبصره: این کمیسیون در جریان کار کنگره و تا مقطع انتخابات ارگان مرکزی نیز، به تقاضاهای جدید برای عضویت در کنگره رسیدگی کرده و تصمیم می‌گیرد.

۳ـ۷ـ با تائید نتیجه کار کمیسیون از سوی هیئت رئیسه، اعتبارنامه‌ها نهائی می‌شوند.‌

 

فصل چهارم

دستور کار کنگره

 

۴ـ۱ـ دستور کار کنگره توسط «هیئت برگزاری کنگره مشترک» تنظیم و برای تصویب به کنگره پیشنهاد می‌شود.

تبصره ۱: پیشنهادات فی‌البداهه روی دستور کار، در خود کنگره پذیرفته نمی‌شوند.

تبصره ۲: هر آن پیشنهادی که مورد پذیرش هیئت برگزاری کنگره مشترک قرار نگرفته باشد، منوط به اینکه الف) امضای حداقل ۲۰(بیست) نفر را داشته باشد؛ ب) احتیاج به تدارک مضمونی نداشته باشد، می‌تواند برای تصمیم‌گیری به کنگره ارائه گردد.

۴ـ۲ـ دستور کار کنگره پس از تصویب، کارپایه کنگره خواهد بود و توسط هیئت رئیسه کنگره پیش برده خواهد شد.

۴ـ۳ـ هر نوع ایجاد تغییر مضمونی در دستور کار مصوب، منوط به اینکه امضای حداقل ۲۰(بیست) نفر را داشته باشد، مستلزم مراجعه به آرای اعضای کنگره و کسب اکثریت مطلق آن می‌باشد.

 

فصل پنجم

ساختار کنگره

 

۵ـ۱ـ هيئت رئيسه سنی شامل ۵ تا ۷ نفر بوده و طیق بند ۲ از فصل ۳ معرفی می‌شود،

۵ـ۲ـ وظایف هيئت رئيسه سنی:

۵ ـ۲ـ۱ـ گشایش کنگره و خوش‌آمدگویی،

۵ ـ۲ـ۲ـ اعلام رسمیت کنگره طبق بند ۳ از فصل ۳،

۵ـ۲ـ۳ـ برگزاری انتخابات هیئت رئیسه کنگره.

۵ ـ۳ـ هیئت رئیسه کنگره ۵ تا ۷ نفر خواهد بود که از میان اعضای کنگره، با رای مخفی و مستقیم برگزیده می‌شوند.

 

۵ـ ۴ـ حقوق و وظایف هیئت رئیسه کنگره:

 

۵ـ۴ـ۱ـ به تصویب رساندن آيين‌نامه کنگره،

۵ـ۴ـ۲ـ اداره جلسات و پیشبرد دستور کار کنگره،

۵ـ۴ـ۳ـ تنظیم زمان‌بندی مناسب برای این امر و ارائه آن به کنگره،

۵ـ۴ـ۴ـ برگزاری انتخابات برای ارگان‌های کنگره مانند کمیسيون‌های کنگره،

۵ـ۴ـ۵ـ تایید نهایی نتیجه بررسی اعتبارنامه‌های اعضای کنگره که مورد اعتراض بوده‌اند،

۵ـ۴ـ۶ـ رسيدگی به تقاضاهای جدید برای عضویت در کنگره،

۵ـ۴ـ۷ـ تعیین منشیان کنگره برای تهیه صورت جلسات کنگره،

۵ـ۴ـ۸ـ تهیه گزارش از روند کار و انتقال نتایج و اسناد کنگره به ارگان‌های منتخب کنگره،

۵ـ۴ـ۹ـ برقراری ارتباط میان کنگره با خارج از آن،

۵ـ۴ـ۱۰ـ اداره تمام امور فنی، تدارکاتی و رفاهی کنگره،

۵ـ۴ـ۱۱ـ تهیه گزارش کنگره برای انتشار بیرونی،

۵ـ۴ـ۱۲ـ نظارت بر کار و هدایت کمیسیون‌های کنگره،

۵ـ ۴ـ۱۳ـ برگزاری انتخابات برای ارگان‌های مرکزی تشکل نوبنیاد و نظارت بر شمارش آرای مربوطه،

۵ـ۴ـ۱۴ـ تضمین حقوق اعضا و کنگره، چه در امر مشارکت و چه در نیل به تصمیم.

 

۵ـ۵ـ کمیسیون‌های کنگره

 

۵ـ۵ـ۱ـ کمیسیون‌های کنگره بنابر نیاز، با تشخیص هیئت رئیسه کنگره و یا با پیشنهاد اعضای کنگره مشروط به امضای حداقل ۲۰ (بیست) نفر از اعضای کنگره، برای رسیدگی به یک و یا چند مورد از دستور کار کنگره و نیز انتظام دادن به پیشنهادهای ارائه شده و تنظیم و تدوین نهایی اسناد جهت ارائه به کنگره تشکیل می‌شوند.

۵ـ۵ـ۲ـ اعضای کمیسیون‌ها از میان اعضای کنگره و با رای مخفی و مستقیم آنها انتخاب می‌شوند.

تبصره: برای عضویت در کمیسیون‌ها، هريک از کاندیداها می‌بایست بیش از ۳۰ درصد از آرای کنگره را کسب کنند.

۵ـ۵ـ۳ـ هر کمیسیون از میان اعضای خود يک رفیق را بعنوان مخبر انتخاب می‌کند.

۵ـ۵ـ۴ـ تعداد اعضای هر کمیسیون حداقل ۳ نفر و حداکثر ۷ نفر است.

۵ـ۵ـ۵ـ پیشنهادات رسیده به کمیسیون در صورتی مورد بحث کمیسیون قرار خواهند گرفت که حداقل از پشتیبانی یک سوم اعضای کمیسیون برخوردار باشند، در کمیسيون‌های ۵ نفره، ۲ نفر و در کمیسيون‌های ۷ نفره، ۳ نفر.

۵ـ۵ـ۶ـ پیشنهاداتی که از پشتیبانی اکثریت کمیسیون برخوردار باشند یا بعنوان آلترناتیو در کمیسیون مطرح باشند، با حقوق برابر برای رای‌گیری به کنگره ارائه خواهند شد.

۵ـ۵-۷ـ تصمیمات در کمیسیون‌ها با اکثریت مطلق آرا اتخاذ می‌شوند.‌

۵ـ۵ـ۸ـ کمیسیون‌ها موظفند ضمن دسته‌بندی پیشنهاداتی که مورد پذیرش قرار نگرفته‌اند، آنها را به کنگره گزارش کنند.

۵ـ۵ـ۹ـ پیشنهاداتی که در کمیسیون پذیرفته نشده و یا با اتکا به بند ۵ـ۵ـ۶ـ در دستور کار قرار نگرفته‌اند، در صورت داشتن پشتیبانی حداقل یک پنجم اعضای کنگره، می‌توانند با حقوق برابر با تصمیمات کمیسیون، بعنوان پیشنهاد بدیل برای رای‌گیری به کنگره ارائه شوند.

۵ـ۵-۱۰ـ کمیسیون در زمان مناسب، قبل از بررسی طرح در صحن کنگره، نظر خود را مستقیمآ به پیشنهاد دهندگانی که مشمول بند ۵ـ۵ـ۱۱ می‌شوند، اعلام می‌کند.

 

۵ـ۵ـ۱۲ـ نحوۀ رسیدگی کمیسیون‌ها به پیشنهادها:

برای تأمین کیفیت مطلوبی از تدارک، پیشنهاد این است که کمیسیون‌ها روند تدارک زیر را در برخورد به پیشنهادهای دریافتی پیشه کنند.

الف) تعیین موضع کمیسیون نسبت به پیشنهادها: خروجی این مرحله تعدادی پیشنهاد پذیرفته شده و تعدادی پیشنهاد پذيرفته نشده‌اند.

توضیح: منظور از کمیسیون، اکثریت مطلق اعضای آن است و اعضائی از کمیسیون که موضع دیگری نسبت به این یا آن پیشنهاد دارند، مشمول مراحل بعدی‌اند.

ب) تعیین مرتبۀ پیشنهادهای پذیرفته نشده به پیشنهادهای ادیتی، فرعی و پایه‌ای.

پیشنهادهای ادیتی الزاماً محدود به مقررات شیوۀ نگارش نیست. نمونه: بنیانگذاری و تأسیس.

پیشنهاد پایه‌ای می‌تواند به معنای یک سند کامل آلترناتیو باشد یا مفهومی پایه‌ای در این یا آن سند. مثلاً "حذف کلمۀ سوسیالیسم در هر کجای یک سند"،

ج) مذاکره با پیشنهاددهندگان در بارۀ پیشنهادها و در بارۀ مرتبۀ آنها،

د) رسیدگی به پیشنهادهای ادیتی در اختیار کمیسیون است. پیشنهادهای فرعی پس از یک نوبت بحث مخالف و موافق به رأی کنگره گذاشته می‌شوند. پیشنهادهای پایه‌ای پس از دو نوبت بحث مخالف و موافق به رأی کنگره گذاشته می‌شوند،

ه) به هنگام رسیدگی به پیشنهاد در کنگره، پیشنهاددهنده، به عنوان موافق، همواره حق محفوظ دارد و همچنین حق واگذار کردن این حق خود به یک رفیق دیگر،

و) کمیسیون، به عنوان مخالف، همواره حق محفوظ دارد و همچنین حق واگذار کردن حق خود به یک رفیق دیگر،

ز) بستن تصریح شدۀ هر مرحله از رسیدگی‌ها.

 

۵ـ۶ـ وظایف مخبر کمیسیون:

۵ـ۶ـ۱ـ فراخواندن و اداره جلسات کمیسیون،

۵ـ۶ـ۲ـ هماهنگی با هیئت رئیسه کنگره،

۵ـ۶ـ۳ـ تنظیم گزارش از کارکرد کمیسیون و ارائه آن به کنگره.

۵ـ۶ـ۴ـ تضمین رسيدگی به کلیه پیشنهادها

 

۵ـ۷ـ منشی‌های جلسات کنگره که دو نفر در هر نوبت بوده و توسط هیئت رئیسه کنگره تعیین می‌شوند، عهده‌دار نسخه‌برداری از روند کار، درج تصمیم‌ها و نتایج رای‌گیری‌ها خواهند بود.

توضیح: مذاکرات و سخنرانی‌های کنگره ضبط خواهند شد و منشی‌ها ملزم به یادداشت‌برداری از آنها نیستند.

 

فصل ششم

۶ـ۱ـ اسناد و طرح‌های کنگره

 

۶ـ۱ـ۱ـ پیشنهاد طرح سند منشور که تا دو هفته قبل از تشکیل کنگره، ارائه شده و در دسترس اعضای کنگره باشند.

۶ـ۱ـ۲ـ پینشهاد طرح سند اساسنامه که تا دو هفته قبل از تشکیل کنگره ارائه شده و دسترس اعضای کنگره باشند.

۶ـ۱ـ۳ـ پیشنهاد طرح سند سیاسی نیز تابع شرایط نامبرده در بندهای فوق است.

۶ـ۱ـ۴ـ پیشنهاد طرح آيين‌نامه کنگره مشترک نیز تابع شرایط نامبرده است.

 

۶ـ۲ـ قرارهای کنگره

پیشنهاداتی هستند که در مورد خاص و به شکل تک‌موضوعی برای تصمیم‌گیری از قبل و یا در جریان کنگره ارائه می‌شوند.

تبصره ۱: قرارهایی که توسظ هیئت رئیسه و یا اینکه با پیشنهاد اعضای کنگره مشروط به اینکه امضای حداقل ۲۰ (بیست) نفر را داشته باشند، می‌توانند در دستور کار کنگره قرار گیرند.

 

۶ـ۳ـ رسیدگی به طرح‌های کنگره

 

۶ـ۳ـ۱ـ هيئت رئیسه کنگره بنابر دستور کار، طرح‌های موجود را بنوبت در دستور قرار می‌دهد.

۶ـ۳ـ۲ـ برای یررسی هر طرحی که در دستور قرار بگیرد، هيئت رئیسه کنگره بنا بر تشخیص، به یک يا دو نفر برای صحبت در مورد طرح وقت اختصاص می‌دهد.

تبصره۲: برای صحبت در مورد طرح‌ها، تقدم ترجیحاً با رفقایی است که از قبل موضوع و جایگاه سخنان خود را به هيئت برگزاری کنگره مشترک، کتباً اعلام کرده باشند.

۶ـ۳ـ۳ـ در صورت تعدد طرح‌ها، سند مبنا با رای اکثریت نسبی اعضای کنگره تعیین می‌شود.

تبصره ۱: اختلاف آرای اخذ شده میان سند مبنا و سند ماقبل آن نباید کمتر از ۱۰ (ده) رای باشد.

تبصره ۲: پس از تعیین سند مبنا، سایر سندها از دستور کار کنگره خارج می‌شوند.

۶ـ۳ـ۴ـ برای رسیدگی به هر طرح پیشنهادی، یک موافق و مخالف صحبت خواهند کرد.

تبصره ۱: اعضای کنگره می‌توانند پیش از سخنان موافق و مخالف، تقاضای کفایت بحث و یا در صورت نیاز تقاضای صحبت يک موافق و مخالف دیگر بکنند. هيئت رئیسه کنگره در پذیرش این درخواست‌ها مختار است.

تبصره۲: در ایراد سخنان موافق و مخالف، تقدم ترجیحاً با رفقایی است که از قبل موضوع و جایگاه سخنان خود را به هيئت برگزاری کنگره مشترک، کتباً اعلام کرده باشند.

۶ـ۳ـ۵ـ در دفاع از هر طرح در صورت تعدد موافقین، حق دفاع از یک طرح با پیشنهاد دهنده است.

۶ـ۳ـ۶ـ تقدم در ایراد سخنرانی با مخالف است.

۶ـ۳ـ۷ـ ارائه طرح جامع جدید در کنگره مجاز نیست.

۶ـ۳ـ۸ـ ارائه پیشنهادهای تکمیلی، تدقيقی و اصلاحی به شکل تک‌موضوعی روی طرح‌های از قبل ارائه شده، در کنگره مجاز است.

 

فصل هفتم

۷ـ ۱ـ انتخاب ارگان‌های هدایت‌گر در تشکل جدید

 

بنابر اساسنامه پیشنهادی و پس از تصویب آن پیش برده خواهد شد.

 

فصل هشتم

۸ـ۱ـ مهمانان کنگره

 

۸ـ۱ـ۱ـ مهمانان کنگره محق‌اند که در تمام مباحث کنگره شرکت داشته باشند.

۸ـ۱ـ۲ـ مهمانان کنگره محق‌اند با اعلام تمایل و با داشتن رای مشورتی به عضویت کمیسیون‌های کنگره در آیند.

 

........

این آيين‌نامه با هشت فصل و هشتاد و شش بند و دوازده تبصره، پس از تبادل نظر و نظرخواهی در میان اعضای بنیانگذار جهت تصویب نهایی به کنگره مشترک ارایه شده و با ۹۶.۷ درصد آرای کنگره به تاریخ ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۷ مصادف با ۳۰ مارس ۲۰۱۸ به تصویب رسید.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید