رفتن به محتوای اصلی

کنگره بنیانگذار

تصویر بالای صفحه
پیام علی رضا جباری به کنگره بنیانگذار
پیام حزب دمکرات کردستان ایران به کنگره‌ی مشترک
پیام‌ها به کنگره بنیانگذار حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
پيام اتحاد جمهوریخواهان ایران به کنگره مشترک
پیام اتحاد برای دموکراسی در ایران به شورای مرکزی حزب چپ ایران (فداییان خلق)
پیام جبهه متحد بلوچستان ایران به کنگره بنیانگذار
پیام جمشید طاهری پور به کنگره بنیانگذار
پیام جمعی از فعالان کارگری، فعالان حقوق کودکان، نویسندگان و فعالان سیاسی چپ به کنگره بنیانگذار
پیام کنگرۀ بنیانگذار حزب چپ ایران (فدائيان خلق) به خانواده های جانباختگان راه آزادی، به مادران خاوران و به زندانیان سیاسی
پیام کنگره بنیانگذاری حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به رنج ديدگان از تبعیض مضاعف و تمرکزگرایی!
پيام کنگره بنيانگذار حزب چپ ايران (فدائيان خلق) به زنان ايران
منشور حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
پيام کنگره بنيانگذار حزب چپ ايران (فدائيان خلق) به کارگران و زحمتکشان ايران
گزارش تفصیلی کنگره مشترک برای بنیانگذاری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
گزارش کوتاه کنگره مشترک برای بنیانگذاری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
اساسنامه حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، مصوبه کنگره بنیانگذار
آيين‌نامه کنگره بنیانگذار
پیام کنگره بنيانگذاری حزب چپ ايران (فدائيان خلق) به مردم ايران
کدامین گزینه، اصلاح یا انقلاب؟ - بخش سوم
درباره پیش نویس منشور
دفتر کنگره شامل مجموعه اسناد
پاسخ احمد پورمندی به پرسش‌هایی در باره منشور "بسوی حزب"
پرسش هایی در باره منشورهای منتشر شده
تلاشی در ادغام دو منشور
به کنگره مشترک تشکل نوبنیاد چپ
پیش نویس اساسنامه
به سوی حزب!
یک گام به پیش؟
منشور پیشنهادی
پيرامون منشور "ديدگاه و ارزش ها، گذار به دموکراسی" و منشورهای ارائه شده