رفتن به محتوای اصلی

پيام کنگره بنيانگذار حزب چپ ايران (فدائيان خلق) به کارگران و زحمتکشان ايران

پيام کنگره بنيانگذار حزب چپ ايران (فدائيان خلق) به کارگران و زحمتکشان ايران

کارگران و زحمتکشان!

کنگرە مشترک سازمان اتحاد فدائیان خلق ايران ـ طرفداران وحدت چپ، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و کنشگران چپ کە با هدف پی ريزی تشکل واحد چپ برگزار گردیدە بە شما درود می فرستد و همبستگی و حمایت کنگرە از حقوق و مطالبات شما را اعلام و شما را بە همبستگی و اتحاد هرچە گسترده تر فرا می خواند.

کنگرە ما در شرایطی برگزار می شود کە امواج اعتراضات و اعتصابات حق طلبانە و آزادی خواهانە شما کارگران و زحمتکشان علیە عدالت ستیزان و جمهوری اسلامی خروشان تر از همیشە سراسر کشور را فرا گرفتە و فضای جامعە را تحت تاثیر خود قراردادە است. دستگاە سرکوب رژيم نتوانستە است شما را از ادامە اعتراضات و مبارزە حق طلبانە تان باز دارد. شما با ادامە اعتراضات و مقاومت دلیرانە در برابر دستگاە سرکوب حکومتی توانستەاید تعرض دولت و کارفرمایان بە حقوق تان را بە چالش بکشید و امید بە تغییر و تحول دمکراتیک در جامعە را نیز کە اکثریت بزرگ مردم در پی آن هستند، تقويت کنيد. مبارزات و شعارهای شما اینک الهام بخش گروەهای اجتماعی دیگر گردیدە و چشم بسیاری از تحول خواهان بە شما دوختە شدە است.

ما بە شما درود می فرستیم، مبارزات و اعتراضات حق طلبانە شما کارگران، معلمان، پرستاران بازنشستگان و عموم شما مزدبگیران یدی و فکری را ارج نهادە و از آن حمایت می کنیم. ما مبارزات شما علیە بی عدالتی، دیکتاتوری و پایمال سازی حقوق سندیکایی را موثر و آن را منطبق با منشور خود می دانیم و بە سهم خود دوش بە دوش شما برای متحقق نمودن آنها تلاش می کنیم.

کنگرە ما پیگرد رهبران و فعالین سندیکایی و زندانی کردن آنها را محکوم و با معلمان و کارگران زندانی و خانوادە های آن ها اعلام همبستگی می کند و خواهان توقف بلادرنگ سرکوب سندیکاها و آزادی کارگران زندانی و رفع همە موانع بر سر راە فعالیت های سندیکائی و اجرای بی کم و کاست مقاولە نامە های سازمان بین المللی کار است.

کارگران و مزدبگیران!

هم چنان کە در جریان مبارزات جاری متوجە شدەاید، شما بدون برخورداری از سنديکا و اتحادیە های مستقل و شرکت در فعالیت های سیاسی و مدنی، قادر به کسب مطالبات و حقوق تان و حفظ دست آوردهای مبارزاتی گذشتە تان نخواهيد شد. تشکیل سنديکا و اتحادیە های مستقل و نیرومند، فعالیت در سازمان ها و احزاب کارگری و هم پيوندی با سایر جنبش های اجتماعی، می تواند بر قدرت و توان مبارزاتی شما بيفزايد. داشتن کار حق شماست و دولت وظیفە دارد شرایط اشتغال شما را فراهم کند. تامين اشتغال، افزایش دستمزدهای بالای خط فقر، ایجاد امنیت شغلی و اجتماعی و اقتصادی، برخورداری از حقوق مناسب کار و بیمە های اجتماعی موثر، مستلزم سازمانیابی هرچە وسیعتر شماست. تفرقە و تشدد صفوف شما را تضعيف می کند.

وجدت، همکاری و اتحاد نياز جامعه ماست. در پاسخ به اين نياز، کنگرە حزب چپ ايران (فدائيان خلق) را بنيان نهاد تا چپ بتواند با فشردە تر کردن صفوف خود در مبارزه عليه ديکتاتوری و برای آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی و در حمايت از حقوق و مطالبات شما نقش موثر ايفاء کند.

 

کنگره بنيانگذار حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

۱۲ فروردين ۱۳۹۷

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید