رفتن به محتوای اصلی

مردم خلاق و مبتکر راە های مبارزە با استبداد راپیدا می کنند

مردم خلاق و مبتکر راە های مبارزە با استبداد راپیدا می کنند

استیصال رژیم در سرکوب مردم، باعث تشدید سرکوبهای وحشیانە و ابداع اقدامات سرکوبگرانە ای شدە است کە در دنیای امروز در نوع خود نظیر ندارند. کسر جریمە ٣ میلیونی از حسابهای بانکی زنانی کە بە رغم سرکوبهای وحشیانە عوامل استبداد و ارتجاع حاکم حاضر نشدەاند تن بە خواستها و قوانین پوسیدە رژیم بدهند، نمونەای از این قسم مجازات هستند کە نامی غیر از راهزنی نمی توان برای آن یافت. با این همە اما زنان و مردان آزادە با ابتکارات و کنشگری های خلاقانە خویس راە های مبارزە با این نوع سیاستها را بسرعت فرا می گیرند و بانیان و مجریان قوانین فاشیستی را رسوا و برایشان چالشهای تازە ایجاد می کنند.

برای نمونە میشود بە تحریم بانکهایی کە تن بە دستبرد راهزنانە رژیم بە حسابهای شخصی مردم می دهند کە این روزها بە صورت "تشتک" در سطح وسیع پخش و مورد استقبال مردم قرار گرفتە است اشارە داشت. یا بە برگزاری مراسم های گستردە نوروزی در شهرهای کردستان نظر داشت کە هرگز سابقە نداشتە کە با چنین گستردگی و شکوهی برگزار شود و در عمل بە کنشی گستردە علیە استبداد و قوانین ارتجاعی رژیم و دفاع از انقلاب زن، زندگی، آزادی در کردستان تبدیل شود. برگزاری مراسم نوروزی در میانە ماە رمضان در شیراز و بعضی مناطق دیگر، تحریم بی سابقە انتخابات فرمایشی هم از همین جنس هستند. وقتی جامعە در حد امروز سیاسی می شود، ابتکارات و خلاقیت های مردم هم آنچنان شکوفا می شود کە هیچ دیکتاتوری یارای مقاومت در برابر آن را ندارد. درگیری بین سرکردکان استبداد و ارتجاع در هفتە های اخیر نیزبر سر برنامە های این رسانە ضد ملی بازتاب کنش های رسانە های مجازی است کە دستگاە اصلی پروپاگاندای رژیم را مرعوب کردە و آنرا بفکر تجدید نظر در برنامە هایش وادار کردە است

هشتک تحریم بانک هایی کە اجازە دستبرد بە حسابهای شخصی مشتریان شان را می دهند:

دیدگاه‌ها

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید