رفتن به محتوای اصلی

آغاز رنسانس فرهنگی- سیاسی در مراسم های نوروزی امسال

آغاز رنسانس فرهنگی- سیاسی در مراسم های نوروزی امسال

بی تردید بهار امسال بهاری است متفاوت و سیاسی -فرهنگی تر از همە ی بهاران سالهای گذشتە. برگزاری آیین های نوروزی در سالهای گذشتە هیچ کدام بە اندازە امسال، گستردە، پرشکوە، سیاسی- اعتراضی و معنی دار نبودە است. انگار در جامعە یک رنسانس فرهنگی و سیاسی با نوروز و بهار علیە سیاستهای واپسگرایانە و مستبدانە رژیم رخ دادە است. کردستان این بار نیز همانند جنبش ژینا با برگزاری مراسم های پرشکوە نوروزی آغازگر این رنسانس سیاسی و فرهنگی شد و شهرهای دیگری را بە صحنە کشاند. آخرین تلاش رژیم برای جلوگیری از برگزاری "سیزدە بدر" کە مصادف با ضربت خوردن امام اول شیعیان بود، با چنان گستردگی کە  در سراسر کشور برگزار شد، حاکی از انزجار مردم از رژیمی است کە حاضر نیستند زیر سلطە سیاسی و فرهنگی قرون وسطایی آن زندگی کنند. پیام مراسم های نوروزی امسال روشن است: مبارزە تا برچیدن بساط رژیم با گستردگی بیشتری ادامە پیدا خواهد کرد، دوران استفادە از حربە مذهب برای سلطە بر مردم بسر رسیدە است. برگزاری شادمانە همراە با رقص و طرب مردم در سیزدە بدر و ٢١ ماە رمضان بە روشنی حکایت ازشروع یک رنسانس فرهنگی- سیاسی بسییجگرانە دارد!

دیدگاه‌ها

حسن مستوفی‌زاده

معلوم شد از تبار جبهه‌ی ملی و جنبش فدایی فاصله گرفته‌اید و احتمالا مریدان ژوبین رازانی در میانتان نفوذ کرده‌اند که رفتارهای سخیف اقلیتی اسلام‌ستیز و بی‌آینده چنین استقبال می‌کنید. متاسف شدم برایتان. امیدی که به حزب شما بسته بودم به حسرتی دوباره برای تولد یک حزب چپ اصیل تبدیل شد.
چ., 03.04.2024 - 00:22 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید