رفتن به محتوای اصلی

رژیم از جنازە جانباختگان هم وحشت دارد!

رژیم از جنازە جانباختگان هم وحشت دارد!
بە بهانە واکنش های حواشی خودکشی دختر ١١ سالە بویر احمدی

متاسفانە تعداد شهروندانی کە مبادرت بە خودکشی می کنند در حال افزایش است. انگیزە همە ی کسانی کە تصمیم بە خودکشی می گیرند و علل تصمیم آنان بە یقین متفاوت است، اما از اطلاعاتی کە در مورد تعداد زیادی از افرادی کە بە زندگی خود پایان دادەاند، منتشر شدە معلوم می شود، فقر و نداری و بیکاری و نداشتن امید بە آیندە، بیشترین نقش را در افزایش فزایندە خودکشی هایی کە خیلی هایشان کودک و جوان هستند داشتە و دارد.

در جوامع دیگر هم خودکشی وجود دارد ولی کمتر کشوری را می شود سراغ گرفت کە خودکشی در آن بە اندازە ایران شایع باشد. حداقل در مورد آنهایی کە در اثر فقر و بیکاری بە زندگی رنجبار خود خاتمە می دهند، دولت تقصیر اصلی را بە عهدە دارد. با این حال مقامات دولتی کە خودکشی را اصولا فارغ از علل آن گناە می دانند، بجای تلاش برای رفع علل خودکشی ها کە جز وظیفە هر دولتی است، افرادی را کە در اثر خودکشی جان باختەاند بعد از مرگ هم با جلوگیری از دفن آنان در آرامگاە های عمومی و نگرفتن مراسم ختم و یادبود مجازات می کنند!

بنا بە گزارش خبرگزاری ایلنا کودکی ١١ سالە در شهرستان بویر احمد خودکشی می کند. علت خودکشی نیز آنطور کە ایلنا شرح می دهد، فقر خانوادە بودە است. آموزش و پرورش شهر برای این دختر مراسم یاد بود می گیرد، رئیس شبکە بهداشت بە این بهانە کە گرفتن مراسم باعث الگوبرداری دانش آموزان می شود، با این عمل مخالفت می کند.

در قسمت دیگری از همین گزارش رئیس شبکە بهداشت بویر احمد از اینکە پیکر افرادی کە خودکشی می کنند، در گورستان عمومی بە خاک سپردە شود اظهار تاسف کردە و می گوید:


"قبلاً در استان کهگیلویه و بویراحمد اگر کسی خودکشی می‌کرد، حتی افراد در مراسم تشییع او حضور پیدا نمی‌کردند و در نقطه‌ای دور از قبرستان او را مدفون می‌کردند تا نشان دهند که این عمل زشت و تابو است، متاسفانه اکنون فضای فرهنگی تغییر کرده و می‌بینیم که مثل گذشته نیست"

این ادعا کە گویا مردم در مراسم ختم کسانی کە خودکشی...می کنند شرکت نمی کنند، پیداست کە دروغ محض است و هدف از آن توجیە برخوردهای غیر انسانی با قربانیان سیاستهای رژیم و شریک کردن مردم در رفتار دولت. علت آن نیز روشن است، رژیم از جنازە مردگان هم وحشت دارد، در این مراسم ها اول از همە انگشت ها بسوی عامل اصلی خودکشی هایی کە تعدادشان هم بدبختانە روز بە روز انبوهتر می شود، نشانە می رود و بقض و خشمی بوجود می اورد کە هر آن ممکن است منفجر یا حداقل مردم را بە فکر بیندازد. این است دلیل این همە پرت و پلا گویی این مقام دولتی.

از مخالفت این مقام دولتی محلی چنین بر می آید، کە حتی قربانیان جان باختە نظام حاکم نیز باید بجای عوامل خودکشی شان با خاک سپاری در مکانی دور از گورستان های عمومی و نگرفتن مراسم یادبود خشک و خالی برایشان جریمە و مجازات شوند ولو اینکە یک کودک دختر ١١ سالە بە تنگ آمدە از ستم سیستم و قربانی آن شدە باشند. یعنی در این نظام حکومتی هیچ ساز و کار دیگری گویا بە غیر از مجازات، حتی مجازات مردگان وجود ندارد!

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید