رفتن به محتوای اصلی

انگشتر برای کارگر، هدایای هزار میلیاردی برای صدوقی ها

انگشتر برای کارگر، هدایای هزار میلیاردی برای صدوقی ها

روز چهارشنبە این هفتە رهبران و اعضای شوراهای اسلامی بمناسبت "هفتە ی کارگر" برای دست بوسی با اهل و اعیال خود بە دیدار علی خامنەای رفتند. اعضای تشکلهای حکومتی هر سالە بە مناسبت روز کارگر بە دیدار خامنەای می روند تا از باعث و بانی اصلی فقر و فلاکت کارگران تجلیل و مراتب سرسپردگی و حمایت خود از جنایات رهبر منفور و مطرود شا ن را بە عرض برسانند.

درست در همان زمانی کە این دیدار جریان داشت، در چند کارخانە کارگران در اعتصاب بودند و در چند جای دیگر مزدوران رژیم خامنەای مشغول اخراج کارگرانی بودند کە برای افزایش دستمزد شان اعتصاب کردە بودند و اوباشان آتش بە اختیار رژیم در خیابانها مشغول سرکوب زنانی بودند کە خواستار آزادی انتخاب پوشش و خواهان برچیدن تبعیضات مختلف علیە زنان بودند.

خامنەای کە گویی از آنچە در خیابانها میگذرد خبر ندارد و از حضور کسانی کە بعنوان کارگر شرفیاب شدە بودند بە وجد آمدە بود، بە سیاق همە سالە پس از مقداری تعریف و تمجید بی هزینە از کارگران و نقش آنان، بە یکی از حاضران کە بجای نان از وی طلب انگشتر کردە بود گفت: "بیاید انگشتر را بگیرد". حرکت معلوم بود مانند نمونە های پیشین ساختگی و تبلیغاتی و برای گمراە کردن افکار عمومی طراحی شدە بود، تا الغا کنند کە دغدغە کارگران نان و دستمزد نیست.

هدیە سمبلیک یک انگشتر در واقع همە ی آن چیزی است کە خامنەای از طرف رژیم در پاسخ بە میلیونها کارگرشاغل و بازنشستە نیمە گرسنە کە خواهان افزایش دستمزد شان هستند داد. این در حالی است کە او نە تنها در مقابل اختلاس ها و دزدی های هزار میلیاردی کارگزاران و وابستگان فاسد خود کە از آنها هم بی خبر نیست سکوت می کند و مانع محاکمە شان می شود، بلکە آنان را نیز تشویق می کند. قضایای فساد ٣ و نیم میلیارد دلاری "چای دبش" و زمین خواری هزار میلیاردی صدوقی امام جمعە تهران و بازگشت مفتضحانە وی بە منبر نماز جمعە اندکی بعد از رو شدن فساد او، بە رغم اعتراضات مردمی گستردە، تنها دو نمونە از برخورد دوگانە خامنەای هستند. بی جهت نیست کە بازنشستگان چند روز بعد از دیدار خامنەای با رهبران سر سپردە شوراهای اسلامی در تظاهراتی کە بر پا کردند شعار می دادند:"یک اختلاس کم بشە، مشکل ما حل میشە"!

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید