رفتن به محتوای اصلی

آب سرد احمد جنتی روی دست "غیر خودی ها"!

آب سرد احمد جنتی روی دست "غیر خودی ها"!

احمد جنتی در مصاحبەای کە اخیر تلویزیون رژیم با او راجع بە تائید و رد صلاحیت کاندیداهای انتصابات ریاست جمهوری انجام داد گفت، در مورد تائید صلاحیتها ما خط مستقیم ای را دنبال می کنیم و کسی جرات نمی کند بە ما فشار بیاورد. کمی پیشتر سخنگوی شورای نگهبان گفتە بود شورا علت رد صلاحیت کاندیداها را اعلام نمی کند. خامنەای نیز دو روز پیش گفت "رئیس جمهور را معیین می کنیم". تاکید جنتی بر ادامە خط مستقیم شورای نگهبان  و اظهارات خامنەای تائید روال گذشتە از انتصابات سال ١٤٠٠ بە این سو می باشد و بهمین جهت متفاوت از "خط مستقیم" شورای نگهبان و خامنەای تا پیش از انتصابات رئیسی و مجلس فرمایشی است.

جنتی وقتی این حرفها را می زند کە ٨٠ نفر از سرسپردگان بە قدرت برای شرکت در مضحکە انتخاباتی خامنەای شرکت کردە و برای تعدادی از کاندیداها کە ادعای استقلال دارند برای پشیمانی دیر شدە است. حکایت اینها داستان جماعتی است کە آش نخوردە، دهن سوختە شدند. حالا بعد از این حماقت و توهم باز هم ریش و قیچی در دست خامنەای و احمد جنتی قرار دارد تا هر جوربە منافع و مصلحت خود می بینند دم کاندیداهای مزاحم و ناخواستە را بچیند و این جماعت تشنە قدرت و خوار شدە را رسواتر از گذشتە نمودە و بە ریش شان بخندند و "جرات اعتراض هم بە خود راە ندهد".

خامنەای و جنتی بعد از عبور از این مرحلە البتە می توانند دور دوم را هم با تائید صلاحیت یکی دونفر از مدعیان اعتدالگرایی و اصلاح طلبی برای کشاندن هواداران قلیل این جمعیت بە پای صندوقهای رای بازی کنند، اما آنرا کە می خواهد از درون صندوق های کە کنترول شان دست عوامل خودش است بیرون بکشد.

خامنەای در موقعیت ریسک بە صحنە آوردن هیچ یک از کاندیداهای "اعتدالی" نیست زیرا در آن صورت با واکنش منفی سرکردگان جریانات وابستە بە خودش کە ریز و درشت شان برای ریاست خیز برداشتەاند و ایجاد هرج و مرج و نافرمانی در میان آنان مواجە خواهد شد. بهر حال در پس این مضحکە فارغ از اینکە چە کسی از صندوق بە ریاست جمهوری برکشیدە شود، بازندگان این نمایش عروسکی مضحک تنها کاندیداهای "میانە رو و اصلاح طلب" کە وسوسە بازگشت بە قدرت آنان را اغوا و بە این دام کشاندە نیستند. بازندە بزرگتر خود خامنەای وعوامل دولت یکدست هستند کە حتی پیش از این انتصابات رای قریب ٩٠ درصد مردم را از دست دادە اند و انتظار شکست مهلکتری را می کشند. حکومت کردن بر مردم بە زور سرنیزە در شرایطی کە ظرفیت و تمایلات انقلابی دم بە دم  در جامعە متراکمتر می شود و کنترول انبوە بحرانها هر دم برای رژیمی کە تفرقە در آن بعد از تعیین رئیس جمهور مد نظرتشدید خواهد شد، روز بە روز دشوارتر خواهد شد. آنهایی کە بنام اصلاح طلب در خیمە شب بازی انتخاباتی خامنەای شریک شدند در واقع چشم خود را بر جنایت آشکاری کە رژیم علیە مردم مرتکب شد، بر صدها کشتە و معلول، هزاران زندانی و شکنجە شدگان بر اعدام صدها تن از مبارزان و قربانیان سیاستهای اقتصادی-اجتماعی رژیم و بر پدران و مادران جانباختگان جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی، بستند و نشان دادند حفظ رژیم جنایتکار برایشان برهمە ی این جنایت رجحان دارد. آنها هم روزی باید بە مردم در مورد اعمال خود پاسخ بدهند. چنین نماندە و چنین هم نخواهد ماند. 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید