رفتن به محتوای اصلی

از اعتصاب کارگران نفت وگاز و پتروشیمی حمایت و کارگران را به پشتیبانی از اعتصابگران فرا می خوانیم!

از اعتصاب کارگران نفت وگاز و پتروشیمی حمایت و کارگران را به پشتیبانی از اعتصابگران فرا می خوانیم!
اعلام حمایت جمعی از حامیان منشور مطالبات حداقلی نهادهای کارگری و دمکراتیک

اعتصاب گستردە و مهمی کە از ٣١ خرداد توسط کارگران پیمانی و پروژەای شروع و دامنە آن بە میان ١١٥ شرکت فعال در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی امتداد پیدا کردە است، وارد دوازدهمین روز خود شدە است. خواستە های کارگران اعتصابی، افزایش دستمزدها، الغای قراردادهای موقت کار پیمانی، ١٤ روز استراحت ماهانە در ازای ١٤ روز کار، بهبود امکانات رفاهی در محل های کار می باشد. با این وجود کارفرمایان و صاحبان شرکتهای مربوطە کە سالهاست بە کسب سودهای مضاعف از طریق استثمار کارگران و برقراری تبعیض و سرکوب آنان خو گرفتەاند و در این راە از پشتیبانی دولت، مجلس و سایر نهادهای حکومتی برخوردار هستند، همچنان در مقابل مطالبات کارگران سرسختی نشان می دهند و حاضر بە دست برداشتن از رویە خود و پذیرفتن مطالبات کارگران نیستند.  کارفرمایان برای برهم زدن و بی نتیجە گذاشتن اعتصاب بە حق کارگران از هیچ اقدام سرکوبگرانە و اعتصاب شکنانەای از تلاش برای ایجاد تفرقە در صفوف کارگران تا تهدید و اخراج و بازداشت شماری از آنان تا کنون دریغ نورزیدەاند.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت ،گاز و پتروشیمی در آخرین گزارش خود کە در ١٠ تیر منتشر کرد، بار دیگر خواستار افزایش حقوقها و اجرایی شدن فوری افزایش ۳۵ درصدی حقوق ها در تمام سطوح مزدی و لحاظ کردن نرخ تورم ۴۵ درصدی در این افزایش،۱۴ روز کار ۱۴ روز استراحت و حذف پیمانکاران گردیده است. آن ها همچنان پیگیر مطالبات پاسخ نگرفته خود در زمینه بهبود وضع خوابگاهها، وضعیت غذا، ایمنی محیط کار...شدە اند.

عوامل سرمایەداران اما بجای اجابت مطالبات بدیهی کارگران، با آوردن صندوقهای رای گیری تلاش کردند کارگران را با وعدەهای کذب وادار بە شرکت در مضحکە انتخاباتی بە نفع کاندیداهای وابستە بە حکومت و سرمایە داران نمایند کە ناکام ماند.

این اعتصاب تنها بە لحاظ مطالبات صنفی مطرح شدە در آن نیست کە اهمیت دارد.اهمیت دیگر آن به واسطە شرایطی است کە درست در میانە یک مضحکە انتخاباتی کە اکثریت تودەهای مردم  آنرا بە نحوی متمایز تر از گذشتە تحریم کردەاند و همچنین در هنگام برآمد اجتماعی و سیاسی  معین صورت می گیرد کە در آن علاوە بر کارگران، بازنشستگان،   معلمان، دانشجویان، زنان، ملیتها و اقوام و در یک کلام اکثریت گروە های تحت استثمار و تبعیض و ستم آگاهانە بە کارزار تحریم پیوستە و با نرفتن پای صندوق ها رژیم خودکامە و فاسد و ضد مردمی را بیش از پیش بە مبارزە می طلبند. ما این تحول را کە  نشئت گرفتە از رشد آگاهی و تجربیات غنی مبارزات مردمی در جامعە است نقطە عطفی در مسیر مبارزە برای سرنگونی رژیم و در راستای تغییر اوضاع بە سود همەی گروە های تحت ستم می دانیم و با آن همراهیم.

ما جمعی از حامیان منشور ١٢ مادەای مطالبات حداقلی نهادهای کارگری و دمکراتیک کە بە سهم خود دوش بدوش تهیە کنندگان و پیشبرندگان منشور سهمی بە عهدە گرفتەایم، اعتصاب کارگران پیمانی و پروژەای و مطالبات مطرح شدە توسط اعتصابگران را در راستای مطالبات منشور دانستە،  قاطعانە از آن پشتیبانی می کنیم و از سایر تشکلها ی کارگری و نهادهای دمکراتیک و مترقی کە بە آزادی و عدالت  و برابری اعتقاد دارند و مخالف تبعیض و ستم و سرکوب هستند می خواهیم بە هر شکل کە می توانند از این اعتصاب و مطالبات کارگران حمایت کنند. بە باور ما و تجربە خود کارگران، کارگران در پرتو اتحاد و همبستگی، گسترش دامنە اعتصاب و مبارزە سازمانیافتە و همکاری و همراهی با جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی  قادر خواهند شد خواستە های خود را عملی و از حقوق خود مراقبت نمایند.

جمعی از حامیان منشور مطالبات حداقلی

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید