رفتن به محتوای اصلی

مکثی بر رویدادهای کارگری هفتە

مکثی بر رویدادهای کارگری هفتە

ادامە و گسترش اعتراضات کارگران در صنعت نفت و پتروشیمی بە رغم تبلیغات انتخابات فرمایشی

اعتراضات و اعتصاب کارگران در شرکت های پیمانکاری فعال در صنعت نفت و انرژی کە از ٣١ خرداد شروع شد همچنان ادامە دارد و مسائل مربوط بە انتخابات فرمایشی نە تنها بە توقف اعتراضات منجر نشدە است بلکە بە گسترش دامنە اعتراضات انجامیدە. تازە ترین مورد اعتصابی از کە از روز چهارشنبە شروع و تا پنج شنبە ادامە پیدا کردە اعتصاب و تجمع کارگران ارکان ثالث شرکت ملی حفاری در اهواز است کە هم اعتراضی- مطالباتی است و هم بە منظور حمایت از اعتراضات همکاران شان در شرکتهای دیگر نفتی است. بە نوشتە کانال شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، حذف پیمانکاران و بازگشت بە کار یاسر احمدی نژاد کارگری کە شش ماە پیش از کارش تعلیق شدە است از خواستە های دیگر کارگران اعتصابی است.

 

زندە و پایندە باد همبستگی و اتحاد کارگران اعتصابی

سناریو سازی برای کارگر بازداشت شده شریفه محمدی و اتهام واهی «بغی» علیه او را بشدت محکوم‌میکنیم.

شریفه محمدی فعال کارگری رشت با اتهام کاملا واهی «بغی» مواجه شده است. در کذب محض و شرم آور بودن این اتهام شکی نیست. یک‌ فعال کارگری و‌ مدنی مستقل و شناخته شده را در کمال وقاحت با اتهام سنگینی روبرو‌ کرده اند که خودشان هم‌میدانند از ذره ای حقیقت برخوردار نیست.

شریفه محمدی در تاریخ ۱۴ آذر ۱۴۰۲ دستگیر شد و به مدت چند ماه درسلول انفرادی نگه داشته شد. طبق گزارشات موجود از جمله منتشر شده در کانال کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، بدنبال بازداشت، شريفه محمدی برای مدت طولانی تحت فشارهای جسمی و روانی شديد برای اخذ اعترافاتی عليه خود بود. او تا مدتها از ملاقات با خانواده ی خود، به ويژه فرزند خردسالش، محروم بوده و برای مدت طولانی اجازه ی تماس تلفنی با خانواده را نداشته است. از ديگر سو فشارهای جسمی و بدرفتاری های مكرر با شريفه از سوی وزارت اطلاعات به حدی بود كه شايد به خاطر ترس از به خطر افتادن جان شريفه منجر به اعتراض مسئولين زندان نسبت به ضرب و شتم او شد. پس از اعتراض مسئولين زندان به شكنجه شريفه، او امكان ثبت شكايت را پيدا كرد. اکنون مشخص گردیده که شریفه محمدی در این مدت حداقل دو بار به شدت مورد شکنجه قرار گرفته است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اذیت و آزار و سناریوسازیهای کذایی که بارها علیه اعضای سندیکا نیز با عنوانهای مختلف بکار برده شده است را بشدت محکوم‌میکند و‌خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط کارگر زندانی شریفه محمدی می باشد.

شریفه محمدی، کارگر زندانی، آزاد باید گردد

دیسک ال ۴ رضا شهابی پاره شده است و دیسک ال ۵ و ۳ بیرون زده و به کانال نخاع فشار  می آورد و از طرفی کانال نخاع او تنک شده است و هر چه زودتر نیاز به جراحی  دارد.

رضا شهابی شنبه ۹ تیر برای ویزیت پزشک متخصص جراح مغز و اعصاب به بیمارستان امام اعزام شد. دکتر بعداز رویت سی دی ام ار ای اعلام کرد دیسک ال ۴ پاره شده است و دیسک ال ۵ و ۳ بیرون زده و به کانال نخاع فشار  می آورد و از طرفی کانال نخاع تنک شده است و هر چه زودتر نیاز به جراحی  دارد. پزشک متخصص جراح مغز و اعصاب نظریه و تشخیص خود را مکتوب به پزشک قانوتی و بهداری زندان نوشته است.!

تکذیب اخبار جعلی شرکت در انتخابات توسط نهادها و فعالین مستقل کارگری

اسماعیل بخشی در بیانیە کوتاهی کە اخیرا منتشر کرد شرکت کارگران هفت تپە در انتخابات فرمایشی را تکذیب و تاکید کردە است کە کارگران هفت تپە از هیچ کاندیدایی حمایت نمی کنند و جای شان در کنار مردم است. قبل از این اعلامیە های جعلی بنام تعدادی از تشکلها و شخصیت های سرشناس مبنی بر شرکت در انتخابات فرمایشی توسط نهادهای امنیتی جعل و منتشر شدە بود کە توسط آنان تکذیب شدە بود.

همچنین بیانیە های متعددی تا کنون از طرف تعدادی از رهبران سندیکایی مبنی بر عدم شرکت در انتخابات فرمایشی از جملە توسط اسماعیل عبدی و عزیز قاسم زادە دو تن از رهبران سرشناس و مورد احترام معلمان و فرهنگیان و مردم منتشر شدە کە دلایل عدم شرکت خود در انتخابات فرمایشی را بیان کردەاند.

در بخشی از این بیانیە کە متن کامل آن در کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان منتشر شدە گفتە شدە:

برخوردهای سنگین امنیتی و قضایی با اقشار مختلف مردم از فرودستان و تهیدستان تا کارگران و معلمان از جوانان و زنان تا روشنفکران و هنرمندان و نویسندگان موجب شده که دیگر  هیچ امیدی به «روزنه گشایی» وجود نداشته باشد باساختار کنونی تصور اصلاح به شیوه های معمول و مرسوم به امتناع ذاتی تبدیل شده و شاید تنها دفع افسد به فساد واقع بینانه ترین نتیجه چنین انتخابی باشد که اخلاقا و عرفا و شرعا نمی توان از چنین نتیجه ای دفاع کرد.حضور گشت‌های ارشاد، برخورد بسیار قهرآمیز با زنان، و تداوم بازداشت و احضار فعالین منتقد تنها بخش کوچکی از شرایطی است که حضور دولت ها با عناوین اصلاحی و اعتدالی و اصولگرایی، تغییری در شرایط حاکم بر آن تا کنون نداشته است.

حمایت از اعتصاب کارگران در شرکتهای نفتی

تشکل جمعی از حامیان منشور حداقلی نهادهای کارگری و دمکراتیک با انتشار بیانیەای از اعتصاب و مطالبات کارگران پیمانی و پروژەای حمایت نمودند. در بخشی از بیانیە گفتە شدە:

ما جمعی از حامیان منشور ١٢ مادەای مطالبات حداقلی نهادهای کارگری و دمکراتیک کە بە سهم خود دوش بدوش تهیە کنندگان و پیشبرندگان منشور سهمی بە عهدە گرفتەایم، اعتصاب کارگران پیمانی و پروژەای و مطالبات مطرح شدە توسط اعتصابگران را در راستای مطالبات منشور دانستە، قاطعانە از آن پشتیبانی می کنیم و از سایر تشکلها ی کارگری و نهادهای دمکراتیک و مترقی کە بە آزادی و عدالت و برابری اعتقاد دارند و مخالف تبعیض و ستم و سرکوب هستند می خواهیم بە هر شکل کە می توانند از این اعتصاب و مطالبات کارگران حمایت کنند.

 

تجمع بازنشستگان ذوب آهن اصفهان در اعتراض به کاهش خدمات بیمه‌ای

بازنشستگان ذوب آهن اصفهان نیز بە جمع بازنشستگان معترض پیوستند. آنها یک روز ماندە بە انتصاب رئیس جمهور جدید بە خیابان آمدند و مقابل استانداری تجمع کردند تا اعتراض خود نسبت بە مشکلات بیمەای را کە برایشان پیش آوردەاند نشان دادە و خواهان رفع آن شوند

 

بازنشستگان شرکت ذوب آهن در اصفهان مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از بازنشستگان ذوب آهن در اصفهان با حضور مقابل ساختمان استانداری، خواستار رفع مشکلات بیمه‌ای و درمان خود شدند. .

ایلنا بە نقل از معترضان نوشت:"در حالی هزینه‌های درمان افزایش یافته و از خدمات درمان خود رضایت نداریم که براساس آیین نامه باید صفر تا صد خدمات درمانی در تمام بخش‌ها (بجز زیبایی و هزینه‌های درمان خودکشی) رایگان و از طریق بیمه پایه ارائه شود"

 

ادامە اعتراضات خیابان بازنشستگان فولاد در استانهای مختلف

اعتراضات منظم و بدون وقفە بازنشستگان فولاد در این هفتە نیز بە رغم تبلیغات کرکنندە کاندیداد های ریاست جمهوری و بی توجە بە وعدەهای فریبکارانە کاندیداها در مراکز استانها انجام شد.

بنا بە گزارش خبرگزاری ایلنا: بازنشستگان فولاد و معدن در تهران، اصفهان، خوزستان، البرز، مازندران، استان مرکزی و دیگر استان‌ها تجمع کردند.

مهم‌ترین مطالبه‌ی این بازنشستگان اجرای بند یک صورت‌جلسه ۱۵ مهر سال ۱۴۰۲ در راستای اصلاح متناسب‌سازی سال ۹۹ است.

کاهش سنوات کارگران هنگام بازنشستگی

دیوان عدالت ستیز اداری با تن دادن بە درخواست سرمایە داران اتاق بازرگانی، و تفسیر سرمایە سالارانە از مادە ٣٤ قانون کار کە در آن مبنای پرداخت حق سنوات را مزد و مجموع مزایای مزدی دریافتی معیین کردە است، با درخواست اتاق بازرگانی مبنی بر حذف مزایا و پرداخت مزد خالص ماهانە موافقت کرد تا میزان پرداختی کارفرمایان بابت سنوات را بە حداقل ممکن تقلیل دهد.

 

به گزارش خبرنگار ایلنا، به ادعای کارگران شهرداری شهر کرد در استان چهار محال بختیاری که بیشترشان در بخش‌های خدماتی به عنوان پاکبان تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری مشغول کارند؛ این کارگران بخشی از حقوق فروردین ماه و حقوق خرداد را طلبکارند به همین دلیل از مسئولان درخواست دارند که بخشی از مطالبات عقب‌افتاده آن‌ها را بپردازند.

مصدومیت یک کارگر راه آهن در اثر آتش سوزی دستگاه جوش

کارگری که در یک خطوط ریلی مشغول کار با دستگاه جوش بود، طی یک حادثه شغلی مصدوم شد.

ادامه رایزنی‌های کارگران آبفای رودبار برای وصول ۸ ماه حقوق معوقه

رایزنی‌های کارگران پیمانکاری شبکه آب و فاضلاب رودبار گیلان برای وصول ۸ ماه حقوق معوقه ادامه دارد

اعتراض ۳۵ کارگر شرکتی طرح آبیاری کارون بزرگ برای تبدیل وضعیت

اعتراض حدود ۳۵ نفر از کارگران شرکتی بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ برای تبدیل وضعیت ادامه دارد.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید