رفتن به محتوای اصلی

این مجلس، مجلس ما نیست، مجلس دشمنان ماست!

این مجلس، مجلس ما نیست، مجلس دشمنان ماست!
یادداشت

هر چە بە موعد برگزاری انتخابات فرمایشی مجلس حکومتی نزدیکتر می شویم تقلاهای نامزدهای نمایندگی مجلس برای فریب مردم و کشاندن آنان پای صندوق های رای بیشتر می شود و عدە قلیلی از سرسپردە ترین وابستگان حکومت کە توانستەاند از صافی های وزارت کشور و شورای نگهبان عبور کنند تلاش های مضاعفی را برای بدست آوردن رای شروع کردەاند.

از میان نامزدهای کە توانستەاند حکم تائید برای نامزد شدن بگیرند، تنها یک کارگر وجود دارد کە در همە دورە ها بدون هیچ مشکلی توانستە نامزد شود و آن کسی نیست جز علیرضا محجوب دبیرکل سرسپردە خانە کارگر و رئیس فراکسیون کارگری مجلس کە در زمان انتخابات چون بە رای کارگران نیاز دارد بە سراغ آنها می آید و چە وعدەها کە بە کارگران نمی دهد.

این بازی سالهاست کە تکرار می شود و جناب محجوب با هر دوز و کلکی کە هست وارد مجلس می شود. اما دریغ از حتا یک بار عمل بە وعدە های کە قبل از انتخابات ها بە کارگران دادە است.

محجوب روز گذشتە (سوم بهمن) فعالیت انتخاباتی اش را با سخنرانی در گردهمایی "روسای انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور" در سە راە افسریە تهران آغاز کرد. خود این روسای محترم هم البتە این گردهم آیی را بە همین منظور تشکیل دادە و بهانە را هم خوب جفت و جور کردە بودند تا با انتشار این سخنرانی پر وعدە و لاف بلکە عدەای را بتوانند بفریبند و بە پای صندوق های رای بیاورند. آخە امسال وضع خیلی خراب است، صبرها لبریز شدە، کارگران، معلمان، بازنشستگان هر روزە در شهرهای مختلف اعتصاب و تظاهرات می کنند. جوانان و دانشجویان هر از چند گاهی جنبشی بە پا می کنند. مردم در خیابانها شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنەای می دهند. ٦٠ میلیون نفر محتاج نان شب هستند، بیکاری و رکود، گرانی و تورم بیداد می کند، تمام حق و حقوق کارگر را دولت کە محجوب و دارو دستەاش با آن ائتلاف انتخاباتی دارند و همین مجلسی کە آقای محجوب و دوستان اصلاح طلب اش در آن بیش از ١٢٠ رای دارند از بین بردەاند. دیگر حق و حقوقی برای کارگر باقی نگذاشتەاند، آقای محجوب حالا می خواهد در این شرایط بە مجلس با این سابقە مشعش برود کە برای کارگر چە بکند؟ اگر کاری از دستش بر می آمد و ریگی در کفش نداشت در این همە سال کە نمایندە مجلس بود چرا مانع تصویب این همە لوایح ضد کارگری در مجلس نشد؟

این مجلس، دشمن کارگر و حقوق کارگر است. مجلس اعیان و اشراف است. مجلس موتلفە و بازاری ها، دلال ها و رانتخوران است، مجلس دزدان و غارتگران، جنایتکاران نظامی- امنیتی ها، شکنجە گران، مجلس دیکتاتورها و مرتجعین فاسد و ناکارآمد و در نهایت بازیچە دست ولی فقیە است. نمایندگان کارگران و زحمتکشان و مردم عادی را نە بە این مجلس راە می دهند و نە آنها مانند غارتگران ثروت های عمومی می توانند از پس هزینە های اولیە نمایندگی برآیند. همە لوایحی کە در این مجلس فرمایشی بە تصویب رسیدەاند علیە کارگران و زحمتکشان و در جهت منافع اعیان و اشراف اند.

کارگران ساختمانی سالهاست کە مشکل بیمە دارند. آنها را مانند سایر کارگران بیمە نمی کنند. سالهاست کە نمایندگان مجلس از این مشکل کارگران برای گرفتن رای سواستفادە می کنند. بارها فاش شدە کە دولتها سهمیە دفترچە بیمە در اختیار نامزدهای مجلس طرفدار دولت قرار می دهند تا هنگام انتخابات در ازای گرفتن رای از کارگران ساختمانی بە آنها دفترچە بیمە بدهند. تعدادی از انجمن های صنفی نیز متاسفانە نقش دلال بین کارگر و نامزدها را بە عهدە داشتەاند.بسیاری از این دفترچە ها مدتی پس از انتخابات از طرف تامین اجتماعی تمدید نمی شوند. هم اکنون نیز تامین اجتماعی حاضر بە بیمە کردن کارگران ساختمانی نیست. حال علیرضا محجوب کە در تمام این سالها و همچنین تشکیلات حکومتی اش اقدامی برای رفع این مشکل بیمە کارگران ساختمانی ننمودە، در آستانە انتخابات بە سراغ کارگران ساختمانی آمدە تا با دادن وعدە پیگیری بیمە شان آنها بفریبد و بلکە رای آنها را از آن خود کند!

او در سخنرانی انتخاباتی اش چنان محکم صحبت کرد کە گویی بە محض ورود بە مجلس مسئلە را یک تنە یک بار برای همیشە بە نفع کارگران حل می کند! تا توانست بە مسئولین و مدیران دولتی و تامین اجتماعی کە مانع اجرای قانون بیمە کارگران ساختمانی در مجلس می شوند تاخت و قول بە دادگاە کشیدن شان را هم داد.

خبرگزاری "ایلنا" کە متن سخنرانی محجوب را در ٤ بهمن منتشر کرد، چیزی در مورد واکنش "روسای" انجمن های کارگران ساختمانی ننوشت، ولی در بین این روسا ظاهرا یا کسی نبودە کە از محجوب بپرسد پدر بیامرز قانون بیمە کە در سال ٩١ یعنی ٨ سال پیش تصویب شدە، و روسای تامین اجتماعی و وزرای کار هم کە همگی رفقای خود جناب عالی بودەاند، از کجا بدانیم کە تو این دور اگر نمایندە شدی کار ما را راست و ریس می کنی؟ و شاید هم قرار نبودە کە کسی از میان روسا چنین سوالی از محجوب بنماید. اگر مجلس متعلق بە روسا نبود و جناب دبیرکل خانە کارگر و رئیس فراکسیون کارگری مجلس کە بجای کارگر ملاها عضو فراکسیون وی هستند، جرات می کرد این حرفها را در مجمع کارگران ساختمانی بزند، البتە قضیە کمی فرق می کرد.

با این همە، این وعدەهای فریبندە بر خلاف انتظار محجوب این دور برای وی نان و آب نخواهد داشت. وجود یک کارگر سر سپردە در مجلس چند صد نفری هیچ کمکی بە تغییر ماهیت و فرمایشی بودن مجلس و تغییر رویە آن نخواهد کرد. نمایندگان واقعی و مبارز کارگران و زحمتکشان در زندان های رژیم کە این مجلس نیز از آن پاسداری می کنند اسیر و محروم از هر حق و حقوقی هستند.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید