رفتن به محتوای اصلی

یاد فعال جنبش چپ و سندیکائی، رفیق رضا فراهانی (اوستا) گرامی باد!

یاد فعال جنبش چپ و سندیکائی، رفیق رضا فراهانی (اوستا) گرامی باد!

با تاسف و تاثر بسیار اطلاع پیدا کردیم کە رفیق رضا فراهانی از اعضای هئیت مدیرە سندیکای کارگران خیاط و از اعضای هئیت موسسان سندیکایی در اثر سکتە قلبی زندگی را بدرود گفتە است. رفیق رضا علاوە بر آن کە یکی از فعالان برجستە و رهبران توانای جنبش سندیکایی بود، از دیرباز در فعالیتهای سیاسی نیز مشارکت فعال داشت و بە واقع از اندیشمندان جنبش در زمینە مسائل کارگری محسوب می شد. او در عین حال از اعضای شعبە کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و از مسئولان دایرە صنوف شعبە کارگری بود کە در پرورش نسل جدید فعالین سندیکایی نقش مؤثری داشت.

پس از یورش سراسری نیروهای سرکوبگر رژیم بە سازمان در سال ٦٢ همە فعالیت وی روی تلاش برای احیای سندیکاهائی که سرکوب و فعالیت آنها ممنوع اعلام شدە بود، متمرکز شد. او کە هم دانش و هم تجربیات مبارزاتی زیادی اندوختە بود در جمع آوری رهبران سندیکایی جهت بازسازی سندیکاهای سرکوب شدە کە بە تشکیل هئیت مؤسسان سندیکاهای کارگری منجر شد، بە همراە عدە دیگری از مبارزان جنبش سندیکایی نقش شایانی داشت و تا پایان عمر دمی در این راە بازنایستاد.

گروە کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق) فقدان رفیق رضا کنگرانی فراهانی (اوستا) فعال پرتلاش جنبش چپ و سندیکایی را بە خانوادە محترم ایشان و فعالان جنبش سندیکایی و کارگری تسلیت می گوید و خود را در غم آنها شریک می داند. کارگران و فعالان سندیکایی بویژە کارگران خیاط تلاشهای فداکارانە رضا فراهانی کنگرانی را کە برای حقوق، رفاە و آزادی آنها تلاش نمود فراموش نخواهند کرد.

تلاشها برای کسب حقوق سندیکایی همچنان ادامە خواهند یافت!

گروە کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

١١ مرداد ١٣٩٩ برابر با ۲ اوت ۲۰۲۰

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید