رفتن به محتوای اصلی

یگانە تضمین برای همە کارگران و کارکنان نفت پیروزی اعتصاب است!

یگانە تضمین برای همە کارگران و کارکنان نفت پیروزی اعتصاب است!

نمایندە تهران خواستار ابطال مصوبە افزایش حقوق کارکنان رسمی نفت شد!

دوهفتە پیش بە دنبال التیاتوم کارکنان و کارگران رسمی نفت مبنی بر اینکە اگر دستمزد آنان افزایش دادە نشود، کمیسیون ترکیبی نمایندگان دولت و مجلس برای جلوگیری از پیوستن کارکنان رسمی بە اعتصاب کارگران غیر رسمی شرکتهای پیمانکاری و ایجاد تفرقە در میان کارگران رسمی و غیر رسمی بر خلاف میل شان باتغییر یکی از مصوبات مربوط بە بودجە با درخواست کارکنان رسمی موافقت نمودند و موفق شدند از پیوستن رسمی ها بە اعتصاب فلج کنندە غیر رسمی ها جلوگیری کنند.

 

اما امروز یکشنبە (٢٠ تیر ماە) خبرگزاری ایلنا نامە مالک شریعتی نیاسر نماینده تهران در مجلس و عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ را کە افزایش حقوق کارمندان را غیر قانونی خواندە و خواهان ابطال آن شدە خطاب بە رئیس مجلس را منتشر کرد.

 

از محتوای نامە این نمایندە معلوم می شود کە مجلس با افزایش دستمزد کارکنان ستادی رسمی مخالف بودە و بە اصرار زنگنە با افزایش دستمزد و حقوق آنها موافقت نمودە است. مجلس اما موافق افزایش حقوق کارگران بخش عملیاتی کە مستقیما امورات مربوط بە صادرات و انتقال نفت در داخل و خارج را بە عهدە دارند موافقت نمودە.

کارکنان رسمی درخواست این نمایندە را لازم است جدی بگیرند زیرا بیم آن می رود کە با تغییر دولت این مصوبە هم تغییر دادە شود و کارکنان ستادی را از شمول آن خارج کنند. یگانە تضمین مطمعن برای اجرای این مصوبە همراهی کارکنان رسمی، با پیمانی و غیر رسمی در اعتصاب برای مجبور کردن دولت، مجلس و کارفرمایان برای تامین خواستە های همە کارگران و کارکنان است. همە آنها تنها با پیروزی این اعتصاب است کە بە خواستە هایشان خواهند رسید.

 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید