رفتن به محتوای اصلی

نهاد رسیدگی به شكایات و داوری«رشد» - حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

نهاد رسیدگی به شكایات و داوری«رشد» - حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

آئین‌نامه نهاد رسیدگی به شكایات و داوری «رشد»

ماده یكم ـ نهاد «رشد» برای رسیدگی و داوری پیرامون شكایات اعضای حزب از یكدیگر، اعضاء از ارگا‌ن‌های حزبی و بالعكس تشكیل می‌شود و مبنای دعاوی و شكایات در آن، فقط امور ناشی از فعالیت و زندگی حزبی است. این نهاد به اختصار «رشد» خوانده خواهد شد.

(تبصره ۱-۱) ـ رسیدگی به شكایت از كنگره و داوری در قبال آن در حیطه‌ی وظائف «رشد» نیست، مگر آن‌كه چنین وظیفه‌ای توسط كنگره به این نهاد واگذار شود.

(تبصره ۲-۱) ـ در صورتی كه شكایت علیه یك ارگان حزبی باشد، طرف رابطه با نهاد«رشد» در این زمینه مقدمتا مسئول وقت آن ارگان خواهد بود.

(تبصره ۳-۱) ـ هرگاه شكایتی متوجه خود نهاد«رشد»باشد، این نهاد موظف است پرونده‌ی مربوطه، شامل نام شاکی، موضوع شكایت، اقامه‌ی دلائل شاکی و متن دفاع متشاکی را، تنظیم كرده و به‌مثابه‌ی یك پرونده‌ی مستقل جهت اتخاذ تصمیمِ مقتضی توسط كنگره در اختیار هیات رئیسه‌ی آن قرار دهد.

ماده دوم ـ نهاد «رشد» توسط كنگره‌ی حزب انتخاب می‌شود و در برابر آن مسئول است.

ماده سوم ـ نهاد «رشد» پس از انتخاب در كنگره، در مقابل كنگره متعهد می‌شود تا عدالت، بی‌طرفی، تحقیقات مکفی و رازداری را در جریان رسیدگی و داوری پیرامون شكایات ارجاعی رعایت کند.

(تبصره ۱-۳) ـ در گزارشات نهاد‌ «رشد» به كنگره، از بردن نام شاکی و متشاکی خودداری

خواهد شد، مگر آن‌كه هر یك از طرفینِ موضوع شكایت، خواستار ذكر نام خود شوند.

(تبصره ۲-۳) ـ نهاد «رشد» موظف به بایگانی تمام پرونده‌ها و جریان امور است و وظیفه دارد از طریق حضور مسئول خود در اولین نشست هیات بعدی، بایگانی موجود را تحویل آن بدهد.

ماده چهارم ـ اعضای نهاد „رشد» نمی‌توانند هم‌زمان عضو شورای مرکزیِ حزب باشند.

(تبصره ۱- ۴) ـ اعضای نهاد «رشد» حق شركت در جلسات شورای مرکزی را دارند.

ماده پنجم ـ تعداد اعضای نهاد «رشد» ۵ نفر است كه توسط کنگره انتخاب می شوند.

(تبصره۱– ۵) - مسئول نهاد «رشد» توسط خود اعضای نهاد انتخاب خواهد شد و حق برکناری احتمالی او نیز با همین نهاد است.

( تبصره۲ – ۵) - شرط نافذ بودن حكم نهاد «رشد» برخورداری آن حكم از ۴ رای است.

(تبصره۳ ــ ۵) - هرگاه شكایتی متوجه یکی از اعضای نهاد «رشد» و یا ارگانی باشد كه این عضو به‌نحوی در آن دخیل است، در چنین حالتی فرد متشاکی یا ذینفع در امر، از جریان رسیدگی به شکایت خارج می‌شود. چنان‌چه فرد مذکور مسئول نهاد باشد، این نهاد ابتدا مسئول موقت خود را تعیین خواهد کرد.

ماده ششم ـ هرگاه تعداد اعضای نهاد «رشد» به‌هر دلیل از ۵ نفر كم‌تر شود، شورای مركزی با توسل به کاندیدا گیری و اخذ رای مخفی در تشکیلات در هماهنگی با نهاد، موظف به تكمیل آن با آرای اعضای حزب است.

ماده هفتم ـ احکام قطعی نهاد«رشد» ـ كه موضوعات آن در ماده یك تعریف شده است نافذ است و مبنای عمل ارگان‌های اجرائی قرار می‌گیرد.

ماده هشتم ـ هرگاه جریان پرونده‌ای به منافع حزب ( امنیتی، حیثیتی، مالی ...) ربط پیدا نماید، نهاد رشد می‌تواند به تشخیص اكثریت اعضای خود، مسئول هماهنگی هیات سیاسی - اجرایی و مسئول هیات رئیسه‌ی شورای مرکزی را در جریان حكم صادره قرار دهد.

ماده نهم ـ تنها كنگره حق دارد احكام صادره از سوی نهاد „رشد» را مورد تجدیدنظر قرار داده و رای به ابطال یا ابرام آن دهد.

ماده دهم ـ هرگاه داوری نهاد «رشد» در موضوع شكایت، مورد اعتراض فرد یا ارگان شاكی و متشاکی بوده و تقاضای فرجام شود، نهاد „رشد» موظف است موضوع اعتراض را همراه پرونده مربوطه، بلافاصله پس از انتخاب هیات رئیسه‌ی كنگره‌ی پیش رو، جهت رسیدگی به فرجام خواهی در اختیار كنگره قرار دهد.

ماده یازدهم ـ نهاد «رشد» تنها با دریافت كتبی شكایت به داوری در مورد یك موضوع اقدام خواهد كرد.

ماده دوازدهم - شكایت، تنها با تصریح نام‌های شاكی و متشاكی و موضوع شكایت جنبه‌ی مشخص می‌یابد و قابلیت رسیدگی كسب می‌كند.

( تبصره ۱ ــ ۱۲ ) ـ نهاد «رشد» در صورت مواجه شدن با شكایت نامشخص تلاش

خواهد كرد كه شاكی را به عمل طبق ماده ۱۲ رهنمون شود تا امكان رسیدگی و داوری فراهم آید.

( تبصره ۲ ــ ۱۲ ) ـ شاكی باید به‌لحاظ فردی یا تشكیلاتی خود طرف شکایت باشد.

( تبصره ۳ ــ ۱۲ ) - طرفین دعوا حق انتخاب وکیل را در کلیه‌ی مراحل داوری دارند. وکیل باید عضو حزب بوده و حق توکیل ندارد.

ماده سیزدهم ـ نهاد «رشد» اختیار تحقیق مستقل را دارد و بر این پایه، تمام ارگان‌های حزب موظف به همکاری با نهاد و ارائه‌ی اطلاعات درخواستی آن در جریان تحقیق‌اند.

( تبصره ۱ ــ ۱۳ ) ـ نهاد «رشد» جهت پیگیری موارد مربوط به یک شکایت، مجاز است با هر یك از اعضای حزب مستقیمأ ارتباط برقرار كند.

ماده چهاردهم ـ مبنای قضاوت نهاد «رشد» در هر مورد اسناد كارپایه‌ای حزب با رعایت آئین‌نامه های آن است.

(تبصره ۱ــ ۱۴ ) ـ حق تفسیر اساسنامه حزب در موضوعات مرتبط با مورد شکایت بر عهده‌ی نهاد «رشد» است.

ماده پانزدهم ـ نهاد «رشد» روال كار خود را به صورت زیرین پیش می‌برد :

الف : تشكیل پرونده پس از دریافت شكایت كتبی و مشخص همراه با اصول مستندات ادعا و تفهیم اتهام به متهم حداكثر ظرف یك‌ماه از آغاز دریافت شكایت.

ب : فرد یا ارگان متشاكی باید حداكثر ظرف یك‌ماه پس از تاریخ تفهیم اتهام، توضیحات، دلایل و دفاعیه‌ی خود را در اختیار نهاد «رشد» قرار دهد.

پ : داوری اولیه‌ی نهاد بر مبنای محتویات پرونده و تحقیقات مستقل، با هدف فیصله دادن به شكایت از طریق جلب رضایت شاكی و متشاكی، حداكثر ظرف یك‌ماه.

ت : در صورت عدم تامین توافق بین طرفین، تشكیل نشست نهاد برای داوری نهائی و صدور حكم، حداكثر تا یك‌ماه صورت خواهد گرفت. رونوشت این حكم به شاکی و متشاکی و در صورت انطباق با ماده‌ی هشت به مسئول هماهنگی هیات سیاسی-اجرایی و مسئول هیات رئیسه‌ی شورای مرکزی حزب ارسال خواهد شد.

(تبصره ۱ــ ۱۵) ـ مدت زمان رسیدگی به یك پرونده از زمان گشایش تا فرجام آن، بنا به تشخیص نهاد «رشد» می‌تواند تا شش ماه طول بكشد.

(تبصره ۲ ـ ۱۵) ـ در مواردی كه امكان داوری در ظرف شش‌ماه فراهم نیاید، نهاد „رشد» باید دلایل مشخص خود برای نقض این بخش از آئین نامه را به كنگره‌ی آتی گزارش دهد.

(تبصره ۳ــ ۱۵) ـ نهاد „رشد»مجاز است كه به هنگام داوری، شاکی، متشاکی و شهود احتمالی را به نشست دعوت بكند یا این‌كه از دعوت آن‌ها به نشست خودداری كند .

ماده شانزدهم ـ رسیدگی ماهیتی به دعاوی در دو مرحله بدوی و پژوهشی بعمل خواهد آمد. مرجع رسیدگی پزوهشی ‌«رشد» است. طرفین دعوی حق دارندظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ رای بدوی نسبت به آن اعتراض و تقاضای رسیدگی پژوهشی نمایند. احکام پژوهشی پانزده روز بعد از ابلاغ به طرفین، قطعی و قابل اجراست. احکام قطعی پژوهشی حد اقل دو ماه قبل از کنگره حزب قابل اعتراض فرجامی است. فرجا مخواهی مانع اجرای حکم صادره نیست. کنگره پس از دریافت فرجام خواهی، نسبت به رسیدگی فرجامی از رای هیات «رشد» اقدام خواهد کرد

(تبصره ۱ ــ ۱۶) ـ فرجا‌م‌خواهی یک مرحله‌ی رسیدگی ماهیتی نبوده و جنبه‌ی شکلی دارد. یعنی کنگره با ملاحظه‌ی اسناد و مدارک و مراحل رسیدگی ماهیتی یک پرونده در «رشد»، اعلام نظر خواهد کرد که آیا موارد مندرج در آئین‌نامه‌ی «رشد»، مقررات اساسنامه‌ی حزب و سایر مقررات مصوب، در رسیدگی ماهیتی „رشد» رعایت و لحاظ شده است یا خیر؟ در صورت احراز عدم رعایت آئین نامه‌ی «رشد»، مقررات اساسنامه‌ی حزب و سایر مقررات مصوب از طرف „رشد» در رسیدگی ماهیتی، کنگره با نقض رای صادره و ذکر موارد عدم رعایت مقررات، پرونده را جهت رسیدگی مجدد، به «رشد» عودت خواهد داد. «رشد» پس از دریافت رای نقض شده، با توجه به ایرادات کنگره، رسیدگی مجدد ماهیتی نموده و رای خواهد داد. رای صادره قطعی و لازم الاجرا است. در صورت احراز رعایت آئین نامه‌ی«رشد»، مقررات اساسنامه‌ی حزب و سایر مقررات مصوب در رای صادره، کنگره رای صادره را ابرام و جهت اجرا به ارگان‌های مربوطه ارجاع خواهد کرد.

ماده هفدهم ـ در صورتی که شکایتی از اعضای حزب دایر بر نقض موازین حزبی، طرح شود، بررسی آن شکایت بر پایه‌ی مواد ۱، ۸ و ۹ آئین‌نامه‌ی „رشد» در دستور کار این نهاد قرار می‌گیرد. مصادیق نقض موازین حزبی در اساسنامه‌ی حزب مشخص می‌شود.

ماده هیجدم ـ آئین نامه نهاد«رشد» در ۱۸ ماده به‌همراه تبصره های الحاقی، مصوب کنگره‌ی دوم حزب است.

 

 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید