رفتن به محتوای اصلی

با همبستگی بسوی برگزاری روز جهانی کارگر برویم

با همبستگی بسوی برگزاری روز جهانی کارگر برویم
ممنوعیت برگزاری روز جهانی کارگر را با حضور گستردە خود در خیابانها در هم بشکنید!

کارگران و زحمتکشان مدت زیادی بە روز اول ماە مە (١١ اردیبهشت)روز همبستگی شما باقی نماندە است، امسال نیز حکومت قصد دارد از تظاهرات آزادانە شما در روز کارگر جلوگیری و شما را از این حق بدیهی تان محروم کند. بە این حق کشی مسلم تن ندهید همان طور کە اجازە ندادەاید و نمی دهید رژیم مانع اعتراضات و راهپیمایی های خیابانی شما شود، در روز جهانی کارگر نیز در هر شهری کە هستید بە خیابان بیایید و بطور دست جمعی تظاهرات کنید وخواستە ها یتان را طرح و انجام آنها را مطالبە کنید. 

اول ماە مە روز شماست و حق دارید مانند کارگران سایر کشورها کە در این روز برای طرح و مطالبە خواستە های اساسی و مشترک شان بە خیابان می آیند و علیه سیاستها و تصمیمات ضد کارگری دولتها و کارفرمایان اعتراض و برای متوقف کردن آن مبارزە می کنند، شما هم حق دارید بدون هیچ مانعی بە خیابان بیایید یا بە هر شکلی و در هر مکان عمومی کە میل دارید این روز را برگزار کنید. 

اگر در سال گذشتە معلمان، کارگران هفت تپە، کارگران فولاد، کارگران معادن و ماشین سازی ها و شهرداری ها، پرستاران و کارکنان بخش بهداشت و درمان، بازنشستگان و بسیاری دیگراز مزد و حقوق بگیران بە رغم مخالفت حکومت توانستند بە کرات در شهرهای مختلف کشور تظاهرات بزرگ خیابانی بر پا کنند و خواستە هایشان را مطرح کنند می توانند در روز جهانی کارگر نیز اعتراضات خیابانی کنند. 

اگر شما در روز کارگر در شهرهای مختلف بە خیابان بیایید حکومت قادر بە جلوگیری از تظاهرات شما نیست. ممنوعیت برگزاری روز جهانی کارگر را با حضور گستردە خود در خیابانها در هم بشکنید!

در حکومتی کە همە چیز از قوانین و دولت گرفتە تا مجلس و دستگاە قضایی علیە حق و حقوق شما هستند، تنها خود شما هستید کە می توانید با همبستگی، مبارزە متحدانە و سازمانیافتە این اجماع ضد کارگری ستمگرانە حکومتی و سرمایە سالارانە را بر هم بزنید و حقوق بە غارت بردە شدە تان را پس ستانید. 

شما در سال گذشتە با برگزاری هزاران اعتصاب و اعتراض حق خواهانە در سراسر کشور نشان دادید کە قادر بە این کار هستید. اگر دست آورد های مبارزات شما نسبت بە حجم اعتراضات و مبارزات شما کمتر از حد انتظار تان بود، دلیل آن را در پراکندە بودن اعتراضات، نداشتن تشکل و کافی نبودن سطح همبستگی در میان جنبش کارگری جستجو کنید. 

دستمزدهای زیر خط فقر، نداشتن امنیت شغلی، محرومیت از تامین اجتماعی و بیمە درمانی و بیکاری، شرایط کاری نا امن و نامطمئ، نداشتن مسکن و رفاە، ندادن بە موقع دستمزد و وجود تبعیضات جنسیتی، مزدی و شغلی شایستە شما نیست. 

 روز جهانی کارگر مظهر و نماد همبستگی کارگران جهان وفرصتی است برای تاکید مجدد جنبش جهانی کارگری برهمبستگی و مبارزە مشترک علیە ستم و بیداد نظام سرمایەداری ودولتهای سرمایەداری، علیە استثمار، بی عدالتی، تبعیض، فقر، جنگ و تجاوز، استبداد و خودکامگی و دفاع مشترک از آزادی، رفاە، صلح و دوستی میان ملل جهان وحمایت از محیط زیست.

قربانیان اصلی تجاوز روسیه به اوکراین و سهم مخرب "غرب" در بروز این جنگ و تداوم آن، مردم اوکراین و روسیه، و در درجۀ نخست زحمتکشان دو کشور اند. تداوم این جنگ می تواند آسیهای سنگینی را به کشور ما نیز – و همچون همیشه به زحمتکشان کشورمان – وارد آورد. در همبستگی کارگری با زحمتکشان اوکراین و روسیه در روز کارگر فریاد خود را علیە این جنگ بلند کنید و خواهان توقف جنگ و بر قراری صلح از راە مذاکرە شوید.

سیاست هستی سوز هسته ای جمهوری اسلامی و تحریمهای ناشی از آن تاکنون مصائب سنگینی را بر مردم ما و بیش از همه بر کارگران و زحمتکشان کشورمان موجب شده است. اکنون زیادت خواهی امریکا و جمهوری اسلامی در مذاکرات جاری، چشم انداز توافق را تماماً کدر کرده است. در صورت توافق امکاناتی برای جمهوری اسلامی فراهم خواهند آمد و عدم توافق، کشور ما را با روزهای بس تلختری مواجه خواهد کرد. روز کارگر را به روز اعتراض علیه سیاست هسته ای جمهوری اسلامی، علیه تحریمها، برای توافق و برای تخصیص امکانات حاصل از توافق به سازندگی و معیشت مردم تبدیل کنید.

در روز کارگر فریادتان علیە سرکوب و پیگرد و زندانی کردن فعالین کارگری و رهبران شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان را رساتر کنید و خواهان آزادی آنان و آزادی سایر زندانیان مدنی و سیاسی شوید. هیچ کس حق ندارد مانع تشکیل اتحادیە و اعتصاب و اعتراض کارگران شود و کسی را بە دلیل فعالیت اتحادیەای و مطالبە گری تحت پیگرد قرار دهد. 

روز کارگر روز اعتراض دستە جمعی بە استبداد و بی عدالتی، اعتراض بە ممنوعیت برگزاری اجتماعات در روز جهانی کارگر و زیر پا نهادن حق تشکل و اعتصاب، اعتراض بە سیاست بی حقوق سازی نیروی کار، بە تغییر قانون بازنشستگی، بە منجمد کردن دستمزدها در زیر خط فقر، بە ندادن بە موقع دستمزدها و منطقەای و توافقی کردن آن، بە قراردادهای اسارتبار موقت، بە کار شرکتی و پیمانی، بە تبعیضات جنسیتی و مزدی، بە خصوصی سازی و خصوصی سازی تامین اجتماعی و ناکارآمد کردن بیمە های درمانی وتداوم غارت تامین اجتماعی وبە کار کودک است. 

شاغل و بازنشستە، کارگر و کارمند، معلم و پرستار چون تنی واحد در روز کارگر بە خیابان بیایید و علیە استبداد و سرکوب، فقر و بی عدالتی اعتراض و خواهان احقاق حق خود شوید. عمدە ی مطالبات شما یکی است. هیچ کدام از شما بە تنهایی قادر بە احقاق حقوق تان نیستید، اما اگر متحد و هم صدا شوید، می توانید حکومت و کارفرمایان را وادار بە پذیرش خواستە هایتان کنید. همسان سازی حقوق بازنشستگان، رتبە بندی معلمان،درمان و آموزش رایگان، تغییر قراردادهای کاری غیر رسمی پرستاران بە رسمی با همبستگی و مبارزە مشترک قابل تحقق هستند. در هر حال بە هر صورت کە می توانید اول ماە مە (١١ اردیبهشت) روز همبستگی جهانی کارگر را برگزار و از این فرصت برای تحکیم همبستگی و پیشبرد مطالبات تان بهرە بگیرید. 

گروە کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۲۳ فروردين ۱۴۰۱

١٢ آوریل ٢٠٢٢

 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید