رفتن به محتوای اصلی

باندهای خشن تبهکاری زائدە رژیم تبهکار حاکم هستند!

باندهای خشن تبهکاری زائدە رژیم تبهکار حاکم هستند!

خبرگزاری تسنیم امروز بە نقل از حسین رحیمی فرماندە انتظامی تهران بزرگ از آغاز فعالیت گشت پلیسی دیگری برای مقابلە با "باندهای خشن تبهکاری" خبر داد.

فرماندە انتظامی تهران بزرگ منظور از این گشت‌ها را برخورد با مجرمان جرائم خشن از جمله سرقت به عنف، زورگیری و خفت‌گیری"عنوان کرد و گفت:" پلیس چهره قاطع ی خود را پس از یک ماه تمرین، به تبهکاران نشان خواهد داد" .

گشت ویژە و برخورد قاطع دو کلید واژە هستند کە در حکومت کاربرد گستردە دارند و از نظر مقامات رسمی حلال همە مشکلات از اجتماعی و امنیتی تا سیاسی محسوب می شوند و ٤٤ سال است کە زیر عنوان کلید واژە قاطعیت می زنند و می گیرند و می کشند و گشت پشت گشت تشکیل می دهند. با این همە اوضاع از همە جهات سال بە سال بدتر می شود ولی همچنان گشت و برخورد قاطع با معضلات را داروی دردهای بی درمان حکومت می پندارند زیرا بە دنبال حل ریشەای معضلات نیستند و عجیب هم نیست کە چنین می کنند. ریشە عمدە ی مشکلات و بحرانها از جملە گسترش تبهکاری های بقول خودشان خشن و گسترش فزایندە خشونت خود اینها هستند و گروە های تبهکار خشن نیز بازتابی است از خشونت دولتی و سیطرە فساد و حکومتی کە خود بیشتر بە یک باند مافیایی می ماند تا دولت و حکومت. مبارزە با باندهای تبهکاری کە زائدە این رژیم هستند و رژیم خود بنا بە اذعان سردار همدانی در سازماندهی آنها نقش و در مواقع ضرور برای سرکوب مردم از آنها کمک می گیرد را نباید جدی پنداشت، مگر اینکە زیر لوای مبارزە با آنها بخواهند تبهکاران را برای سرکوب بە خدمت بگیرند! وظیفە اصلی ٢١ واحد ویژە پلیس یقین بدانیم تقویت نیروهای سرکوب برای مقابلە با اعتراضات و خیزشها ی مردمی گریز ناپذیر و بخشی از تشدید بگیر و ببند ها و اعمال خشونتهای خیابانی علیە گروە های اجتماعی ناراضی و معترض بە رژیم در ماە های اخیر است.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید