رفتن به محتوای اصلی

تعویض رادان با اشتری چیزی را تغییر نخواهد داد!

تعویض رادان با اشتری چیزی را تغییر نخواهد داد!

علی خامنەای در این هفتە اشتری فرماندە نیروی انتظامی خود را بر کنار و فرماندهی این نیرو را بە رادان سپرد. علت این تغییر بە نظر می رسد بواسطە نارضایتی خامنەای از شکست تلاشهای رژیم در سرکوب جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی و قربانی کردن اشتری برای سرپوش نهادن بر علت واقعی شکست سرکوب جنبش باشد.

از زمان شروع جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی تقریبا هر هفتە علی خامنەای با برگزاری سخنرانی هایی با مضمون سرکوبگرانە فرماندهی سیاسی سرکوب جنبشی کە زمین زیر پای اش را چون زلزلە بە لرزە درآوردە است خود بە عهدە گرفتە است. اگر او قبلا در هنگام جنبش های پیشین سعی می کرد حتی الامکان از پشت پردە سرکوب جنبش های اعتراضی را بوسیلە مزدوران اش سرکوب کند این بار خود مستقیما فرماندهی عملیات را بە دست گرفتە است.

این تغییر رفتار فرماندە خودکامە در حالی است کە او در همە ی سخنرانی های اش تلاش نمودە تا جنبش را بە بیگانگان نسبت دهد و تعداد شرکت کنندگان در آن را قلیل بخواند و هر بار کار جنبش را تمام شدە اعلام کند. اما با همە تلاشهایی کە برای پوشاندن وحشتی کە در حرفهای او بە چشم می خورد، استیصال و یاس را بوضوح می توان در رفتار او باز شناخت. همین کە او خود فرماندهی عملیات سرکوب را بە عهدە گرفتە گواهی بر حال و روز درونی او دارد. ترس و سراسیمگی هر بار بیشتر از دفعە پیش در دستورات و حالات و سکنات خامنەای دیدە می شود. او کە از عدم همراهی و حمایت"خواص"از خود برافراشتە بە نظر می رسد با حمایت قاطع ازجنایات فرماندهان خود و تاکید بر تداوم سرکوب با پیشنهاداتی کە از طرف بعضی از خواص برای نرمش در رفتار با معترضین می شود مخالفت کرد و سعی کرد رویە خود در بر خورد با مردم را یگانە راە کارآمد جلوە دهد.

خامنەای بە همین حد هم اکتفا نکرد. او فرماندە نیروهای انتظامی رژیم را از اشتری گرفت و آن را بە رادان یکی از بدسابقە ترین و جنایتکارترین سرداران خود با سابقە سرکوب در بلوچستان، کردستان و کهریزک سپرد تا فرمان او را بی چون و چرا بە اجرا بگذارد.

ناکامی در شکست جنبش انقلابی اما بخاطر کوتاهی اشتری فرماندە پیشین نیروهای انتظامی نیست. اشتری هر کاری کە برای سرکوب جنبش انقلابی از دستش بر می آمد کرد. کشتن ٥٠٠ از مردم، کورکرن ونیمە کور کردن قریب ١٤٠٠ تظاهر کنندە، کشتن قریب ٢٠ زندانی زیر شکنجە، پر کردن زندانها از ٢٠ هزار معترض طی ١٠٠ روز و برقراری حکومت نظامی اعلام نشدە، برای سرکوب یک جنبش انتظار داشتند نتیجە می داد، اما نداد. تشدید سرکوب و برگماری جنایتکار بدنامی چون رادان کە در میان همکاران خود شخصی منفور و مطرود است نیز تنها بە تشدید خشم و نفرت مردم از رژیم و گسترش اعتراضات آنها منجر خواهد شد.

بر کشیدن رادان مزدوری کە بخاطر جنایات اش در کهریزک از سمت های پیشین اش معزول شدە بود بە فرماندهی نیروهای انتظامی را اگر در کنار اخبار درز کردە از نارضایتی در سطح فرماندهان سپاە از خامنەای و سرکوب قرار دهیم علت هراس و رفتار خامنەای روشن تر خواهد شد. با تشدید کشتار سرکوب اگر می شد مردم را از مبارزە باز داشت بعد از کشتارهای ٨٨، ٩٦و ٩٨ دیگر نمی بایست جنبش زن، زندگی، آزادی کە در واقع جنبش جنبشهاست رخ می داد. در شرایط جنبشی و بحرانی سرکوب و تبلیغات حکومتی بواسطە گستردگی نارضایتی عمومی تاثیر بر عکس روی کنشهای مردمی دارد. گسیل مداحان بە مساجد و حسینیە هایی کە بە غیر از تعدادی از بسیجی حقوق بگیر در عین حال مسئلە دار برای تبلیغات بە نفع رژیم در اوضاع و احوال امروزین همین حکم را دارد. عجیب است رهبر خودکامەای کە دەها سال است همچون یک خلیفە با تکیە بر سر نیزە پاسداران بر مردم فرمان می راند هنوز یاد نگرفتە است کە مشکلات ریشە دار جامعە را با زور و فریب نمی شود بر طرف کرد و جنبشها معلول هستند نە علل

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید