رفتن به محتوای اصلی

در ضرورت توجە جنبش بە عدالت اجتماعی

در ضرورت توجە جنبش بە عدالت اجتماعی

تردیدی نیست کە تامین معیشت بە بزرگترین دغدغدە اکثریت مردم در این ایام تبدیل شدە است و فشار زیادی بر مردم وارد می کند.

اکثریت مردم هر شب کە بە رختخواب می روند و هر صبح کە از خواب بیدار می شوند نگران تامین مایحتاج اولیە زندگی شان هستند. یک زن سرپرست خانوار از تبدیل تامین معیشت بە کابوس های شبانە اش می گوید. یک بازنشستە بیمار فکر تهیە هزینە داروی بیمارش شب و روز برایش نگذاشتە است. کارگر روز مزد ساختمانی بیمە درمانی و اجتماعی برایش بە آرزو تبدیل شدە است. کودک خیابانی مدرسە برایش رویا است. برای خیلی از زنان داشتن شغل شایستە آرزو است.

اعتراضات مطالباتی کارگران، معلمان، بازنشستگان و سایر مزد و حقوق بگیران و بی چیز شدگان شهری و روستایی و حاشیە نشینان اعتراض بە بی عدالتی است.

وضعیت بقیە هم با تفاوتهایی بە همین گونە است. اینها تنها نمونە های از وجود بی عدالتی گستردە در کشور ماست.

 زنان در خلق جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی و پیشرفت تا کنونی آن بی تردید نقش اساسی را داشتە و دارند. اما همە مطالبات زنان را خطاست اگر کسی در حجاب اجباری خلاصە کند. زنان علاوە بر لغو حجاب اجباری خواستە های متعدد دیگری نیز داشتە و دارند کە انتظار دارند در جنبشی کە آغازگر آن بودەاند تحقق پیدا کند.

 رفع انواع تبعیضات جنسیتی از تبعیض شغلی و مزدی گرفتە تا رفاە و برابری و آزادی از مطالبات و آماج های اعتراضات همیشگی زنان حداقل از یک قرن گذشتە تا کنون  بودە است. فقر و نابرابری در کشور ما بیداد می کند. وضعیت اکثریت زنان در این موارد بە یقین بدتر، رنج آنان بیشتر و بە تبع آن تمایل شان بە عدالتخواهی باید بیشتر باشد.

تعداد زنان تحصیل کردە می گویند بیشتر از مردان است. آنها از لحاظ تخصص و کارآیی هیچ چیز کمتر از مردان ندارند. اما در بهترین حالت سهم زنان از اشتغال ١٨ درصد است. شرایط استخدامی شان بسی سخت تر از مردان، حقوق ودستمزدشان کمتر و بعضا با آزار و اذیتهای در محل های کار درگیر هستند کە اثرات روحی و روانی زیادی را بر آنان تحمیل میکند.

اکثر کارفرماها از استخدام زنان متاهل خصوصا اگر بچە دار باشند امتناع می کنند. با دەها دلیل و برهان دیگر می توان ادعا کرد کە جنبش زنان بواسطە ستمها و تبعیضات مضاعف ومتعددی کە علیە زنان اعمال می شود، جنبشی بە مراتب عدالتخواە تر و انقلابی تر از سایر گروە های اجتماعی است. بە واسطە همین خصوصیات است کە زنان توانستە اند پرچمدار جنبشی بشوند کە از پشتیبانی عموم مردم برخوردار است.

هر جنبشی برای خود نقاط قوت و ضعفی دارد کە می تواند در کامیابی آن نقش مثبت و منفی داشتە باشد. جنبش انقلابی زن زندگی آزادی و هیچ جنبش دیگری نیز از این قاعدە مستثنی نیست. این جنبش در واقع با همە تفاوتهای کە با جنبش های پیشین ١٢ سال گذشتە ممکن است داشتە باشد، بە مانند همە ی آنها ذاتا عدالتخواە ست. اما عدالتخواهی خاصە وجە اقتصادی آن حلقە فراموش شدە و نقطعە ضعف جنبش زن، زندگی، آزادی، است کە می تواند در صورت تداوم باعث کاهش وسعت وکارآیی پایگاە اجتماعی آن شدە و در پیروزی اش اثر منفی بە جا بگذارد. جای شعارها و مطالبات اقتصادی و معیشتی در فعالیتهای جنبش خالی ست و چنین مطالباتی بندرت در فعالیتهای آن دیدە می شود.

این در حالی است وقوع این جنبش در شرایطی رخ داد کە قبل از آن در یک دورە دە سالە جامعە علاوە بر از سر گدراندن دو جنبش هر سالە شاهد وقوع هزاران اعتصاب و اعتراض مطالباتی و عدالتخواهانە بود کە خود زنان نیز در آنها شرکت داشتند. وقوع ٤ هزار اعتصاب و اعتراض در سال پیش از شروع جنبش زن، زندگی، آزادی، و تداوم آنها تا آستانە این جنبش در واقع شرایط را برای ظهور و پایداری آن و حمایت عموم گروە های اجتماعی از آن فراهم کردە بود. این حمایتها همچنان ادامە دارد. ولی تداوم و کامیابی جنبش مستلزم حمایت از اعتراضات و مطالبات معیشتی است کە هم اکنون در کشور جریان دارد.

بحرانها و معضلات متعدد و بغرنجی کە در کشور ما طی ٤٤ سال گذشتە بوجود آمدە و روی هم انباشتە شدە بیشتر ناشی از استبداد مذهبی است و بە تبع آن آزادی و گذار از رژیم استبدادی فقاهتی بە خواست عمدە اکثریت جامعە تبدیل شدە است، اما از آنجا کە مسئلە عدالت نیز بە همان اندازە آزادی برای اکثریت مردم اهمیت دارد و در این روزها بە دغدغە غالب مردم تبدیل شدە است ضروری است مورد توجە قرار گیرد و برای آن تدابیری اندیشیدە شود.

منشور ١٢ مادەای ٢٠ تشکل و نهاد مدنی و سیاسی حامی جنبش و برخوردار از پایگاە اجتماعی مردمی و مترقی در واقع پاسخ و اقدامی است سنجیدە و مسئولانە برای برقراری ارتباط ارگانیک میان مطالبات آزادیخواهانە و عدالتخواهانە و کمک بە تجهیزجنبش زن، زندگی، آزادی بە برنامە اقتصادی- اجتماعی مترقیانە، با نظر داشت پایگاە اجتماعی متکثر آن و بە منظور توانمندتر شدن جنبش در مقابل تعرضات رژیم سرکوبگر فقاهتی و راستگرایانی کە تلاش دارند با مصادرە جنبش بە نفع امیال خود آن را از محتوا تهی و از مسیر درست منحرف نمایند.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید