رفتن به محتوای اصلی

کیستی و باورهای بنیادین «سازمان نوبنیاد» – ویرایش ششم

کیستی و باورهای بنیادین «سازمان نوبنیاد» – ویرایش ششم

کیستی «سازمان نوبنیاد»

۱) «سازمان نوبنیاد» با مشارکت «سازمان اتحاد فداییان خلق ایران - طرف‌داران وحدت چپ»، «سازمان فداییان خلق ایران – اکثریت» و «کنش‌گران چپ» بنیان‌گذاری می‌شود. «سازمان نوبنیاد» بخشی از مجموعهٔ جنبش‌های عدالت‌خواهانه در تاریخ سرزمین کهن ایران و بخشی از جنبش تاریخی چپ ایران است.

 

راستاهای آماجی، دیدگاهی، برنامه‌ای

۲) «سازمان نوبنیاد» یک سازمان صلح‌دوست، دادپژوه، آزادی‌خواه و باورمند به مردم‌سالاری است. هدف «سازمان نوبنیاد» برپایی جامعه‌ای مبتنی بر ارزش‌های هم‌پیوند آزادی و دیگر مصداق‌های حقوق بشر، مردم‌سالاری، عدالت اجتماعی، پیش‌رفت و رفاه مردم ایران است. «سازمان نوبنیاد» در راه برابری و برابرحقوقی همهٔ مردم ایران، همهٔ زنان و مردان ایرانی، فارغ از هر گونه تعلق آنان، و برای رفع هر گونه تبعیض و ستم مبارزه می‌کند و به رشد و توسعهٔ هم‌خوان با نیازهای زیست بوم باور دارد.
۳) «سازمان نوبنیاد» مدافع اقتصاد مولد و انسان‌محور و مخالف برنامه‌های مبتنی بر ریاضت اقتصادی و خصوصی‌سازی بخش‌های اقتصادی مرتبط با تأمین و تضمین نیازهای بنیادین هستی مردم است. «سازمان نوبنیاد» خواهان تحول در نظام بانکی در راستای حذف بهره، به عنوان اساسی‌ترین ابزار کسب سود و انباشت و تمرکز سرمایه و دارایی، تشدید نابرابری و افزایش شکاف میان فقیر و غنی و جایگزینی آن با کارمزد است. نظام بانکی باید در خدمت سرمایه‌گذاری مولد و اشتغال توده‌های مردم باشد.
۴) «سازمان نوبنیاد» مبانی حاکمیت و قوانین اجتماعی را امری برگرفته از عرف و اندیشهٔ بشری می‌داند و باور به حاکمیت غیرمتمرکز برگرفته از حضور و اعمال ارادهٔ حداکثری و حتی‌الامکان مستقیم مردم و به قانونیت مبتنی بر مبانی مردم‌سالاری و حقوق بشر دارد. «سازمان نوبنیاد» معتقد به برپایی نظامی است که در آن مردم در هر سطح از سطوح جامعه با رعایت مبانی و موازین حقوق بشر در بارهٔ نحوهٔ زندگی و تنظیم امور هستی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خود اعمال ارادهٔ حداکثری و حتی‌الامکان مستقیم می‌کنند. هم‌چنین «سازمان نوبنیاد» به حق تعیین آزادانهٔ سبک زندگی هر فرد در چارچوب قوانین مردم‌سالارانه اعتقاد دارد.
۵) نظام سرمایه‌داری مالی جهانی‌شدهٔ کنونی که توسط نهادهای رسمی علنی و محافل قدرت‌مند مخفی با سازوکار بازارهای مالی در خدمت انباشت سرمایه، سود و دارایی در دست شمار بسیار محدودی از صاحبان سرمایه مدیریت می‌شود، در تضاد با منافع اکثریت عظیم مردم جهان است و الزاماً به تهی کردن حق حاکمیت مردم از مضمون خود، جنگ، ویرانی، چپاول، نابرابری، فقر، غارت، همهٔ انواع تبعیض و نیز نابودی زیست بوم مناسب برای ادامهٔ حیات بشر و گونه‌های جانوران و گیاهان منجر می‌شود.
۶) برپایی جهانی مبتنی بر ارزش‌های انسان‌محور «سازمان نوبنیاد» منوط به غلبه بر سرمایه‌‌داری است. «سازمان نوبنیاد» بخشی از جنبش و پیکار جهانی با همهٔ نظام‌های غارت‌محور و مخالف نظام حاکم سرمایه‌داری در همهٔ اشکال آن است.
۷) «سازمان نوبنیاد» تجلی و تحقق آرمان‌های خود را در «سوسیالیسم» می‌داند. سوسیالیسم مجموعه‌ای است پیوسته از سه‌گانهٔ ارزش‌ها، جنبش‌ها و جامعهٔ سوسیالیستی و مبارزه‌ای است آگاهانه‌ و جاری برای غلبه بر همهٔ نظام‌های غارت‌گر و چپاول‌محور.
۸) ساختار سیاسی مورد نظر «سازمان نوبنیاد» ساختاری مبتنی بر حق انتخاب آزادانهٔ مردم، کثرت‌گرایی و محدود بودن زمانی همهٔ مقام‌های حکومتی و منصب‌های مبتنی بر نمایندگی مستقیم یا غیرمستقیم مردم است. «سازمان نوبنیاد» مخالف استبداد، حکومت کیش‌بنیان (ایدئولوژیک)، تمرکزگرایانه و موروثی و هر ساختار حکومتی است که برای یک گروه اجتماعی موقعیتی ویژه در آن تعبیه شده باشد.
۹) خواست «سازمان نوبنیاد» حفظ آزادانه و داوطلبانهٔ یک‌پارچگی سرزمینی ایران و تأمین وسیع‌ترین حد ممکن اعمال ارادهٔ غیرمتمرکز و مستقیم مردم در همهٔ مناطق کشور و تأمین و تضمین برابرحقوقی گروه‌های مختلف قومی و دینی – عقیدتی در سراسر کشور است.
۱۰) باور «سازمان نوبنیاد» تأمین و تضمین امکانات آموزشی برابر برای همهٔ کودکان، نوجوانان و جوانان صرف نظر از خاستگاه طبقاتی، اقتصادی، قومی و اجتماعی آنان و اختصاص هزینهٔ بسنده برای نظام آموزشی عمومی با هدف کشف و شکوفایی استعداد یکایک فرزندان ایران است. «سازمان نوبنیاد» برای تحقق این پیش‌شرط معتقد به برپایی نظام آموزشی رایگان در تمام سطوح آن و مخالف هر حدی از خصوصی‌سازی در نظام آموزشی است.

راستاهای راه‌بردی و منش مبارزهٔ سیاسی

۱۱) نزدیک به چهار دهه است که در میهن ما ایران، نظام جمهوری اسلامی حاکم است. جمهوری اسلامی، نظامی است دین‌سالار و ولایی، سرمایه‌دارانه، تبعیض‌آمیز، استبدادی و امنیتی که در دوران حیات خود فساد را در همهٔ شریان‌های میهن ما شیوع داده است. ولایت فقیه به عنوان عمود خیمهٔ نظام در تضاد و تناقض آشکار با مردم‌سالاری و حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش است. «سازمان نوبنیاد» مبانی و ساختار نظام جمهوری اسلامی را در تضاد بنیادین با نیازهای کشور و مردم و آماج‌ها و مبانی برنامهٔ خود می‌داند و باور دارد لازمهٔ تحقق آزادی و دیگر مصداق‌های حقوق بشر، مردم‌سالاری، عدالت اجتماعی، پیش‌رفت و رفاه و تأمین برابری و برابرحقوقی همهٔ مردم ایران و رفع هر گونه تبعیض و ستم و رشد و توسعهٔ هم‌خوان با نیازهای زیست بوم را تحول ارکان و ساختار حیات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور و برقراری نظامی مردم‌محور در شکل جمهوری عرفی مبتنی بر مردم‌سالاری به جای جمهوری اسلامی است. محور مبارزهٔ سیاسی «سازمان نوبنیاد» این تحول بنیادی است.
۱۲) راه‌کار مطلوب «سازمان نوبنیاد» برای این گذار برگزاری انتخابات آزاد با مختصات شناخته شدهٔ جهانی است. در این راه «سازمان نوبنیاد» به سازمان‌یابی مبارزهٔ مسالمت‌آمیز مردم در راه تحقق اهداف پیش‌گفته وفادار است و در این چارچوب از همهٔ شیوه‌های ممکن مبارزه پشتیبانی و به سهم خود در سازمان‌دهی و کاربست آن مشارکت می‌کند. هم‌زمان «سازمان نوبنیاد» از هر اقدام، گام و روند هر چند کم‌دامنهٔ اصلاحات درون‌حکومتی در راستای نیازهای میهن و مردم و آرمان، آماج و برنامهٔ خود استقبال می‌کند. «سازمان نوبنیاد» مخالف به خشونت کشیده شدن مبارزات مردم است.
۱۳) «سازمان نوبنیاد» علاوه بر خواست‌ها و نیازهای مشترک و عمومی جامعه ایران، پیکار همهٔ طبقات، اقشار و گروه‌های اجتماعی تحت ستم طبقاتی، فرهنگی و اجتماعی را نمایندگی می‌کند. نیروی اجتماعی مادی و معنوی بالقوهٔ مورد نظر «سازمان نوبنیاد» برای تحقق دگرگونی‌های مورد نیاز جامعهٔ ایران همهٔ زحمت‌کشان و آفرینندگان نعم مادی و معنوی، روشن‌فکران آزادی‌خواه و دادپژوه و انبوه دانش‌آموران، دانش‌جویان و جوانان پویا و نوجوی ایران‌اند.
۱۴) «سازمان نوبنیاد» با تأکید بر عزمی مبتنی بر مبارزهٔ مستقل در راه تحقق آماج‌های خود، آمادهٔ گفتگو و هم‌کاری با همهٔ نیروهایی است که در سطوح مختلف دارای هم‌سویی آماجی – برنامه‌ای با آن‌اند، در راه عقب نشاندن حکومت ولایی، برگزاری انتخابات آزاد، استقرار آزادی، تحقق حقوق بشر، برقراری عدالت اجتماعی و برپایی جمهوری عرفی مبتنی بر رأی آزادانهٔ مردم مبارزه می‌کنند و کنش‌گر راه رفاه و بهروزی مردم و آبادانی و سربلندی ایران و ایرانی‌اند.
۱۵) هم‌چنین «سازمان نوبنیاد» از هم‌سویی‌های موجود با اصلاح‌طلبان پی‌گیر حکومتی، که منتقد استبداد حاکم‌اند و نیز هواداران آزادی‌خواه و میهن‌دوست نظام پادشاهی، که مخالف استبداد سلسلهٔ پهلوی‌اند، استقبال می‌کند و با التزام به موازین آماجی و برنامه‌ای خود و در چارچوب آن، مدافع گفتگو و هم‌کاری سیاسی با آنان است.
۱۶) «سازمان نوبنیاد» خواهان تلاش برای تنش‌زدایی در روابط ایران با همهٔ کشورهای جهان و برقراری بالاترین سطح روابط دیپلماتیک ممکن با آن‌هاست. «سازمان نوبنیاد» مبارز پی‌گیر راه صلح و مخالف سرسخت نظامی‌گرایی و جنگ‌سالاری در منطقه و جهان و باورمند به عاری کردن خاورمیانه از سلاح‌های هسته‌ای و دیگر سلاح‌های کشتار جمعی است. «سازمان نوبنیاد» خواهان برقراری روابط دوستانه مبتنی بر حسن هم‌جواری با همهٔ هم‌سایگان ایران و برنامه‌ریزی راه‌بردی در راستای توسعهٔ متوازن مجموعهٔ منطقه است. سازمان معتقد به ایفای نقش محوری سازمان ملل متحد در مدیریت بحران در سراسر جهان و خواهان مشارکت فعال ایران در حل مسالمت‌آمیز چالش‌ها و بحران‌های منطقه‌ای در چارچوب این سازمان است.

شنبه، ۲ دی ۱۳۹۶ (۲۳ دسامبر ۲۰۱۷ میلادی)

دیدگاه‌ها

الف از تهران

باور های بنیادین اگر بر پایه راهبردی های مبتنی بر همسویی با سلطنت طلبان و اصلاح طلبان حکومتی باشد بیانگر پذیرش پیشاپیش ریسک سیاسی است که انجام آن نه تنها غیر ضروری که صرفا پز سیاسی دموکرات گرایی است. سلطنت طلبان در همین خیزش فراگیر توده ای نشان دادند که جز به قدرت حتی با توسل به نوستالژی توده ای بی منطق سیاسی فکر نمی کنند و در فریب توده ها نه تنها دیکتاتوری شاهی را نقد نمی کنند که از دوران گذشته مدینه فاضله برای آینده می سازند. در ارتباط با اصلاح طلبان حکومتی نیز دیدیم که در همین خیزش اخیر چگونه برمردم برای حفظ نظام تاختند. مواردی چون بند 15این مقاله با باورهای بنیادین مغایر است. منش سیاسی نمی تواند به همسویی به نظام های سیاسی طرفدار استبداد ، خودکامگی چه در هیات حکومتی و چه در هیات اپوزیسیون گرایش داشته باشد

چ., 10.01.2018 - 07:01 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید