رفتن به محتوای اصلی

برای آزادی بی قید و شرط رضا شهابی مبارزه کنیم!

برای آزادی بی قید و شرط رضا شهابی مبارزه کنیم!
جان رضا شهابی در خطر است

براساس اطلاع سندیکای کارگران شرکت واحد، رضا شهابی عضو هئیت مدیرە این سندیکا در زندان سکتە مغزی خفیف کردە و از لحاظ سلامتی در وضعیت خطرناکی بسر می برد. بە گفتە همسر این فعال سندیکایی زندانی، با وجود اينکه پزشک زندان سکتە و وخامت وضعیت سلامتی شهابی را تائید نمودە بود، با این حال مسئولین زندان تا ٢٥ آذر مانع انتقال شهابی به بيمارستان شدند. گفتە می شود تعادل فشار خون شهابی بهم خوردە و بهمین خاطر بارها دچار خون دماغ و سردردهای شدید شدە و کلیە های وی نیز دچار عفونت شدەاند. قبل از اینکە این عضو هئیت مدیرە سندیکای شرکت واحد دچار سکتە مغزی شود، پزشک متخصص گفتە بود کە شهابی از لحاظ وضعیت جسمی تحمل زندان را ندارد و برای وی تقاضای آزادی کردە بود.
شهابی بە دلیل فعالیت سندیکایی بە ٦ سال زندان محکوم و پس از گذراندن دوران محکومیت خود با صدور حکم از زندان آزاد شد. اما چند ماە پیش بە بهانە ٥٠ روز باقی ماندە زندانش کە در مرخصی پزشکی گذراندە بود، دوبارە بە زندان برگرداندە شد و بە او گفتە شد کە باید ٩٦٨ روز دیگر در زندان بماند. شهابی در اعتراض بە این حکم، ٥٠ روز اعتصاب غذا نمود و با قول رسیدگی و آزادی مقامات زندان بە اعتصاب غذا پایان داد. با این حال مقامات مسئول آزادی او را مشروط بە دست کشیدن از فعالیت سندیکایی و دادن تعهد نمودند کە با مخالفت وی روبرو شد. از آن پس فشار بە شهابی در زندان بیشتر گرديد.
ما نگران سلامتی رضا شهابی هستيم و جمهوری اسلامی را مسئول سلامتی شهابی می دانیم. فعالیت سندیکایی حق طبیعی هر کارگری است. ما محاکمە و زندانی کردن رهبران و فعالین سندیکایی را محکوم و ضمن اعلام انزجار از رفتار دستگاە قضایی، هم صدا با سندیکای شرکت واحد، خانوادە شهابی، سندیکاها و اتحادیە های جهانی و داخلی و سازمان های مدافع حقوق بشر، ، خواستار پایان دادن بە شکنجە زندانیان و آزادی بی قید و شرط فعالان کارگری و رضا شهابی هستیم. کارگران حق دارند اتحادیە های خاص خودشان را تشکیل و بدون هرگونە محدودیت و مزاحمتی فعالیت نمایند و از حق و حقوشان دفاع کنند. ما بە سهم خود کلیە تلاش ها و اعتراضاتی را کە در داخل و خارج برای آزادی رضا شهابی صورت می گیرد ارج می نهیم و از همە نيروهای آزادی خواه، عدالت طلب و از فعالان مدافع حقوق کارگران می خواهیم کە برتلاش های خود برای پايان دادن به اقدامات ضدانسانی دستگاه های امنيتی و قضائی جمهوری اسلامی بيافزايند.
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
هیئت مسئولین کنشگران چپ
هيئت هماهنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ
۲۸ آذر ۱۳۹۶ (۱۹ دسامبر ۲۰۱۷)

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید