رفتن به محتوای اصلی

نقش ویرانگر لمپنیسم در کودتای 28 مرداد و تداوم آن در «جنبش زن، زندگی، آزادی»

نقش ویرانگر لمپنیسم در کودتای 28 مرداد و تداوم آن در «جنبش زن، زندگی، آزادی»

براساس اسناد ومدارک وخاطراتی که از ناظران کودتای 28 مرداد وجود دارد نقش گندە لاتهاونوچه های آنان در کودتای 28 مرداد آشکار و انکار ناپذیر است.

یکی از موارد اثبات این واقعیت عکس یا در واقع سند گویاییست که نشانگرنقش آنان دراین کودتاست. در تصویری که محوطه کاخ مرمر را  پس از کودتا نشان میدهد،  پنج نفر از گندە لاتهای معروف تهران با تاج های گل دربرابر شاه ایستاده اند. این پنج نفر عبارتند از طیب حاج رصایی باجگیر میدان  بار امین  السلطان، حسین رمضان یخی باجگیر خیابان مولوی وباغ فردوس، اکبر گیل گیلی، محمود مسگر و حسن سعله ای. این سه گنده لات آخر باجگیرهای قلعه شهر نو بودند که از زنان تن فروش باج میگرفتند، زنان تن فروش که هیچ قانونی از آنان حمایت نمیکرد، مورد ارعاب  وتهدید وحتی تهدید بقتل از سوی این لاتها وباجگیر ها قرار میگرفتند و ناچاربودند بیشتر درآمد خود را به باجگیرها بدهند تا جان خود وخانواده شان در امان باشد وخود با تنی رنجور وخسته به کلبه های محقر شان پناه میبردند و باجگیرها در کافه ها وکاباره ها به خوشکذرانی مشغول میشدند. در عکس شعبان جعفری و ناصر جیگرکی غایب اند "شعبان خان "که جایگاه ویژه ای داشت وناصر جیگرکی بعدا با لباس تشریفاتی بە دربار شرفیاب  شد، هرکدام از این گندە لاتها پاداش قمه کشیها وچماقداری خود در روز28 مرداد، را دریافت کردند. امتیاز واردات "موز"به طیب حاج رضایی اهدا شد وناصرجیگرکی به ریاست صنف جگر فروشها رسید. بقیه الوات نیز از سفره رنگین دربار بی نصیب نماندند. هرکدام از گنده لاتها دارای دهها نوچه گوش بفرمان بودند که در کودتا نقش آفرینی کردند.

اکنون پس از 70 سال طرفداران نظام پادشاهی برای پیشبرد اهداف سیاسی خود یعنی باز گشت سلطنت باتوسل به همان شیوه های لاتها ولمپن ها در برابر طیف جمهوریخوهان وتمامی جریاناتی که خواهان باز گشت سلطنت نیستند صف آرایی میکنند وبا عربده کشی وفحاشی وهتاکی وگاهی برخورد فیزیکی وارد مقابله با دیکر نیروهای سیاسی  میشوند. تفاوت این نحله با پیشکسوتان خود دراینستکه از ظاهری آراسته  برخوردارند واغلب تحصیلکرده هستند اما از نظر هتاکی واتهام زنی از پیشکسوتان خود فراتر رفته وحتی از عمل شنیع تعرض جنسی نیز شرم نمیکنند و با این عمل زشت خویش مباهات هم میکنند و اگر قوانین کشورهای اروپایی وامریکای شمالی اجازه میداد بدون شک به قمه وچماق نیز مجهز میشدند.

تاسف بار اینکه درحالیکه زنان در ایران در صف مقدم مبارزه دلاورانه دربرابر مزدوران رژیم  ایستاده اند برخی از زنان طرفدار نظام پادشاهی نیز از هتاکی و فحاشی فروگذار نیستند.

پدیدار شدن جریان سلطنت طلبی پیامد جنایات وستم بی حد و حصریست که جمهوری اسلامی بر مردم روا داشته است.

طیف های گوناگون جریانات سلطنت طلب در خارج از کشور.

1  :بازماندگان، کارگزاران، سرمایه داران، ثروتمندان و بعضی از هنرمندان دوران شاه که اغلب درلوس آنجلس زندگی میکنند هستند. این طیف هرچند در هتاکی ها شرکت ندارند اما بشدت ضد جمهوریخواهی هستند واز سلطنت طلبان حمایت مالی میکننند. این گروهها بهیچوجه دغدغه زندگی مردم در ایران را ندارند،چنانکه در هنگام وقایع طبیعی، مانند سیل و زلزله کە در کشور رخ می دهد، از یاری به هموطنان خود  دریغ میورزند و فقط بە دنبال   کسب موقعیت از دست رفته خود هستند.

2  :افرادی از طبقه متوسط و میانسال که درسالهای اخیر به اروپا و امریکای شمالی مهاجرت کرده اند این طیف با مقایسه دو رژیم از نظر اقتصادی واجتماعی رژیم پیشین را ترجیح میدهند اما هتاک و فحاش نیستند و در تجمع هایی کە توسط فحاشان سلطنت طلب تشکیل می شود شرکت نمی کنند

3   : جوانانی که در سالهای اخیر براثر تبعیض وبیکاری ودیگر مشکلاتی که رژیم برآنان روا داشته با صرف هزینه به کشورهای خارجی پناهنده شده اند. اینها جوانان پرشور هستند اما آگاهی سیاسی چندانی ندارند و"علم دار" شاه الهی ها هستند.

4  "  گروهی از اصلاح طلبان که بە خارج کشور آمده اند و اغلب در رسانه های فراگیر وپربیننده و در مصاحبه ها ومناظره ها شرکت میکنند. این گروه با تشکیل جریاناتی مثل "فرشگرد "کە بە رغم داشتن امکانات تبلێغی وسیع نتوانستند موفقیتی بدست اورند واینک  "حزب ایران نوین "را تشکیل داده اند. این گروه بشدت ضد نیروهای جمهوریخواه، چپها، مجاهدین خلق و ملی گراها هستند وسلطنت طلبی را مترادف میهن پرستی وانمود میکنند. این گروه که عنوان شاه الهی زیبنده آنان ست، جریانات غیر خودی را تجزیه طلب،  بیگانه پرست، پنجاه و هفتی ها و ارتجاع سرخ و سیاه مینامند و شاه الهی  ترین طیف سلطنت طلب هستند.

5   "حضور ساواکیها در صحنه تظاهرات:

افزایش شکنجە در رژیم اسلامی نسبت بە رژیم گذشتە باعث بە صحنە آمدن ساواکیها و شکنجە گران رژیم سلطنتی و بعضی از مقامات ارشد ساواک همچون ثابتی شدە است.

حامیان سلطنت طلب ساواکی ها و شکنجە گران تصاویر افرادی چون پرویز ثابتی، مدیر کل و سرشکنجه گر ساواک در نمایشات سلطنت طلبان ظاهر شد تا بە خود و سازمان شکنجه گر ساواک مشروعیت ببخشد. اما اعمال ورفتار ثابتی و نوچه های شکنجه گرش درتاریخ مبارزات مردم ایران فراموش ناشدنی ست "رسولی" یکی دیگر از شکنجه گران که در لوس انجلس زندگی میکند و سه زندانی بنامهای مهوش جاسمی،  پرویز حکمت جو و معصومه طوافچیان را در زیر شکنجه بە قتل رسانده  با وقاحت در تظاهرات سلطنت طلبان شرکت کرده بود. پرویز فراستی یکی دیگر از شکنجە گران ساواک در گردهمایی شاه الهی ها شرکت و علیه جریانات سیاسی مخالف سلطنت سخنرانی میکند.

6  " آقای رضا پهلوی وخانواده و اطرافیان آنها کاملا آگاهانه و زیرکانه با شعارهای طرفداری از حقوق بشر و دموکراسی در جهت خواسته خود حرکت میکنند ایشان هرچند هتاکی های هواداران خودرا تلویحا محکوم میکند اما هیچگاه قاطعانه با شاه الهی ها برخورد نکرده است. او همچنین مخالفت اش با شعار سخیف " مرگ بر سه مفسدین ملا، چپی، مجاهدین" که اولین بار توسط همسر ایشان مطرح شده  است را تاکنون محکوم نکردە است  وخانم پهلوی  ازخانواده های دهها هزار جانفدا و شکنجه شده  شرم نمیکند که این شعار انسان ستیز را برزبان میراند.

مجموعه سلطنت طلبان  ازحمایت بیدریغ رسانه های فراگیر برخوردارند و رسانه های ایران  اینترناشنال، من و تو و ایران آریایی "نژاد پرست" مبلغ و بلندگوهای ی "شاهزاده" هستند. صدای امریکا و بی بی سی نیز زیرکانه خط سلطنت خواهی را پیش میبرند.

جریان سلطنت طلب با تمام امکانات خود تلاش میکند تا جنبش عظیم زن زندگی آزادی را بنفع خود مصادره کند، اما جوانان وزنان پیشتاز جامعه ما که علیه استبداد بپا خاسته اند  بە همراە فعالین سیاسی خارج از کشور که برای آزادی، دموکراسی و عدالت مبارزه میکنند از چنان آگاهی سیاسی برخوردارند که اجازه نخواهند داد بار دیگر استبداد بر سرزمین مان تسلط یابد

یداله بلدی

 

دیدگاه‌ها

فرهاد

هرجا لمپن هست پول مفت هست. اشتباه از شماست که انتظار دارید رضاپهلوی مانندیک سیاستمدار معمول عملکردداشته باشد. هم رضا پهلوی و هم شاه اللهی ها میدانندکه برای چه سفره نان و آبداری تلاش میکنند. انتظار شما برای رفتار دمکراتیک از آنها بیمورداست. ذات آنها همین است. همینکه به قدرت برسند اواین کارشان کشتار چپها خواهدبود، نه فقط بخاطرچپها بلکه ازمردم زهرچشم بگیرند. مگرچپ غیرازحقوق مردم را میخواهد. پس به مردمی که حق خودرامیخواهندو به آن آگاهند فقط به اسم چپ کشتارمیکنند. یدی جان هم سنگ زبان خودشان بایدصحبت کرد وگرنه آنها ازهمین حالا دارند برای ساواکشان پست و مقام تعیین میکنند. ازهمین حالا شکنجه گرشان را تربیت میکنند. و از همین حالا جلادشان را.

ی., 28.05.2023 - 19:46 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید