رفتن به محتوای اصلی

فرمان تشدید مجازات مخالفان در فضای مجازی از ترس است

فرمان تشدید مجازات مخالفان در فضای مجازی از ترس است

علی خامنەای رهبر رژیم اسلامی در این هفتە در دیداری کە با کارگزاران خود در دستگاە بیداگر قضایی داشت، پس از مهم خواندن قوە قضایی از آنان خواستار برخورد شدیدتر و سانسور بیشتر شد و گفت.

"اینکه یک عده با استفاده از فضای مجازی یا غیرمجازی روی اعصاب مردم راه بروند و امنیت ذهنی مردم را بهم بزنند و مردم را بترسانند، این خلاف مقتضی احیای حقوق عامه است، قوه قضائیه باید با برنامه‌ریزی، انضباط و با قاعده وارد بشود"

صحبت از "حقوق عامە"از طرف شخصی کە در عمل نشان دادە کوچکترین حقوقی برای مخالفان خود قائل نیست و هزاران تن از مخالفان خود را طی ٣٤ از دم تیغ گذراندە، بە راستی نهایت شیادی و فریبکاری است. سپردن آن بە یکی از دستگاە اصلی سرکوب نیز حکایت سپردن مراقبت از برە بە گرگ را دارد. در پس این عوام فریبی دیگر کسی نیست کە معنی این سفارش را آنطور کە هست نداند. سبب آن هم برای مردم روشن است و آن چیزی نیست جزء اعمال سانسور، سرکوب و ارعاب بیشتر مردم بلکە دست از سر او بردارند. ترس و وحشت او از مردم را البتە در لابلای سخنرانی او با همە تلاشی کە برای پوشاندن آن از انظار بکار می بندد می توان فهمید.

خامنەای در ماە های اخیر حضور رسانەای خود را بیشتر کردە است. بە نظر می رسد آنچە سرکردە و رهبر ارتجاع و استبداد حاکم را وادار بە انجام سخنرانی های مکرر کردە است بە دست گرفتن مستقیم هدایت سرکوب جنبش زن، زندگی، آزادی و همچنین نهادهای مدنی و سندیکای باشد. وارد کردن اتهامات ناروا بە مبارزان جنبش انقلابی و فعالین مدنی و تشویق بە سرکوب هر چە بیشتر مردم بە جان آمدە کە مستقیما بە زیر کشیدن رژیم را هدف مبارزات خود قرار دادە است، بیش از هر چیز او را بە خشم و جنون کشاندە است. پس از برکناری فرماندە پیشین نیروهای سرکوبگر و انتصاب سردار رادان بد نام و جنایتکار بە جای وی، تعداد سخنرانی های و لحن کلام خامنەای نیز خشن تر شد و جواب رد بە سینە همە ی کسانی کە وی را دعوت بە کنار آمدن با معترضان و پرهیز از اعمال خشونت می نمودند زد.

افزایش نا رضایتی در میان نیروهای سرکوب رژیم و تمرد بعضی از آنان در حملە بە مردم نیز بە نوبە خود در بە دست گرفتن مستقیم هدایت بی واسطە سرکوب نقش داشت و باعث سئوظن وی نسبت بە وفاداری بعضی از فرماندهان زیر دست شدە بود.

سخنرانی های پیاپی با مضمون سرکوب و سختگیری بیشتر، انعکاسی از ترس و نگرانی خامنەای از آیندە تیرە و تار رژیم و خود او است. او می کوشد با استفادە از زور، تهدید و ارعاب و خفقان جنبش مردمی و هر امکانی را کە جنبش می تواند از آنها برای ارتباط گیری با مردم بهرە بجوید ولو اینکە هزینە های زیادی را بە خود رژیم تحمیل نماید از میان بردارد و اگر از بین بردن آن میسر نشد آنها را محدود کند.

سانسور و فیلترینگ اینترنت یکی از این امکانات است کە بە کابوسی برای رژیم و امکانی برای مردم تبدیل شدە است. با وجود تلاشها و هزینە کردن میلیاردها پول و بگیر و ببند گستردە فعالان عرصە مجازی و اعمال مجازاتهای سنگین علیە آنها کە اکثرا جوانان ضد رژیم هستند، اما سخنان خامنەای گویای آن است کە رژیم در این عرصە نیز موفقیت چندانی بە دست نیاوردە است کە هیچ، بلکە صاحبان کثیر مشاغل مجازی را بخاطر تاثیرات منفی فیلترینگ روی شغل و درآمد آنها علیە خود بر انگیختە و موانع جدی بر سر افزایش فیلترینگ بوجود آوردە است.

دستگاە قضایی ارتجاعی و جنایتکار قضایی بعد از نیروهای امنیتی بیشترین نقش را در سرکوب جنبش های مردمی و نهادهای مدنی و پاسداری از استبداد و بی عدالتی دارد. در نقش و اهمیت این قوە قهریە استبدادی همین بس کە بە گفتە رئیس آن تنها در جریان جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی، بیش از ٩٠ هزار نفر از مبارزان جنبش را زندانی نمودە، ٢٠ هزار نفر را بە محاکمە کشیدە، قتل و نابینا کردن صدها تن از مردم معترض را تائید و با اعدام نزدیک بە ٦٠٠ نفر رکود اعدام در دنیا را شکستە است. تعداد زیادی از کسانی را کە غیر مستقیم با خوراندن سم و داروهای روانگردان و در زیر شکنجە های وحشیانە بە قتل رساندەاند بر این لیست جنایت اگر بیفزاییم ماهیت پلید و جنایتکارانە و اهمیت آن برای خامنەای و رژیم اش بیشتر نمایان می شود. با این همە خامنەای هنوز از قوە قضائی خود راضی نیست، او خواهان فشار و سرکوب بیشتر است و توقع دارد بوسیلە قوە قضایی تحت امر خود فضای مجازی را کە باعث راە رفتن روی اعصاب او می شود با اعمال مجازاتهای سنگین از دست مخالفان و مبارزان خارج کند. امری کە حداقل تا کنون موفق بە آن نشدە است و نخواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید