رفتن به محتوای اصلی

حساب مردم فلسطین با رژیم ایران را یکی نگیرید

حساب مردم فلسطین با رژیم ایران را یکی نگیرید

جنگ سنگین و جنایتکارانە دولت دست راستی اسرائیل علیە مردم غزە و فلسطین وارد سومین هفتە خود شدە است و اثری از پایان یافتن آن در چشم انداز نزدیک بە چشم نمی خورد. سە هفتە است کە ارتش اسرائیل شب روز بر سر غزە و مردم غیر نظامی آن از هوا و زمین بە بهانە سرکوب حماس بمب می ریزد و موشک می زند اما این مردم غیر نظامی هستند کە بیشترین تعداد کشتە شدگان را شامل می شوند.

طبق آخرین گزارشهای منتشر شدە از طرف منابع مختلف خبری تا کنون در اثر حملات شبانە روزی اسرائیل قریب ٨ هزار نفر از مردم بی دفاع غزە کە اکثرشان زن و کودک هستند بە طرز دردناکی کشتە، هزار نفر مجروح و معلول و تا قبل از حملە تانک های اسرائیلی بە شمال غزە ١٤٠ هزار خانە مسکونی اکثرا پر جمعیت درهم کوبیدە و مخروبە شدەاند. آنهایی هم کە از این پاک سازی بیرحمانە قومی جان سالم بە در بردە و هنوز نفس می کشند بی غذا و آب و دارو و سوخت در وضعیت جهنمی بە سر می برند.

 مدارس، مساجد، بیمارستان و زیر ساختها و حتی کارکنان موسسات تحت ادارە سازمان ملل و پزشکان بدون مرز و امداد رسانان هم از حملات در امان نبودە و برابر گزارشات سازمان ملل تعدادی از آنها کشتە و زخمی شدەاند. کشتە شدن کارکنان سازمان ملل و پزشکان بدون مرز نشان می دهد کە حملات اسرائیل بر خلاف آنچە ادعا می شود و بی حساب و کتاب است و صرفا متوجە اعضای حماس نیست

اصول و قواعد جنگی بە تمام معنی توسط ارتش اسرائیل زیر پا گذاشتە شدە و تلاش تعدادی از کشورها در شورای امنیت برای برقراری آتش بس توسط نمایندە امریکا وتو و بی نتیجە ماندە است. در حالیکە اعتراضات بە کشتار مردم غزە در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی جنوب ادامە دارد، کشورهای قدرتمند کە روی اسرائیل نفوذ دارند، بە بهانە "حق اسرائیل در دفاع از خود" عملا از جنایات اسرائیل علیە کشتار و ویرانسازی غزە حمایت می کنند. بە پشت گرمی همین حمایتهاست کە دولت اسرائیل حتی انتقاد دبیر کل سازمان ملل را کە بە حکم وظیفە خود عملیات حماس را محکوم و اسرائیل را بخاطر سابقە ٥٦ سالە اش در قبال فلسطینی ها مورد انتقاد قرار می دهد، از تعرض کلامی در امان نمی گذارد.

در این میان اکثر رسانە های غربی وتعدادی از رسانە های فارسی زبان پر بینندە و شنوندە بە طور یک طرفە بە نفع اسرائیل وارد معرکە شدە و سعی می کنند افکار عمومی را با ارائە گزارشاتی مشابە گزارشات کابینە جنگی اسرائیل علیە فلسطینی ها تحریک و حساب فلسطینی ها و رژیم ایران را مشابە سازی کنند و افکار عمومی را علیە فلسطینی ها و دفاع از کشتار غزە سوق دهند.

این در حالی است کە حساب رژیم ایران و حمایت آن از حماس را با حساب مردم ایران و فلسطین از هم در تبلیغات جدا کرد. بر کسی پوشیدە نبودە و نیست کە اکثریت بزرگی از مردم ایران اساسا با هر نوع دخالتی از طرف رژیم در کشورهای دیگر و بیشتر از آن با تشکیل و تسلیح گروە های شبە نظامی در کشورهای همسایە و خاورمیانە و تشکیل سپاە قدس همچنین با عملیات جنایتکارانە اخیر حماس و گروەهای هم سنخ آن کە باعث کشتە شدن و بە گروگان گرفتن تعدادی از غیر نظامیان اسرائیلی شد مخالفت نمودە و آن را محکوم کردەاند. اما همانطور کە دبیر کل سازمان ملل هم گفتە است حوادث اخیر، ریشە در ظلم و ستم دەها سالە اسرائیل و لگد مال کردن قطعنامە های سازمان ملل و گسترش شهرک سازیهای غیر قانونی در مناطق اشغالی و امتناع اسرائیل از قراداد صلە منعقدە در اوسلو کە از طرف ١٢٣ کشور بە رسمیت شناختە شد دارد.  نمی توان از حقوق بشر حرف زد و در عین حال بر جنایات جنگی اسرائیل تحت عنوان "حق دفاع از خود" صحە گذاشت و از فاجعەای کە در غزە رخ می دهد و خلاف حقوق بشر هم هست حمایت کرد.

نتیجە عملیات حماس تا کنون بیشترین ضربە را بر پیکر مردم غزە وارد نمودە و بیشترین سود را بە رژیم جنایتکار ایران و دولت دست راستی ناتانیاهو رساندە است. عملیات ابلهانە و ماجرا جویانە حماس و کشتار بی رحمانە مردم غزە احتمال کشیدە شدن دامنە جنگ بە کشورهای دیگر و فراتر از آن را تشدید نمودە و روشن است اگر دامنە این جنگ بە درون ایران امتداد پیدا کند،بر خلاف تصور بعضی از سادە اندیشان و فرصت طلبان حاصلی جز ویرانی و کشتار و درد و رنج افزون برای مردم در ایران و منطقە دربر نخواهد داشت. طبعا انکار ملت فلسطین و امتناع از پذیرش تشکیل دولت فلسطینی در کنار دولت اسرائیل و اصرار رژیم ایران بر نابودی اسرائیل، رسیدن بە صلح و آرامش پایدار و دمکراتیک در منطقە را دشوار می کند. امتناع از آتش بس و ادامە عملیات جنگی و محاصرە غزە هر چقدر بیشتر بە تاخیر بیفتد بە همان نسبت امکان رسیدن بە صلح عادلانە را زمانبر می کند.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید