جمعه ۰۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۱

پیام اتحاد برای دموکراسی در ایران به شورای مرکزی حزب چپ ایران (فداییان خلق)

۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۷

اتحاد برای دموکراسی در ایران ایجاد این همبستگی ملی برای مدیریت دوران گذار را هدف خود قرار داده است و بر نقش نیروی چپ در تحقق این هدف تأکید میورزد. از این رو، امیدوار است که حزب شما بتواند به عنوان نماینده بخشی از نیروی چپ در این حرکت سهیم گردد و در این تحول تاریخی نقشی مؤثر ایفا کند.

شورای مرکزی حزب چپ ایران (فداییان خلق)

اتحاد برای دموکراسی در ایران با استقبال از تشکیل حزب چپ ایران (فداییان خلق) ان را گامی مثبت در تحولات سیاسی امروز کشور ارزیابی میکند.

ایران در آستانه تحولات سرنوشتساز جدیدی قرار گرفته است و استبداد دینی حاکم پس از نزدیک به چهار دهه استیلای بلامنازع و واپسگرایانه بر مقدرات کشور ما با بزرگترین چالش وجودی خود از سوی مردم روبرو شده است. مردم با صدایی که هر روز بلندتر میشود نفی کلیت نظام حاکم را فریاد میزنند و خواهان گذار از ان هستند. رژیم حاکم نیز بیش از هر زمان دچار فشل درونی شده و در سراشیبی فروپاشی سیاسی افتاده است.

در برابر ، اما، اپوزیسیون دموکراسیخواه از آمادگی لازم برای ایفای نقش خود در این تحولات برخوردار نبوده و از توده مردم عقب مانده است. برای جبران این امر، لازم است هر چه سریعتر نیروهای سیاسی به سوی همگرایی بیشتر پیش روند و پیش از آن که دیر شده باشد در یک همبستگی ملی که بیشترین طیف سیاسی ایران را نمایندگی کند متشکل شوند.

اتحاد برای دموکراسی در ایران ایجاد این همبستگی ملی برای مدیریت دوران گذار را هدف خود قرار داده است و بر نقش نیروی چپ در تحقق این هدف تأکید میورزد. از این رو، امیدوار است که حزب شما بتواند به عنوان نماینده بخشی از نیروی چپ در این حرکت سهیم گردد و در این تحول تاریخی نقشی مؤثر ایفا کند.

اتحاد برای دموکراسی در ایران

۹ آوریل ۲۰۱۸ – ۲۰ فروردین ۱۹۹۷

افزودن دیدگاه جدید