پنجشنبه ۱۹ تير ۱۳۹۹ - ۹ ژوئیه ۲۰۲۰

جُنگ کارگری شماره 1

۱۵ دی‌ ۱۳۹۷

در این شماره می خوانید:                                                                                                                                                                                       

- توضیحاتی در مورد آغاز کار جُنگ کارگری؛

- اعتراضات معیشتی دامن می گیرند؛

- زنان در هفت‌تپه؛

- سندیکای آزاد و مستقل آری، شورای اسلامی کار، نه!

- اتحادیه‌های کارگری و بنای یک پیکر‌بندی اعتراضی ویژه تونس؛ (بخش اول)

- چرا هنوز این‌همه شغل وجود دارد؟

افزودن دیدگاه جدید