دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۹ اوت ۲۰۱۹

تحلیل و بررسی مبارزات کارگران، زحمتکشان و معلمان در ایران

اظهار نظر و پرسش و پاسخ

۰۳ بهمن ۱۳۹۷

 

سخنرانان: یداله بلدی - صادق کار

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید