يكشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۹ اوت ۲۰۲۰

بخش هشتم ـ سخنرانی مهمانان واعضاء درروزهای دوم وسوم کنگره حزب ـ قسمت دوم

۱۳ مرداد ۱۳۹۸

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری