دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۹ اوت ۲۰۱۹

بخش هشتم ـ سخنرانی مهمانان واعضاء درروزهای دوم وسوم کنگره حزب ـ قسمت دوم

۱۳ مرداد ۱۳۹۸

سخنرانی مهمانان واعضاء درروزهای دوم وسوم کنگره حزب

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA ی تصویری