يكشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۹ اوت ۲۰۲۰

جُنگ کارگری شماره 32

یادداشت

۱۲ شهريور ۱۳۹۸

در این شماره می خوانید:

-وحشت رژیم از ادامە مبارزات کارگران!

-اتحادیه های کارگری و معضل اقدام استراتژیک - بخش ششم

-کمک به مدرسه، به نام مدیران مدارس، به کام دولت

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

-جنبش کارگری و مبارزه برای دموکراسی در نیجریه - بخش پایانی

-حمایت بجای دخالت و درآمیزی!

افزودن دیدگاه جدید