شنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۳ ژانویه ۲۰۲۱

چرایی جنبش اخیر و چیستی وظایف ما!

۰۱ آذر ۱۳۹۸

جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه اول آذر ۱۳۹۸

میهمان این هفته: بهزاد کریمی

این جلسات هر جمعه ساعت ۹ شب به وقت ایران به طور موازی در بیش از ده گروه و کانال تلگرامی از جمله گروه حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی و کانال تریبون سرزمین من (اجتماعی، سیاسی، فرهنگی) برگزار می‌شوند.

https://t.me/joinchat/CPd7yD6WygdJXnSzgsyIzA

پرسش های طرح شده در برنامه:

جنبش آبان با اعتراض به گرانی بنزین شروع شد . آیا نباید در کنار طرح شعار های عمومی دموکراسی خواهی، بیشتر تمرکز بر شعار های مربوط به عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر باشد؟

- رژیم دست به سلاح برده و جنایت کرده، صدها تن به دست نیروهای نظامی و انتظامی سرکوبگر کشته شدند، هزاران تن زخمی و بیش از 10 هزار تن بازداشت، آیا چنین رویه ای از سوی حکومت باعث نمی شود تا مردم معترض از هم اکنون خود را به سلاح سرد و گرم مسلح کنند و ما درگیری های آینده شاهد درگیری های مسلحانه شویم؟

- چرا در این خیزش برخلاف گذشته، نقش اقلیتهای اتنیکی همزمان با بقیه شهرها پررنگ است

- با سلام جناب بهزاد کریمی خسته نباشید در خیزش اعتراضی کنونی حزب توده ایران و حزب چپ ایران (فدائیان خلق) نقش فعالی در محکوم نمودن رژیم " اشرار " داشته اند آیا با توجه به اینکه سلطنت طلبان ونیروهای امپریالیستی هم نقش داشته اند آیا زمان آن فرا نرسید جبهه مشترکی از نیروهای ملی دموکراتیک به ویژه چپ وارد اتحاد عملی با پلتفرم مشترک گردند.

- بخشی از نیروهایی که دنباله رو اصلاح طلبان درون حکومت هستند، تمام قد در پشت سر رژیم ایستاده اند و هم اکنون خط خود را از مردم جدا کرده اند، شما چنین رویه ای را در معادلات سیاسی کشور و نیروهای اپوزیسیون چگونه ارزیابی می کنید؟

- سمت گیری طبقاتی در حرکات سیاسی و موضع گیری های شما و حزب چپ چیست؟ آیا بیشتر متوجه مطالبات مردم زیر خط فقر است؟

- مشکل اصلی پراکندگی ست و شما در حزب چپ با شعار " وحدت چپ " شروع کردید . در مورد وحدت چپ چه کرده اید ؟

- نیروهای اپوزیسیون در طول 40 سال گذشته همیشه از پراکندگی صدمه دیدند و رژیم نهایت بهره را با سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن از این وضعیت برده است. به نظر شما، تا چه اندازه گفتمان ملی در بین نیروهای اپوزیسیون امروز از اهمیت جدی برخوردار است؟

- در بسیاری از تظاهرات خارج از کشور شاهد هستیم که نیروهای مختلف از چپ چپ تا راست راست در کنار هم تجمع برگزار کردند، چنین پدیده ای چگونه ارزیابی می کنید؟

- آیا اساساً حکومتی که به صورت سیستماتیک مردم خود را سرکوب، منابع آن را غارت و دست به کشتار مردم می زند، پتانسیل اصلاح دارد؟

- تخریب اموال عمومی کار چه نیروهایی است؟ تحلیل شما از چنین رویدادی چیست؟

- جمهوری خواهی مسلما" دمکرات تر از مشروطه خواهی و سلطنت طلبی است . ولی آیا نهاد جمهوری در ایران ضامن دستیابی مردم زیر خط فقر ایران به مطالبات عدالت اجتماعی است؟

- اگر حزب چپ دید طبقاتی دارد ، چرا در هیچ بیانیه ای از کلماتی مانند "مبارزه طبقاتی " یا "منافع طبقاتی " نشانی نیست ؟

- ما در کشورهای دیگر می بینیم که با تکنیک های مختلف مثلاً دو مرحله ای کردن انتخابات عملا بخش بزرگی از مردم تهیدست را از تاثیر گذاری بر سیاست آینده از طریق انتخاب یک رئیس جمهور حذف می‌کنند.

- آیا سیستم و نظام دموکراسی پارلمانی و از طریق انتخاب مستقیم احزاب سیاسی در پارلمان و بعد از آن انتخاب رئیس جمهور و یا رئیس دولت توسط احزاب و یا ائتلاف های درون پارلمان (نظیر آنچه که مثلا در اسکاندیناوی هست) سیستم سیاسی بهتری از نهاد جمهوری برای آینده ایران نیست ؟

- چرا وقتی مردم در خیابان هستند اعتصاب عمومی صورت نمیگیرد؟

- رفیق بهزاد عزیز، اگر فقط جمهوری و دموکراسی مشکل جامعه ای مثل جامعه ما را حل میکند پس چرا سالها ی سال که دموکراسی و جمهوری در کشور هند مستقر شده اختلاف طبقاتی کم نشده و هنوز هم در آمد ۹۰درصد روزانه مردم کمتر از یک دلار است ؟

- تحلیل شما از چنین رویدادی چیست؟ به نظر میرسد که در این خیزش خود رژیم بیشترین مقدار تخریب را دامن زده و بانکها را آتش زده - آیا آتش زدن بانکها برای یافتن بهانه ای برای بحران اقتصادی شان نیست ؟

- برنامه عمل حزب چپ برای ایجاد بلوک چپ مصوب کنگره اش چیست؟ آیا هم اکنون بهترین زمان برای بازتاب اقدامات عملی در این زمینه نیست؟

 

بخش: 

دیدگاه‌ها

وبازباعرض معذرت تنهانقدی که براین دیدگاه دیدم ازاحسان طبری بود که می گفت علوم طبیعی جهت دارنیستندوعلم جامعه جهت دار است و ازطبقه کارگردفاع می کند. می خواهم بگویم درعلوم طبیعی نیزجهت پیدامیشود، به این مضمون که اگرشرایط برای جوش آمدن اب مهیا نشود آب به جوش نمی آید، یعنی هرپدیده علمی برای بوجودآمدن راه خاص خود را بایدبپیماید. شرایط به وجود آمدن یک پدیده درعلوم طبیعی و اجتماعی ازیک قانون طبعیت می کند؛ و ما اگربخواهیم درعلوم طبیعی نتیجه مشخص را بگیریم مجبوریم جانب شرایط مناسب را بگیریم؛ منتها درعلوم طبیعی موضوع طبیعت است ودراجتماعی انسان چه در به قدرت رسیدن طبقه کارگر و چه درجوش اوردن آب اگرشرایط مناسب مهیا نشوند، نتیجه مناسب به دست نمی آیدبه اضافه آنکه انسان سرامد تکامل است و تکامل آن را واضح میتوانیم درک کنیم ولی وقایع طبیعی را مجردبررسی میکنیم غافل ازآنکه انسان ازهمان قوانین ساده اتم ها به ملکول د ان آ رسید وسپس زندگی تک یاخته وبه مراتب تا انسان منظورم این نیست که ساده ترین پدیده های طبیعی مانند جوشیدن آب تکامل هست هرچندکه سیرطبیعت می گوید هست به دلیل اینکه انسان ازاین تکامل ساده ذرات ساخته شد.
0

چنانچه نظرمن ایرادداردخواهش میکنم درقسمت پاسخ درج نماییدسپاسکزارمیشوم
0

آقای کریمی بهترین هارا برایتان آرزو دارم فقط درادامه نظرمن این است که هربرنامه ای معطوف به چیزی است مثلا هدف که هدف میتواندمثلا استقرارحکومت شورایی باشدویا به نظرمن علم چون به نظرمن علم بودکه انسان رابه اینجارسانیدهدف اکتبررسیدن به حکومت شوراها بودکه رسیداما تمام صحبت بعدازآن است علم راتمامی انسانهادرهرطبقه ای مفیدبودنش رامیفهمندوبه آن اعتماددارندهرانسان ساده ای میفهمدکه مریض شد دکترمشکلش راحل میکندعلم که میگویم منظورم ساینتیست ها نیستندهم علوم طبیعی هم علوم اجتماعی .هرچندسوسیالیست ها معتقدندکه ایدئولوژی انهاعلمی است .اما اکثراحزاب فعالیتشان رامعطوف به پیاده کردن جامعه شورایی رادارندوباغفلت ازعلم دربندمسائل کارگری میمانندواین جواب این موضوع است که چراتمامی کشورهای سوسیالیستی مثلا شوروی قدیم کوبا ویا اروپای شرقی به لحاظ علمی ازکشورهای سرمایه داری بطرزعجیبی عقب مانده تربودند.به همان مقدارعلمی که حداقل جامعه راراه ببرد ویک زندگی حداقلی برای همه راضی بودندمگرغیرازاین است که روسیه درامورنظامی فقط پا به پای کشورهای سرمایه جلو میرود.اگرحزب به بزرگنمایی کردن حداکثراینکه آرمان ما معطوف به علم است راهدف قرارداده وتبلیغ کندبه همان سان بالاترین اقشاررامیتواندبه خودجذب کندوتازه مگربه داشتن جامعه سوسیالیستی خارج ازعلم است که ازآن بهراسیم .میدانم که کل موضوع رارد نمی کنیداما حرف من هدف علم بایدبرتارک حزب بدرخشدتاهم درست ترین برداشت ازجامعه وبه التبع آن درست ترین عمل وبیشترین جذب ازتمامی جامعه راداشته باشد.واینگونه میشودکه ازدانشمندان تاکارشناسان وتمامی دوستداران علم درخدمت ساختن جامعه ای برمی آیندکه نام دیگرش درمرحله اول سوسیالیزم است .درهمین حالت برنامه حزب زیبایی خاص یک جامعه انسانی راداردولی بااین کاربه زیبایی جاودانه یک تفکربرای انسانها مهرتثبیت میکوبد
0

مشارکت ویاشورابایستی دوباره معنی شودچون من معتقدم درزمانی زندگی میکنیم که حتی نوع چراغ یک پارک بایددلیل علمی داشته باشدشایدصدسال قبل شورامیتوانست مشکل گشای معضلات باشدامابرای ساختن یک کشورشورافقط یک نظرجمع است نه یک نظرعلمی باکدخدامنشی نمیتوان کشوررابه پیش برد
0

افزودن دیدگاه جدید