شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۵ اوت ۲۰۲۰

فراخوان هیئت سیاسی - اجرایی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) برای اتحاد، همراهی، همسویی و مشاوره‌ی ملی!

با تمام قوا به یاری مردم کشورمان بشتابیم!

۰۲ آذر ۱۳۹۸

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) با توجه به نیازهای این لحظات خطیر همه‌ی مبارزان آزادیخواه باورمند به حق حاکمیت مردم را به اشتراک عمل مبارزاتی فرامی‌خواند. تنها راه موثر کمک به تداوم جنبش در جهت تغییر توازن قوا به نفع گذار از جمهوری اسلامی، حضور اپوزیسیونی متحد یا دست‌کم هم‌سو در سپهر سیاسی کشور است.

فراخوان هیئت سیاسی - اجرایی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

برای اتحاد، همراهی، همسویی و مشاورهی ملی!

با تمام قوا به یاری مردم کشورمان بشتابیم!

یکبار دیگر شاهد توفانی از اعتراضات مردمی در میهن هستیم و فریاد رسای مخالفت با این حکومت، در چند روز گذشته آشکار ساخت که کشور برای گذار از جمهوری اسلامی با کمبود انگیزهی مردمی مواجه نیست. ایران امروز، سرشار از نیروی اعتراضی تودههاست. یک کمبود بزرگ بی سازمانی مبارزاتی و فقدان نیروئی در برابر حکومت است که مورد اعتماد مردم باشد. نیز مسئله، بههیچوجه نبود اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیست. مخالفان این رژیم، هم پرشمارند و هم متشکل و متنوع. نارسایی اما در پراکندگی خیل مخالفان جمهوری اسلامی است و ناهماهنگی مزمن در صفوف آنان. امروز این پرسش بیش از هر زمان دیگری برای مردم بهپاخاسته مطرح است که چرا هنوز صدای متحدی در اپوزیسیون آزادیخواه جمهوری اسلامی نیست تا بتواند دفاع از خیزش مردمی در کشور را پوششی واحد دهد؟ هر فرد و جمعی از اپوزیسیون طی این روزهای پر التهاب بارها و بارها در برابر این پرسش قرار گرفته است که چرا دست در دست هم نمیدهید تا چشم اندازی جدید پیش روی جامعه بگشایید؟

سخن بر سر این نیست که چرا اپوزیسیون ساکت است. همه میبینند که جريانهای متکثر و متنوع اپوزیسیون جمهوری اسلامی هر یک بهنوبهی خود در جوش و خروش هستند و با برخاستن به پشتیبانی از جنبش، در آن حضوری کمابیش دارند. همهی ما در عین پشتیبانی از خیزش مردم بهگونهای آن را پوشش میدهیم و یادآور تجارب روند مبارزاتی گذشته به فعالان جنبشی هستیم که مستقیماً درگیر میدان مبارزهاند. موضوع، همانا فقدان برآمد متحد اپوزیسیون آزادیخواه است.

مبارزان مخالف جمهوری اسلامی!

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) با توجه به نیازهای این لحظات خطیر همهی مبارزان آزادیخواه باورمند به حق حاکمیت مردم را به اشتراک عمل مبارزاتی فرامیخواند. تنها راه موثر کمک به تداوم جنبش در جهت تغییر توازن قوا به نفع گذار از جمهوری اسلامی، حضور اپوزیسیونی متحد یا دستکم همسو در سپهر سیاسی کشور است. ما آمادگی خود را برای همراهی، هماهنگی و عمل مشترک با همهی آنانی اعلام می داریم که اولویتشان در مبارزه با جمهوری اسلامی اتکاء به نیروی مبارزاتی مردم ایران است و بر استقرار جمهوری سکولار و دمکرات برآمده از رای مردم تاکید دارند. ما که متحد شدن جمهوریخواهان سکولار و دمکرات را در مرکز ثقل سیاست های اتحاد خود قرار داده ایم، اکنون نیز چون قبل تکرار می کنیم که از همکاری تا اتحاد پایدار با نیروهای متعلق به این طیف از اپوزیسیون استقبال کرده و دست هر کوشندهدر این طیف را به گرمی می فشاریم.

از نگاه ما در این لحظات حساس، ایجاد کمیتههای اقدام در هر نقطه از جهان میان ایرانیان برای ابراز همبستگی و پشتیبانی با مردم و شرکت جمعی در خیزش مردمی جاری یک وظیفهی ضرور و اقدامی فوری و مبرم است. ما آمادگی خود را برای همکاری موردی در حمایت از خیزش مردم اعلام میکنیم. حزب ما بر پیشبرد مشاوره و گفتگو در راستای رسیدن به همراهی میان همهی آنانی تاکید دارد که پایبند دموکراسی و سکولاریسماند و حکومت را بر مبنای رای آزاد مردم میخواهند.

آزادیخواهان مبارز!

همسویی و همراهی در بین نیروهای اپوزیسیون، نافی تنوع برنامهای و استقلال هیچ کدام از آنها نیست، بلکه گامی مهم در جهت توانمندسازی جنبش مردم در عین حفظ استقلالبرنامه ای، سیاسی و تشکیلاتی نیروهای مختلف است. کشور ما امروز، بیش از هر زمان دیگری نيازمند همراهی بین نیروهائی است که در اندیشهی تغییر وضعیت کنونی و ایجاد چشم اندازهای امیدبخش در برابر مبارزات مردم برای گذر از جمهوری اسلامی و نیل به دمکراسی و عدالت هستند. گام برداشتن در چنین مسیری، فقط پاسخ به وضعیت حاضر نیست، در اصل تدارکی است برای آینده. باید در عین پاسخ به نیاز لحظه، برای گذار به آینده نیز تدارک دید.

 

هیئت سیاسی - اجرایی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۱ آذر ۱۳۹۸ - ۲۲ نوامبر ۲۰۱۹

دیدگاه‌ها

گفته شما درست است اما در چند سطر قبل این مضمونی که مد نظر شماست آمده است:«یک کمبود بزرگ بی سازمانی مبارزاتی و فقدان نیروئی در برابر حکومت است که مورد اعتماد مردم باشد.»
0

باید واقع بین بود، وقتی می گویید مخالفان این رژیم هم پرشمارند، هم متشکل و هم متنوع آیا خود به این گفته باور دارید؟ آیا مخالفان رژیم درداخل کشور متشکلند؟ اگر چنین است چرا معترضین اینچنین پراکنده و بی هدف بودند و فقط درماندگی و فقر و تبعیض آنها را به حرکت درآورده بود و نه نیل به یک هدف مشخص(یا اهداف مشخص) از قبل اندیشیده شده. به خود آییم و با واقع بینی به سازمانگری و تشکیلات درمیان توده ها فکر کنیم و البته قبل از آن جلب اعتماد توده ها اهمیت دارد که متاسفانه طی این سال ها به شدت بی اعتماد شده اند.
0

افزودن دیدگاه جدید