چهارشنبه ۰۲ مهر ۱۳۹۹ - ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۰

در سوگ رفیق حمید ارض پیما

۰۱ بهمن ۱۳۹۸

دیدگاه‌ها

به نظرمن سالگردسیاهکل رابانشان دادن افکاروزندگی آن عزیزان برگزارکنند.دید به آسمان بردن ویا مدلی که سما کارعنوان میکنداشتباه است .
0

پیشهادمن درسالگردسیاهکل امسال این است بیشترین انرژی رابرهمه چیز غیرازاسلحه بگذارید.مثلا طرح مواضع ایدئولوژیک آن زمان ویازندگی بامردم چریکها ویا هرچه بوی زندگی بدهد
0

درودبرایرج نیری که دوسال پیش به ساده ترین ونجیبانه ترین وجهی مواضع جدیدحزب راگفت درودبرپرویزنویدی که با همان وجهه فداییان دردهه پنجاه مواضع رابازکردودرودبربهزادکریمی که جمله به جمله اش رااکنون دیگرسازمانها به زبان خودشان صحه میگذارندودرودبر حزب که شجاعانه ازدیدگاه های جزم گذشت ودنیای جدیدی رابرای چپ ایران تصویرنمود.امشب تلوزیون برابری رامیدیدم که مواردی راکه دوسال پیش حزب مطرح کردتازه آنها پیش کشیده اندهرچنددیرولی مبارک باشد.باشدکه دیگرسازمانهاواحزاب چپ هم به میدان آیندوشایدهمین راهگشایی باشدبرای اتحادی درچپ که تنوع همه اندیشه های مطرح الان رادرخودبگنجاند.چه ایرادی داردکه شورایی که همه روی آن تاکیدمیکنندازسازمانهاواحزاب چپ تشکیل شودوبه جرات میتوان گفت که اعلامیه های یکدست بیرون آید.باری حداقال حرفش راکه میزنید به آن هم عمل کنید فرض که فردای انقلاب بخواهیدشورادرست کنیدمگرتنوع اندیشه ها غیرازهمین الان است پس همین حالا نشان دهید که ظرفیت قبول وتشکیل شورارا دارید.همین حالا نشان دهید که درآینده به تنوع افکاراهمیت میدهید.پیشگامی طرح اندیشه های نوین برحزب مبارک باد.
0

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری