شنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۳ ژانویه ۲۰۲۱

جُنگ کارگری شماره 55

یادداشت

۰۱ اسفند ۱۳۹۸

 

در این شماره می خوانید:

-همە با هم بسوی تحریم ملی انتخابات فرمایشی!

-جان کارگران معدن، قربانی سود سرمایه‌داران

-اشتغال در اقتصاد سبز - بخش 3

-هیاهوی تبلیغاتی فریبکارانە بر سر قراردادهای موقت!

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

دیدگاه‌ها

اگرتعریفی ازتئوری دچارمشکل است یاوضوح نداردچه اشکالی داردتصحیح شود.چه اشکالی داردبه بحث گذارده شود.مثلا درتولیدارزش اضافی توسط کارگربوجودمی آید.سئوال درلابراتوارهای داروسازی تقریبا تمام وسائل تولیداتومات است ودست نقشی درآن نداردوسودهم بسیار.پس دراینجاکاری که برای تولیدماشین بکاررفته است نقش بازی میکند.ولی عملا کارگری درمیان نیست .ویاتولیدبردهای الکترونیک که عملا تمامش توسط ماشین انجام میشود.پس پارامترهای دیگری رانیزبایدبه میان آوردکه درهیچ کتاب اقتصادسیاسی نیست .ویاسطح نیازمتفاوت کارگران درکشورهایی باجغرافیای متفاوت وسطح فرهنگ متفاوت.چیزی که برای کارگرکویری مهم است برای آب وهوای مدیترانه اصلا دیده نمی شود.اینکه تئوری های مکمل ویا جدیدبوجودآیدنبایدباعث هراس چپهاشودچون راه راروشن ترمیکند.مارکس درزمان خودباآن تکنولوژی آن زمان وسطوح فرهنگی آن زمان درست میگفت البته نه اینکه الان کاربردنداردبلکه بایدتکمیل ترشود.سرمایه همان سرمایه است وکارهمان کارولی شرایط سوادکارگر،تکنولوژی،منابع وبازاربسیارفرق کرده است.این نبایدموجب هراس شودبلکه به پیشوازش هم بایدرفت.ولی متاسفانه بعضی دیدآیینی دارندوهرنوع آوری راکفرقلمدادمیکنند.برای همین به نظرمن جناب آقای صادق کارنوع وضایفتان بسیارتخصصی ترمیشودوباحساب انگشتی حداقل سه چهارمتخصص اقتصاد،آمار،جامعه شناس ودیگرتخصص های لازم بایددرتیم شماباشدتاجوابگوی مسائل کارگری باشد.میدانم که درآخرش کمی رومانتیک صحبت کردم ولی درکل چیزی درهمین مایه هابایدباشد.
0

بعدازفروپاشی شوروی تمامی چپهابه اندیشه هایشان نگاهی دوباره افکندند.مسلما نه لنین ونه استالین نمی خواستندکاربه اینجابکشدونیزآدمهای بیسوادی درزمینه مبارزات طبقه کارگرنبودندکه هیچ بلکه درعین مبارزه بودندپس مشکل کجا بودعیب ازاشتاه بودن تئوری نبودعیب ازکامل بودن آن بودوچون شرایط دائم درحال تغییراست وپس یک جواب برای تمامی فصول نمی تواندباشدچنانچه جنبش چریکی که درایران جواب ندادودرهیچ تئوری کلاسیک نیزنبوددرکوباجواب داد.حرفم اینست که ازنظرات جدیدهرچندمنطقی ظعیف داردازطرح آن نبایدهراسی داشته باشیم.وقولی مارکس درهرچیزبایدشک کنیم.مانندتعریف طبقه کارگر.مانندعلل انقلاب .مانندجامعه سوسیالیستی
0

افزودن دیدگاه جدید