پنجشنبه ۱۲ تير ۱۳۹۹ - ۲ ژوئیه ۲۰۲۰

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

۲۳ اسفند ۱۳۹۸

معلمان ایران در بیانیە کە در ٢١ بهمن منتشر نمود نسبت بە طرح افزایش دستمزد سال آیندە معلمان اعتراض نمود و خواهان افزایش واقعی دستمزد معلمان شدە است. در قسمتی از این بیانیە کە در خبرگزاری "ایلنا" منتشر شد، این سازمان در بارە علل مخالفت خود با طرح مذکور گفتە شدە: "معلمان مدت‌هاست در پی ارتقای سطح معیشت و دریافتی‌های خود هستند که نتیجه‌ای نداشته است. همیشه حرف معترضان، اجرای عدالت در پرداخت‌ها و همسان‌سازی با سایر نهادها و دستگاه‌ها بوده است اما هیچگاه این مطالبه قانونی به‌طور کامل اجرا نشده است

موج فزایندە نگرانی کارگران از آلودگی بە ویروس کرونا و سرنوشت شغلی و معیشتی شان، جان باختن شمار دیگری از پرستاران، پزشکان و کارکنان بیمارستانها در اثر ابتلا بە ویروس کرونا، پرداخت نشدن دستمزدها و عیدی کارگران در آستانە نوروز، نامە خانە پرستار بە رئیس جمهور، موافقت کارفرمای نیشکر هفت تپە با پرداخت حق بیمە بازنشستگی ٢٠٠ کارگر پس از دوماە اعتراض و تجمع کارگران، اعتراض معلمان نسبت بە طرح افزایش دستمزد مجلس، فروش، قسطی کالا بە بازنشستگان بە جای افزایش حقوق بازنشستگی ادامە سرکوب پرستاران، مهمترین رویدادهای کارگری گزارش شدە هفتە بودند.

افزایش موج نگرانی از ویروس کرنا و پیامدهای آن در میان مزدبگیران

متاسفانە در این هفتە نیز شمار افراد مبتلا بە ویروس کرونا و همچنین تعداد جانباختگان آن افزایش یافت. بویژە در استانهای گیلان و تهران ابعاد آن بیش از سایر مناطق کشور گزارش شدە است. در گیلان و مازندران چند پزشک و پرستار و کارکنان بیمارستان عمدتا بواسطە در اختیار نداشتن وسایل پیشگیرانە و بهداشتی کافی و با کیفیت جان باختند. آنها فداکارانە و با علم بە خطراتی کە تهدید شان می کرد تا جان در بدن داشتند بە مسئولیت های انسانی و شغلی شان عمل کردند. متاسفانە بواسطە فقدان وسایل پیشگیرانە خطر همچنان سلامت و جان کادر درمانی را تهدید می کند و بیشتر آنها تجهیزات کافی برای دفاع از سلامتی خودشان بە هنگام مداوای بیماران مبتلا بە ویروس را در اختیار ندارند. مقامات مسئول نیز بطوری کە نشان دادەاند فاقد توان مدیریتی لازم برای تامین وسایل ایمنی و بهداشتی و مدیریت فاجعە هستند و این خود سبب افزایش شیوع ویروس و قربانیان آن شدە است.

نگرانی از ویروس در میان کارگران نیز روز بە روز در حال افزایش است. کارگران علاوە بر نگرانی از مبتلا شدن شان بە واسطە نامناسب بودن شرایط بهداشتی و ایمنی در کارخانە ها و نگران انتقال ویروس بە میان خانوادە هایشان هستند. آنها مجبورند با این خطر دستە و پنجە نرم کنند. کارفرمایان و مدیران دولتی نیز همچنان بدون توجە بە مخاطراتی کە کارگران را تهدید می کنند نە حاضر بە تعطیلی و تقلیل ساعات کار آنها هستند و نە اقدامی برای بهبود ایمنی محیط های کار کارگران می کنند. کارگران فشار روانی و روحی بخاطر مبتلا شدن بە ویروس از یکسو، و نگرانی از بیکار شدن را بایستی تحمل کنند.

پرداخت نشدن دستمزد و عیدی ها در آستانە نوروز

در حالی کە چند روزی بیشتر بە عید نوروز نماندە، هنوز دستمزد های معوقە و عیدی های کارگران بە آنها پرداخت نشدەاند. پرداخت نشدن دستمزدها در این هفتە با موجی از اعتصاب و اعتراض کارگران چند کارخانە و شرکت از جملە در میان کارگران پیمانی شبکه بهداشت و درمان گچساران، کارگران مخابرات روستایی، کارگران شهرداری یاسو، کارگران قراردادی و شرکتی جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد، کارگران شهرداری الوند ... مواجە شد.

ویروس کرنا نیز امسال بە بهانە های سالهای گذشتە برای پرداخت نکردن بە موقع دستمزدها، خصوصا در کارخانە های خصوصی و شرکت های پیمانکاری بە دست آویزی برای طفرە رفتن از افزایش دستمزدها تبدیل شدە است.

اعتراض سازمان معلمان ایران بە عدم افزایش واقعی دستمزد معلمان در سال ٩٩ سازمان

معلمان ایران در بیانیە کە در ٢١ بهمن منتشر نمود نسبت بە طرح افزایش دستمزد سال آیندە معلمان اعتراض نمود و خواهان افزایش واقعی دستمزد معلمان شدە است. در قسمتی از این بیانیە کە در خبرگزاری "ایلنا" منتشر شد، این سازمان در بارە علل مخالفت خود با طرح مذکور گفتە شدە: "معلمان مدت‌هاست در پی ارتقای سطح معیشت و دریافتی‌های خود هستند که نتیجه‌ای نداشته است. همیشه حرف معترضان، اجرای عدالت در پرداخت‌ها و همسان‌سازی با سایر نهادها و دستگاه‌ها بوده است اما هیچگاه این مطالبه قانونی به‌طور کامل اجرا نشده است... سازمان معلمان ایران، صدور احکام حقوقی جدید را موجب اعتراض و نارضایتی گسترده معلمان دانسته و خواستار تامین اعتبارات لازم برای رفع این اعتراض شده است". دو روز قبل از این اعتراض نیز هزاران معلم دیگر کە نسبت بە نحوە افزایش دستمزد های شان معترض هستند، کمپینی را بە منظور افزایش دستمزد بە راە انداختند. "علیرضا دهقان با بیان اینکه بیش از ده هزار معلم نسبت به اجرای ۵۰ درصد افزایش فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری اعتراض دارند، می‌گوید: برخی فیش‌های حقوقی فقط دویست تومان افزایش یافته است"!

این معلم کە جز سازماندهندگان کمپین اعتراضی معلمان است در قسمت دیگری راجع بە این ترفند گفت: "مشکل اینجاست که پس از اجرای این ۵۰ درصد، حق شغل حرفه‌ای مصوب سال ۹۴ را کاملاً از احکام حقوقی معلمان حذف کردند و به جای آنکه مثل همه وزارتخانه‌ها، ۵۰ درصد را به حقوق فعلی معلمان اضافه کنند، افزایش‌های ناشی از حق شغل و افزایش ۱۵ تا ۴۵ درصدی رتبه‌بندی را حساب کردند و مانده آن را (۵۰ درصد منهای این افزایش‌ها را) به حقوق معلمان افزودند؛ به طوریکه برای رتبه‌های بالا، بعد از کسر افزایش‌ها، چیزی به حقوق معلمان اضافه نشد.

نمایندگان مجلس زیر نقاب حمایت از افزایش دستمزدها سعی کردەاند با این ترفند تبلیغاتی معلمان و اذهان عمومی را بفریبند، اما از این غافل هستند کە معلمان آگاه تر از آن هستند کە فریب ترفندهای نمایندگان فاسد و دزد مجلس ارتجاع را بخورند. بودجە حقوق معلمان و بازنشستگان بجای پرداخت بە آنها توسط همین نمایندگان بە حوزە های علمیە فرهنگ ستیز و موسسات مشابەای کە امثال مصباح و مکارم شیرازی ها درست کردەاند و بە اشاعە ارتجاع و خرافات در جامعە و پاسداری از استبداد و بی عدالتی مشغولند، دادە می شود.

خانە پرستار خواستار رسیدگی بە مطالبات پرستاران و تجهیز بیمارستانها شد

خانە پرستار در نامەای کە خطاب بە روحانی نوشت، ضمن برشمردن مطالبات پرستاران و اعتراض بە نادیدە انگاشتە شدن توصیە های گذشتە این تشکل در مورد وضعیت بخش بهداشت و کمبود ها و تبعیضات گوناگون بە دولت خواستار تامین وسایل مورد نیاز بیمارستانها و کادر درمانی و تجهیز آنها برای مقابلە با ویروس کرونا، تجدید نظر در طرح تبعیض آمیز افزایش دستمزد پرستاران و رسمی کردن پرستاران غیر رسمی شدە است.

چهار مطالبە اصلی خانە پرستار از دولت کە در این نامە درخواست شدەاند عبارتند:

"
١-تامین ملزومات و تجهیزات حفاظتی و ایمنی جهت پیشگیری از انتشار بیشتر آلودگی به مردم و حفظ سلامت و جان گروه پرستاری و کادر درمان؛

٢ -ابلاغ رسمی همسان‌سازی افزایش حقوق ۵۰ درصدی برای همه گروه‌های پرستاری اعم از رسمی، پیمانی، تبصره ٣، تبصره ۴ شرکتی، طرحی به دانشگاه‌های علوم پزشکی؛

٣- دستور صدور مجوز ۲۰ هزار استخدام پرستار با عنایت به عدم استخدام پرستاران طی چند سال گذشته با اولویت پرستاران تبصره‌ای و شرکتی که مردم بتوانند حداقل خدمات پرستاری را دریافت نمایند؛

۴-اجرای قوانین برجای مانده پرستاری به ویژه قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری که خدمات پرستاری همچون بقیه خدمات بهداشت درمانی تعرفه داشته باشد و اجرای عملی قانون سخت و زیان‌آوری حرفه پرستاری و اجرای کامل قانون ارتقای بهره‌وری".

اعتراضات کارگران نی بر کارفرما را مجبور بە پرداخت حق بیمە بازنشستگی کرد

اعتراضات کارگران نی بر هفت تپە طی دو ماهە اخیر برای پرداخت حق بیمە بازنشستگی سرانجام کارفرما را مجبور بە پذیرش پرداخت حق بیمە کارگران کە مانع بازنشستگی ٢٠٠ کارگر شدە بود، نمود. کارفرما در نهایت با پرداخت حق بیمە معوقە کارگران بە تامین اجتماعی بە صورت اقساطی موافقت نمود. با وجود این عقب نشینی اما برای تثبیت نتیجە مبارزات کارگران لازم است هوشیاری خود را حفظ و تا قبل از ابلاغ احکام بازنشستگی شان توسط سازمان تامین اجتماعی در صحنە حضور داشتە باشند. تجربە کارگران نی بر بار دیگر بە کارگران آموخت کە با مبارزە و همبستگی می توانند از حق و حقوق شان و اجحاف هایی کە از طرف کارفرمایان و حامیان آنها در دستگاە های حکومتی علیە شان اعمال می شود دفاع کنند و تعرض آنها را بی اثر نمایند.

اگر از کرونا جان سالم به در ببریم، از ویروس ناکارآمدی در هپکو می‌میریم!

کارگران حق طلب و مبارز هپکو در ادامە مبارزات حق طلبانە شان علیە خصوصی سازی کارخانە شان در این هفتە در پی ادامە تلاشهای سازمان خصوصی سازی، (بخوان بنیاد غارتگران منابع و اموال عمومی) با صدور بیانیە ای نسبت بە تلاش هایی کە برای فروش سهم هپکو در جریان است واکنش نشان دادند. در بیانیە کارگران هپکو کە بە دلیل کرونا بجای تجمع منتشر شد، کارگران پس از اشارە بە ناکارآمدی مدیریت بحران کرونا و پیامدهای آن ناکارآمدی مدیران در ارتباط با هپکو را کشندە تر از ویروس کرونا برای کارخانە شان عنوان کردند. ایلنا بە نقل از این بیانیە نوشت:" درحالیکه سایه شوم ویروس منحوس کرونا در وانفسای عدم مدیریت بحران، مردم کشور عزیزمان را درگیر خود کرده است، ویروس منحوس دیگری با نام ویروس بی‌تدبیری، رانت، عدم تعهد، عدم شفافیت و... در حال از بین بردن پیکره بی‌رمق شرکت هپکو است... در بخش دیگری از بیانیه کارگران هپکو در اعتراض به فروش یک درصد از سهام بلوکی هپکو می‌خوانیم: آقایان مسئول در سازمان خصوصی‌سازی - در شرایطی که بدهی‌های شرکت هپکو بعنوان یک صنعت مادر تخصصی، پیرو همین سیاست‌های غلط و بی‌تدبیرانه به بیش از هزار میلیارد تومان رسیده و عملا تولیدات آن به صفر رسیده و کارگران آن بیش از ۳ ماه مطالبات و عیدی معوق دارند - به‌جای تلاش برای رفع مشکلات، با بکار گماردن مدیران ناکارآمد در هپکو و تولید همزمان برخی اخبار کذب، قیمت سهم را بالا می‌برند و سپس خودشان در راستای جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت سهم، بخشی از سهام کنترلی را به فروخته و وجه آن را به خزانه دولت واریز می‌کنند". بیانیە کارگران هپکو نشان می دهد کە کارگران قصد ندارند در مقابل ترفندهایی کە برای ملاخور شدن کارخانە شان توسط سازمان خصوصی سازی بکار گرفتە می شوند کوتاە بیایند.

فروش قسطی کالاهای ضروری بجای افزایش حقوق بازنشستگی!

در حالی کە بازنشستگان سالهاست بە اشکال مختلف بە ناچیز بودن حقوق بازنشستگی اعتراض می کنند و رشد شتابان بی وقفە گرانی و تورم و سقوط ارزش ریالی حقوق ها، دم بە دم عرصە را برای تامین معیشت بر مزدبگیران شاغل و بازنشستە تنگتر می کند، مسئولان دولتی همچنان با شگردهای مختلف از افزایش دستمزدها طفرە می روند و در عوض آن بە بازنشستگان توصیە می کنند کە مایحتاج شان را قسطی و از فروشگاە هایی کە آنها برایشان انتخاب می کنند بدون پرداخت بهرە تهیە کنند!

از نظر وزیر رفاە و مدیرکل تامین اجتماعی گویا با تهیە امکان خرید بدون بهرە لطف بزرگی بە بازنشستگان نمودەاند و آنرا یک امتیاز مهم می دانند کە بە آنها هدیە کردەاند.

طرح وزیر رفاە و مدیر کل تامین اجتماعی چیزی جز شیرە مالیدن بر سر بازنشستگان و تضعیف تعاونی های مصرف بە سود فروشگاە های زنجیرەای خصوصی نیست. بالطبع فروش قسطی نە تنها هیچ مشکلی از وضعیت وخامت بار معیشتی بازنشستگان کم نمی کند، بلکە بر آن می افزاید.

بازنشستگان هم اکنون نیز می توانند از تعاونی های مصرف بخشی از کالاهای مورد نیازشان را ارزانتر از فروشگاە های زنجیرەای و بصورت قسطی تامین کنند و سود آن هم در نهایت بجای آن کە بە جیب صاحبان ثروتمند فروشگاە های زنجیرەای سرازیر شود، نصیب تعاونی و خودشان می شود. دولت بجای بکار گرفتن این گونە شگردهای مزورانە بایستی حقوق های بازنشستگی را افزایش دهد، بدهی های کلان خودش را بە تامین اجتماعی پرداخت و دست از غارت اموال این سازمان بردارد و تعاونی های مصرف را تقویت نماید.

ادامە مجازات پرستاران!

ماشین سرکوب رژیم حتی در بدترین و بحرانی ترین شرایط دست از سرکوب مردم بر نمی دارد. در هفتە ی گذشتە خبر اخراج یک پرستار شاغل در بیمارستان امام رضا مشهد بە دلیل شرکت در یک اعتراض صنفی و اعتراض پرستاران همکار او نسبت بە اخراج اش را منتشر کردیم. این هفتە از بازداشت یک پرستار دیگر بە دلیل اطلاع رسانی در مورد وضعیت بیماران و کادر درمانی و کمبود هایی کە باعث مرگ و آلودگی مبتلایان و کادر درمانی می شوند مطلع شدیم. این اعمال حاکی از آن اند کە دستگاە سرکوب رژیم در بحرانی تر شرایط نیز حاضر بە دست کشیدن از اعمال جنایتکارانە اش نیست و حفظ منافع نامشروع رژیم نالایق و فاسد را بر جان و امنیت شهروندان ارجح می داند.

افزودن دیدگاه جدید